Sommarrapport: Bristen på sjuksköterskor leder till dödsfall

Våra 21 lokalavdelningar har under sommaren noterat sämre vårdmiljö, ökat antal vårdskador, och längre väntetider på grund av bristen på sjuksköterskor. Men problemen riskerar att bli än värre.

Vi måste få tillräckligt med vårdplatser, en utbyggd primärvård med generösa öppettider, löner och villkor som motsvarar samhällsuppdraget och specialistutbildade sjuksköterskor i vården nu.

Vår nya undersökning av samtliga landsting och regioner i Sverige visar att sommaren varit extremt tuff. Sjuksköterskor som gått extra pass under semesterperioden säger upp sig i september för att de inte orkar längre.

Två tredjedelar av Vårdförbundets lokala avdelningar rapporterar att bristen på specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor varit omfattande under sommaren. Nästan hälften vittnar om brist på barnmorskor. Det har heller inte funnits tillräckligt med biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Hot mot patientsäkerheten

Tre fjärdedelar upplever att bristen på sommarvikarier har hotat patientsäkerheten i sommar. Rapporten visar att bristen har lett till ökad påfrestning och stress för dem som har jobbat, ökad sjukfrånvaro och att nyutexaminerade inte har fått tillräcklig tid för introduktion.

Arbetsgivare har frångått policyn att en nyutexaminerad sjuksköterska inte ska arbeta natt under det första året, vilket har inneburit avvikelserapporter och Lex Maria-anmälan.

Arbetsgivare har anställt sjuksköterskestudenter från termin fem som vikarier. Dessa har ännu inte fått sin legitimation och behöver därför handledning. Legitimerade sjuksköterskor har även ersatts av undersköterskor.

Försämringar inom många områden 

Under sommaren har lokalavdelningarna dessutom noterat: sämre vårdmiljö, ökat antal vårdskador, telefonköer, längre väntetider och ökat tryck på akutmottagningar i hela landet.

Överbeläggningar, patienter som vårdats på "fel avdelning", arbetsmiljöproblem, större ansvarsområden med ökad press har också hört till vardagen. Patienter har även fått flyttas om mellan länets sjukhus och ambulanser har omdirigerats till andra sjukhus än dit där de hör hemma.

Skärpt kontroll och allvarlig kritik

Överbeläggningar på sjukhusen runtom i landet kan ha kostat minst fem patienter livet bara i Skåne under 2011 uppger Socialstyrelsen. De ser allvarligt på platsbristen och att patienter placerats på "fel avdelning" där specialistkunskap kan ha saknats. Både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen skärper kontrollen och utdelar allvarlig kritik.

"Överbeläggningar är ingenting som drabbar ett sjukhus, utan något som man i högsta grad kan planera för att inte ha", säger Lars-Erik Holm generaldirektör för Socialstyrelsen till DN 1/9-2012 i samband med att man beskriver omfattande överbeläggningar på Karolinska universitetssjukhuset.

Konsekvenser för resten av året

Problemen under sommaren får självklart även konsekvenser för hösten och resten av året. Vårdförbundets rapport visar att sjuksköterskor som har sökt specialistutbildning eller annan vidareutbildning har svårare att få den beviljad eftersom det är fortsatt brist.

Nästan alla lokalavdelningar uppger att det är fortsatt brist på exempelvis sjuksköterskor. Det är också för få sökande till lediga tjänster. Biomedicinska analytiker ersätts på vissa håll med andra yrkesgrupper.

Rapporten pekar också på att vid Skånes universitetssjukhus råder anställningsstopp trots sjuksköterskebrist. I Södermanland lyckas man inte öppna alla vårdplatser på grund av brist på personal. På universitetssjukhuset i Linköping saknas 80 legitimerade sjuksköterskor. På Gotland har slutenvården svårt att bemanna både somatiska och psykiatriska avdelningar. I Västra Götaland försöker regionen lösa bristen med bemanningsföretag, men även dessa har svårt att rekrytera.

Specialistutbildning ger ökad patientsäkerhet

Den amerikanska forskaren Linda Aiken är känd för att ha uppmärksammat världen på hur viktiga sjuksköterskor är för patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I studie efter studie har hon visat att så är fallet.

Men det är inte bara antalet sjuksköterskor som avgör utan även graden av kunskap. Linda Aiken har visat att det verkligen lönar sig med specialistutbildning. På sjukhus där mer än 20 procent av sjuksköterskorna har en påbyggnadsutbildning är dödligheten bland patienterna drygt tio procent lägre än på sjukhus med nästan enbart grundutbildade sjuksköterskor.

Under de senaste 20 åren har andelen specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige gått ner från 67 procent till 48 procent enligt Socialstyrelsen. Det är ett stort problem för vårdens kunskapsutveckling och kvalitet.

Sverige behöver en parlamentarisk majoritet för betald specialistutbildning omgående. Problemet med att allt färre sjuksköterskor har specialistutbildning är redan allt för uppenbart i vården. Och inom de närmsta åren går en stor andel specialister dessutom i pension

Utbildning måste löna sig!

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Men Alliansen backar från sitt löfte och Socialdemokraterna säger ingenting. Betald specialistutbildning är en nyckelfråga för att vi ska kunna upprätthålla vårdens kunskapsutveckling och kvalitet.

Vi behöver ett system som påminner om läkarnas specialistutbildning, så kallad ST. Specialistutbildning måste också löna sig. Högre löner och tydligare karriärvägar är ett måste även för sjuksköterskor.

Men även grundutbildade sjuksköterskor råder det stor brist på i framtiden. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB är det den akademikergrupp som det blir störst brist på.År 2030 saknas 30 000 sjuksköterskor samtidigt som behoven ökar med en åldrande befolkning. 

Löner och villkor måste bli bättre och motsvara det samhällsuppdrag våra legitimerade yrken bär. Arbetsgivarna ska dessutom ta sitt ansvar när det gäller sommarplanering av vården och rekrytering av vikarier för att garantera patienternas säkerhet.

Det har funnits nyutexaminerade legitimerade sjuksköterskor att rekrytera. Sjuksköterskestudenterna har nått framgång i sina krav på 24 000 kronor i ingångslön på vissa psykiatriska, geriatriska och onkologiska kliniker samt i en del kommuner. Men många sjukhus har varit hårdnackade. Konsekvenserna blir förödande. Det vi ser nu är bara början.

 

Sineva Ribeiro, Förbundsordföranden Vårdförbundet