SVT Debatt: Bristen på specialistsjuksköterskor gör att cancersjuka barn tvingas flacka runt

Vårdförbundet välkomnar regeringens satsning på sjuksköterskor och barnmorskor i den nya budgeten, men den katastrofala bristen på specialistsjuksköterskor är nu den viktigaste frågan, skriver Sineva Ribeiro på SVT Debatt.

Hälso- och sjukvården behöver inte i första hand fler grundutbildade sjuksköterskor. Vården kan heller inte användas som arbetsmarknadsregulator. Det finns ingen som har tid att handleda helt outbildade ungdomar eller vuxna som är trainees. Den avancerade, högspecialiserade vården vi har idag kräver stor kunskap. Därför är den alarmerande bristen på specialistutbildade sjuksköterskor så allvarlig.

Cancersjuka barn, som behöver en specialistutbildad barnsjuksköterska som barnet kan känna trygghet hos och knyta an till för att genomgå den svåra behandlingen, tvingas resa till andra landsting för att få sin livsviktiga cellgiftsbehandling. Bristen på specialistsjuksköterskor gör att både cancersjuka barn, deras syskon och föräldrar slits upp ur sin vardag.

Det är inte bara ett glesbygdsproblem utan drabbar även familjer i storstadsregioner som Stockholm. Det har heller inte gått att hålla vården till ett landsting utanför det egna utan bristen på barnsjuksköterskor har gjort att familjer tvingas flacka runt när de befinner sig i den mest utsatta av livssituationer.

Ett annat exempel är intensivvårdspatienters utsatthet. Trots att transporter av intensivvårdspatienter innebär allvarligt ökade risker har antalet transporter nästan tredubblats på sex år. Det beror på bristen på specialistsjuksköterskor, i det här fallet intensivvårdssjuksköterskor. För en intensivvårdspatient är det en stor risk att bara flyttas till röntgenavdelningen på samma sjukhus. Att förflyttas till ett annat sjukhus kan innebära livsfara.

Enligt Svenska Intensivvårdsregistrets rapport är det en trettioprocentig ökad risk att dö för de patienter som flyttas på grund av resursbrist och det är traumatiskt för de anhöriga.

I dagarna har vi kunnat se att Skånes universitetssjukhus fortsätter att hålla 100 vårdplatser stängda även efter sommaren då det saknas specialistsjuksköterskor. Gravida kvinnor kan inte få ett planerat kejsarsnitt i Lund på grund av brist på operationssjuksköterskor. Istället får de skickas till Ystad eller Kristianstad.

Bristen på barnmorskor drabbar gravida och födande kvinnor och deras partners. Bristen gör att barnmorskor inte kan ge den vård de vet är bäst för den gravida kvinnan och barnet. En vård som också bekräftas i internationella studier. Vi är glada att regeringen uppmärksammat vårt intensiva påverkansarbete när det gäller barnmorskor och att de nu tillför pengar.
Men nu måste regeringen få upp ögonen för den alarmerande bristen på specialistsjuksköterskor som Vårdförbundet länge påtalat.

Under en period på 20 år har antalet specialistsjuksköterskor minskat från 70 till 50 procent därför att det saknas incitament och goda möjligheter att läsa vidare. Vårdförbundet har en modell som vi vill diskutera med vår nya hälso- och sjukvårdsminister. Den heter Akademisk specialisttjänstgöring och innebär att specialistsjuksköterskor får full lön under utbildningstiden inom ramen för kollektivavtalet.

I veckan kom Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s granskning av specialistsjuksköterskeutbildningarna i Sverige. Resultaten är förfärande. UKÄ underkänner 70 procent av utbildningarna, bland annat alla på Karolinska institutet och vid Lunds universitet. Universitetskanslern är djupt oroad och kräver nationell samling. Det är främst den arbetsplatsförlagda delen i specialistutbildningen som får kritik. Och här har vi ett moment 22.

Eftersom vi har alldeles för få specialistsjuksköterskor i vården och minimalt med kliniska lektorer så finns det nästan ingen som har tid att handleda de nya specialistsjuksköterskorna under utbildningen. Vi vill se fler lektorat i den kliniska verksamheten.

Det här drabbar alla delar i hälso- och sjukvården. Vi får allt fler multisjuka äldre men har endast 1.6 procent sjuksköterskor som har specialistutbildning med inriktning för äldre, vi har alldeles får få psykiatrisjuksköterskor, skolsköterskor, distriktsköterskor, operationssjuksköterskor osv.

Tillsammans med den nya regeringen vill vi diskutera hur vi skapar förutsättningar för en god, trygg och säker hälso- och sjukvård som i framtiden är personcentrerad. Och det är bråttom.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Relaterad artikel