Samtidigt som de politiska partierna föreslår barnmorskeledda enheter monteras Sveriges enda alternativa förlossningsenhet ned. Ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset stänger förlossningsrum på Södra BB. Det är dags att agera för kvinnors rätt att välja hur och var de vill föda, skriver Sineva Ribeiro tillsammans med tio barnmorskor i Dagens Samhälle.

Södra BB på Södersjukhuset i Stockholm är den enda verksamheten i sitt slag inom den svenska förlossningsvården. En lågriskenhet där friska kvinnor med normal graviditet får mödravård, förlossningsvård och eftervård i samma lokaler. Kvinnan är garanterad en barnmorska hos sig under hela den aktiva delen av förlossningen.
Strävan är att ge kvinnor möjlighet att föda på sina egna villkor med en minimal andel medicinska ingrepp. Familjen stannar på det rum där de har fött och vårdas av samma barnmorskor. Den sammanhållna vårdkedjan skapar trygghet och lugn. Anknytning och amning underlättas. Risken för misstag i vården minskas.

Inom kort fattar kvinnoklinikens ledning beslut att stänga två av tio förlossningsrum på Södra BB och att använda dem till annan verksamhet. Detta får förödande konsekvenser för Södra BB: s vårdmodell. 

  • Färre kvinnor kommer att kunna föda på Södra BB
  • Nyblivna familjer som har fött på Södra BB får flytta till annan vårdenhet
  • Vårdkedjan splittras

I en stor studie jämfördes vården på Södra BB med konventionell mödra- och förlossningsvård. Resultatet visar fler normala förlossningar på Södra BB samtidigt som vården är lika medicinskt säker som konventionell vård. Kvinnorna har också en mer positiv upplevelse av förlossningen. Detta överensstämmer med internationell forskning. Enligt Landstinget har Södra BB också kortast vårdtid och lägst kostnad per förlossning.

Internationellt finns en oro över det ökade antalet medicinska ingrepp i samband med barnafödande, inte minst för den stora andel kvinnor som genomgår kejsarsnitt. För den enskilda kvinnan och hennes barn finns många hälsovinster med att få stöd att föda normalt, så länge inga allvarliga hinder föreligger. Södra BB är ett alternativ där barnmorskorna har en unik kunskap i att ge kvinnor detta stöd, som handlar om att övervaka och bevara det friska och normala i födandet. De flesta kvinnor är friska och genomgår en normal graviditet. Därför borde Södra BB:s vårdform vara den vanligast förekommande i Sverige år 2014.

Stockholms kvinnor efterfrågar Södra BB. Dagligen avvisas kvinnor som vill ta del av denna vårdform. Intresset nationellt och internationellt är också stort. Hit kommer studiebesök och barnmorskestudenter från hela världen. Karolinska Institutet har en speciell kurs för de barnmorskestudenter som vill fördjupa sig i Södra BB:s vårdform.

Kvinnan har enligt WHO rätt att välja hur hon vill föda sitt barn. Ge Sveriges kvinnor den rätten! Låt oss ha kvar den vårdmodell där kvinnan och hennes partner får den trygghet och det stöd de så väl behöver inför, under och efter förlossningen. Låt oss sprida den modell som enligt forskningen är framtidens vårdform!

 

Lilleba Anckers, leg barnmorska
Karin Gustafsson, leg barnmorska
Monika Haukirauma, leg barnmorska
Kristina Lundberg, leg barnmorska
Elisabet Ulén, leg barnmorska
Maria Wigbrant, leg barnmorska
Lena Öberg, leg barnmorska för barnmorskorna på Södra BB
Ia Jeppsson, Stockholms Barnmorskesällskap
Elena Bräne, vårdsakkunnig barnmorska
Catharina Zätterström, vårdsakkunnig barnmorska
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet