Svårt sjuka ska få egen coach

Sjukvård Stockholm inför nu som första landsting ett system med vårdcoacher för multisjuka patienter. Ett försök med modellen har lett till färre vårddygn och akutbesök samt bättre överlevnad och högre livskvalitet, skriver sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro på SvD Brännpunkt idag.

I vårt samhälle finns en grupp svårt sjuka patienter med mycket stora vårdbehov som kräver betydande resurser. 10 procent av befolkningen står för runt 80 procent av sjukvårdskostnaderna. Med ny teknik, nya idéer och välutbildade medarbetare går det att organisera sjukvården på ett smartare sätt som sparar lidande, pengar och resurser.

Därför inför Stockholms läns landsting nu vårdcoacher eller vårdlotsar, ett arbetssätt som inte har funnits i Sverige tidigare. En vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska som regelbundet håller kontakt med en svårt sjuk patient och hjälper patienten att få rätt vård och stöd i behandlingen vid rätt tidpunkt.

Under det senaste året har ett försök med vårdcoacher i Stockholms läns landsting genomförts för att lokalisera, fånga upp och hjälpa de allra svårast sjuka patienterna.

Vi är först med att införa vårdcoach-modellen och vi hoppas att fler landsting följer efter då resultaten är synnerligen goda:

  • Patienter som tvingades besöka akuten ofta fick i stället planerade besök och det ledde till en betydande ökning av livskvalitet och hälsa.
  • Patienterna fick bedöma sin hälsa och livskvalitet inom åtta olika mått. Vi ser förbättringar inom samtliga. Det är förbättringar som både berör hur patienten mår fysiskt och psykiskt.
  • Inom vissa områden ökade den självuppskattade livskvaliteten med över 30 procent på bara sex veckor.

Det finns många berättelser från patienter som känner sig maktlösa och vilse i den stora vårdapparaten. Många upplever sjukvården som snårig och svårbegriplig. Men med det nya arbetssättet finns det möjlighet att tillsammans med en vårdcoach snabbt navigera rätt.

Vårdcoachen ger patienten stöd i att förstå sin sjukdom och hjälper dem genom svåra behandlingar. En patient som måste ta flera olika mediciner varje dag kan ha problem med att dosera rätt vid rätt tidpunkt. Vårdcoachen underlättar vardagen och patienten kan följa sina behandlingar bättre vilket leder till att dessa får god effekt.

Under försöksperioden har tio vårdcoacher hjälpt omkring 500 patienter. Målsättningen är att öka omfattningen till 100 vårdcoacher som under 2012 ska hjälpa 5000 av de svårast sjuka patienterna. En personlig vårdcoach kommer att erbjudas de patienter som ofta besöker vården, har flera diagnoser och behöver extra stöd.

Vi måste vända på varje sten för att vården ska bli så effektiv som möjligt samtidigt som vi gör stora satsningar för att öka kvaliteten och tillgängligheten. Arbetet med vårdcoacher leder till färre vårddygn, minskat antal akuta besök och även till bättre överlevnad. Patienterna behövde tack vare en vårdcoach mindre av sjukvårdens resurser, samtidigt som de blev friskare.

Kärnan i det här moderna sättet att arbeta är att patienten verkligen hamnar i fokus. I stället för att patienten tvingas bli ofrivillig expert på sjukvårdsstruktur för att hitta rätt tar specialutbildade sjuksköterskor över och inleder den första kontakten och erbjuder en personlig vårdplan.

Genom den intensiva kontakten med patienterna per telefon är det enklare att avgöra när och hur patienten behöver träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator eller andra vårdprofessioner. Varje besök på akuten som undviks genom att boka in besök i rätt tid ökar möjligheten till god vård och högre livskvalitet. Det skapar också utrymme för andra på akutmottagningarna. Detta är ett nytt sätt att tänka och planera som är helt unikt i Sverige.

Välutbildade sjuksköterskor möjliggör det här framgångsrika projektet. Det borde ses som en möjlighet för alla svenska landsting och regioner. Systemet med vårdcoacher skapar bättre förutsättningar för vårdens professioner att få använda sin kunskap fullt ut.

Genom att införa vårdcoacher brett i Stockholms län kan vi nu ge de svårast sjuka patienterna en bättre hälsa och en högre livskvalitet. Vårdförbundet har länge arbetat för att de svåraste sjuka ska få en personlig vårdkontakt och egen vårdplan för att bättre möta patientens individuella behov. Idén med att göra mötet med sjukvården mer personligt är något som Stockholms läns landsting och Vårdförbundet kommer att fortsätta att arbeta för.

Vi strävar efter en mer jämlik, patientsäker och trygg sjukvård. Med vårdcoacher tar vi ett steg närmare det målet.

Filippa Reinfeldt (M) , hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet