Vården i akut behov av en IT-miljard

Brister i kommunikation och dokumentation är en av de vanligaste orsakerna till ineffektiv vård och vårdskador. En viktig orsak är dåligt fungerande IT-stöd, skriver bland andra Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Göran Petersson, Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté i Göteborgs-Posten idag.

Personalen knäar under merarbetet som bristerna orsakar och patienternas säkerhet äventyras. I dag är dokumentationen onödigt krånglig och tar alldeles för mycket tid från arbetet med patienter och brukare. De IT-stöd som finns är dessutom ofta dåligt anpassade till användarnas faktiska arbete. IT-utvecklingen är utspridd på många huvudmän, underfinansierad och dåligt koordinerad.

Den information som finns kan inte heller användas på ett effektivt sätt i olika kvalitetsregister och forskning varför Sverige tappar mark internationellt.

En undersökning visade redan 2010 att illa fungerande IT-stöd i vård och omsorg kostade samhället minst fem miljarder extra årligen. Pengar som i stället borde användas för en bättre vård och omsorg. Samtidigt är IT inom vård och omsorg kraftigt underfinansierad, exempelvis går knappt tre procent av landstingens budgetar till IT-utveckling och drift. Detta kan jämföras med 4,5 procent i genomsnitt i offentlig sektor. Och mellan 10 och 30 procent i bank- och finanssektorn.

Smidiga och mobila system

Vårdens medarbetare behöver ha tillgång till smidiga och mobila informationssystem som ger en bättre överblick över både tidigare och planerad vård. Medarbetarna behöver också enkelt få tillgång till den kunskap och de riktlinjer som gäller. Patienter och brukare har rätt till en god och säker personcentrerad vård baserad på rätt information i varje ögonblick, oavsett var vården och omsorgen ges.

Med rätt fokus och systematik har satsningar på E-hälsa en enorm potential för att öka effektiviteten och patientsäkerheten. Bland annat genom att den bidrar till ökad delaktighet för patienter och närstående och underlättar arbetet för personalen.

Sveriges försprång krymper

I våra grannländer och i andra delar av världen har utvecklingen av E-hälsa tagit fart. Sveriges försprång krymper, om det inte redan har försvunnit, och i jämförbara länder accelererar utvecklingen av E-hälsa bland annat genom stärkt nationell samordning.

Utvecklingen av svensk E-hälsa skulle kunna gå mycket snabbare med bättre samordning och fokusering. Sverige har en Nationell strategi för E-hälsa sedan 2006. Men, det finns ingen gemensam handlingsplan för hur den ska förverkligas. Alldeles för mycket lämnas över till de enskilda vårdgivarna. Flera stora landsting tittar på upphandling av nya dyra system utan att först städa framför egen dörr och organisera sina processer och informationshanteringen bättre.

Vi har sett flera statliga miljardsatsningar inom vården, bland annat Kö-miljarden. Nu är det dags att satsa på IT-utvecklingen! En nationell satsning skulle kunna lösa många av de grundproblem som vården dras med. En viktig åtgärd är att göra en ordentlig analys av nuläget inom svensk E-hälsa för att få en helhetssyn och kunna göra strategiska satsningar. Vi föreslår att regeringen tar fram en konkret handlingsplan för nationell E-hälsa. E-hälsomyndigheten bör få i uppdrag att följa upp och uppdatera den årligen.

Vi föreslår satsningar på en miljard kronor inom följande områden:

  • Viktig information måste följa patienter och brukare över vård- och omsorgsgivargränserna.
  • Personalen ska kunna utföra sitt arbete utan onödiga avbrott.
  • Öka inflytandet över IT-utvecklingen för vårdens professioner.
  • Öka IT-kompetensen för vårdens professioner genom att öka E-hälsoinnehållet i vård- och omsorgsutbildningarna och genom fortbildning i vårdens verksamheter.
  • Öka effektiviteten i IT-systemen för att kunna använda information för uppföljning och forskning.

Inför valet ställer vi frågan: Vad vill partierna göra för att råda bot på vårdens informationsproblem och påskynda utvecklingen av användbara E-hälsosystem som ger personalen mer tid för patienter och brukare? Det är dags att bli konkret nu!

 

Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet
Göran Petersson ordförande Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté
Annelie Nordström ordförande Kommunal
Marie Wedin ordförande Sveriges läkarförbund
Catrine Jacobsson vice ordförande Svensk sjuksköterskeförening