Tid för ministrarna att agera för att höja kompetensen!

Regeringen och SKL måste ta tag i specialistutbildningen, det skriver Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet och Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening i Dagens Medicin idag.

De båda ordföranden för Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet vill att regeringen och SKL tar tag i specialistutbildningen.

Det är orimligt att andelen specialistutbildade sjuksköterskor i vården minskat från 67 till 48 procent sedan 1995 samtidigt som den snabba utvecklingen av hälso- och sjukvården kräver en allt högre kompetens för att uppnå en god och säker vård. På Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger den ännu lägre, med 36 procent, alltså ungefär hälften mot vad som skulle behövas.

I dag är det långt ifrån självklart att svårt sjuka spädbarn, multisjuka äldre, människor som söker psykiatrisk vård och allvarligt skadade på akuten vårdas av en specialistutbildad sjuksköterska. Den bristande kompetensen utgör en onödig risk för vårdskador.

I Sveriges skadas varje år drygt 100 000 personer i vården. Det motsvarar cirka 9 procent av alla patienter i sjukhusvård, visar Socialstyrelsens vårdskademätning. 3 000 dör av sina vårdskador.

Även om Sverige har bättre resultat än både Storbritannien och USA är det helt oacceptabelt. Låt oss inte få fler vårdskador utan färre.

Men ingenting har hänt trots att regeringen redan våren 2009 bedömde att det var brist på specialistutbildade sjuksköterskor och konstaterade att dagens inriktningar av specialistutbildning inte möter vårdens behov. De två utredningar som tillsattes av regeringen har inte lämnat några som helst konkreta förslag till nödvändiga förändringar.

Från årsskiftet gäller en ny patientsäkerhetslag som kräver att vårdgivaren (landsting, stat, kommuner och privata aktörer) ska vidta de åtgärder som behövs för att  förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Vi menar att det innebär att arbetsgivarna måste ta ansvar för att de anställda har tillräcklig kompetens. I en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård behöver cirka 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade och i vissa verksamheter, exempelvis barn, operation och intensivvård krävs 100 procent specialistutbildade.

För att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor måste villkoren förbättras. Det tar i genomsnitt 19 år innan en specialistsjuksköterska har högre lön än en grundutbildad med hänsyn tagen till inkomstbortfall vid studier och studieskulder.

Specialistutbildningen för sjuksköterskor har varit oförändrad i mer än tio år. Under dessa år har förändringarna i hälso- och sjukvården varit genomgripande och vi kan förutse ännu större förändringar. Kortare vård¬tider, färre vårdplatser, effektivare diagnostik- och operationsmetoder innebär att den högspecialiserade sjukhusvården kräver hög kompetens liksom att fler komplexa vårdinsatser sker i patienternas hem.

Vi anser att framtidens specialistutbildning måste ge fördjupning i omvårdnadsämnet. Specialistsjuksköterskan måste kunna integrera ny kunskap om hälsa och sjukdomar med kunskap om vilka individuella omvårdnadsåtgärder som krävs för enskilda människor. Omvårdnaden behöver planeras, genomföras och utvärderas utifrån bedömningar baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det finns forskning och många undersökningar som visar att specialistutbildade sjuksköterskor är kostnadseffektiva och bidrar till att minska dödlighet och sjuklighet samt att patienter är mer nöjda och väl informerade. Detta gäller exempelvis vid diabetes-, hjärt- och smärtmottagningar. Specialistsjuksköterskor identifierar risker på ett tidigt stadium, förbättrar livskvalitet och minskar patienters lidande.

En utbildning för framtiden som kan möta vårdens utveckling kräver en förnyelse av utbildningskombinationer, utveckling av nya specialistinriktningar och nya fördjupningsområden. Fördjupning inom de olika inriktningarna kan uppnås genom valbara kurser, nya former för den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbetet på 15 högskolepoäng. Dessa förslag kommer att bidra till utveckling av verksamheten.

Vi har i likhet med regeringen konstaterat bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Vi är också överens med regeringen om att dagens specialistutbildning inte möter framtidens krav på en kunskapsbaserad, trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Vi har förslag på åtgärder. Nu är det hög tid för herrarna Anders Knape (M), Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund (FP) att agera.

Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet
Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.