Skriande kunskapsbrist i äldrevården

Krisen i äldrevården kan bara lösas med rätt kunskap. Vad som krävs är sjuksköterskor med specialistutbildning – något det i dag råder alarmerande brist på.

Regeringen lovar nu insatser för att förbättra äldrevården - kontroll av privata vårdgivare, kvalitetsregister, meddelarskydd för privatanställda och att upphandlingen ska ses över. Men den akuta bristen på kunskap, kompetens och specialistutbildade sjuksköterskor tycks regeringen  vara okunnig om. 

Det räcker inte med att införa fler inspektioner eller förändrade regler för ränteavdrag och skatter för privata vårdbolag. Det måste tas ett helhetsgrepp kring kunskaps- och kvalitetsfrågorna. Det måste bli rätt från början.

Svårt sjuka i äldrevården

Många äldre är idag svårt sjuka när de kommer till ett äldreboende. Visst behövs det fler händer i äldrevården, men det räcker inte. Äldre måste få ett gott bemötande, god omvårdnad, livskvalitet och professionell vård.

Under senare tid har vi fått se skrämmande bilder av vården på äldreboenden. Vi har fått se hur diabetiker har serverats kakor, bullar, glass och sötsaker utan att någon har kunskaper om blodsockernivåerna eller hur normalviktiga äldre efter några månader på äldreboenden är undernärda och ser ut som skelett.

Vi har sett exempel på smärtsamma trycksår som inte borde förekomma. Trycksår är en skada i hud och underliggande vävnad som uppstår efter en för lång period av otillräcklig eller upphörd blodcirkulation.
Specialistsjuksköterskor behövs också för att hjälpa äldre att gå igenom sina medicinlistor. Felmedicinering orsakar stort lidande och att äldre i onödan måste åka till akutmottagningar där de får vänta länge och sen måste läggas in på en vårdavdelning. Istället för att det blir rätt från början. 

Specialistkunskap krävs

Kunskapsnivån måste höjas för att vi ska klara välfärden. Gör vi ingenting så kommer kostnaderna för äldrevården att skena okontrollerat. Vi ska ha personal på plats som har specialistkunskap om den äldre människans behov.

Vi behöver specialistsjuksköterskor i äldrevård, geriatriksjuksköterskor, distriktssköterskor och diabetessjuksköterskor som kan avgöra vilka insatser som krävs.

I dagsläget har 17 procent av sjuksköterskorna inom den svenska äldrevården någon form av specialistutbildning. Endast två procent har en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre. 

Jämfört med andra sjuksköterskegrupper är glappet påtagligt: Ambulanssjuksköterskor har näst lägst procent sjuksköterskor med specialistkompetens inom området – 52 procent. Bäst utbildade är operationssjuksköterskorna där 82 procent har specialistutbildning inom operationssjukvård.

Högre lön och betald specialistutbildning

Anledningen till de låga siffrorna inom just äldrevården är att det oftast är en dålig affär för sjuksköterskor att skaffa sig specialistutbildning. Många gånger får den nyutbildade specialistsjuksköterskan inom äldrevården en ny ingångslön som är lägre än innan utbildningen. Inte ens på lång sikt betalar lönenivån för specialistkompetensen tillbaka de utgifter som utbildningen medför.

Det tar i genomsnitt 19 år för en grundutbildad sjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning. För många specialistkompetenser lönar det sig inte ens under ett helt yrkesliv.

Förutom att höja lönerna vill Vårdförbundet att regeringen inför en betald specialistutbildning. 

Hittills har regeringens strategi varit att vänta ut kommuner, landsting och regioner – att de lokalt ska lösa kunskapsförsörjningen och kunskapsutvecklingen. Den strategin håller inte längre. Man måste ta ett helhetsgrepp och tänka långsiktigt. De politiska initiativen måste komma från nationell nivå. 

Sineva Riebeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet