Säker vård med biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker är för många en okänd yrkeskategori. Det många inte känner till är vilken avgörande roll för vårdens säkerhet och kvalitet som de spelar. De biomedicinska analytikerna är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder. Enligt nya rön visar det sig att när biomedicinska analytiker övertar utskärning av material för diagnostik av olika cancersjukdomar från läkarna, så sker det med en högre noggrannhet och kvalitet – patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever.

Vården måste precis som andra system i samhället använda den bästa kunskapen för att vi ska nå det allra bästa resultatet - både för varje individ och för samhället. Men då måste man inom alla vårdens områden bli bättre på att ta emot nya arbetsmetoder och låta medarbetare utveckla sin kunskap i patientens tjänst. Det får aldrig bli ett självändamål för organisationen att behålla en arbetsfördelning som inte är optimal för den vi är till för.

Biomedicinska analytiker arbetar exempelvis med analys av de cellprover som kvinnor lämnar, analyser av blodprover och säkerställande av att organ och donator passar ihop. De biomedicinska analytikernas arbete är en viktig del för att kunna säkerställa diagnoser och följa patienters sjukdom, behandling och tillfrisknande och de har därigenom en nyckelroll i vårdkedjan.

Biomedicinska analytikers kunskap gör det möjligt att genomföra analysarbete med avancerad teknisk utrustning, sammanställning, bedömning, statistisk beräkning, utvärdering och rimlighetsbedömning av analysresultat. Detta medför ett totalt ansvar för att analyserna är rätt utförda samt att resultaten är korrekta.

I början av mars kom en rapport från Högskoleverket som visade att det inom en snar framtid väntas brist på biomedicinska analytiker. Det är allvarligt av flera skäl. Det främsta är att säkerheten i vården äventyras då provsvar inte kan lämnas med önskad snabbhet. En anledning som anges till den väntade bristen är att lönen efter tre års högskolestudier är låg och den dåliga löneutveckling som yrket har. Om detta problem inte uppmärksammas och åtgärdas riskeras patientsäkerheten i framtidens vård.

Den 15 april är den internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Den kvalitetssäkring av analyser och provsvar som de biomedicinska analytikerna står för, innebär en säkrare vård och lägre kostnader i och med att behandlings- och sjukskrivningstider kan kortas. Det krävs färre läkarbesök och patienterna slipper fler onödiga provtagningar. En vård som bygger på kunskap kan också arbeta med ständiga förbättringar. Att planera och genomföra analyser för att spåra sjukdom och ohälsa är ofta avgörande för att veta vilka övriga åtgärder som behövs. Framtiden kräver högskoleutbildad personal. Skulle bristen på biomedicinska analytiker bli stor riskeras patienternas säkerhet.

Vår kunskap – trygghet för din hälsa.

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet