Vården står inför stora utmaningar. Vi kan göra alltmer avancerade insatser och vi får en större andel äldre med nya vårdbehov. Vid årsskiftet fick vi en ny patientlag som sätter patienten och säker vård i fokus.

Det här kräver nya idéer och nya sätt att arbeta på, skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tillsammans med regionråd Anders Åkesson, (MP) i en debattartikel i GP.

Utmaningar

I Sveriges skadas varje år drygt 100 000 personer i vården. Det motsvarar cirka nio procent av alla patienter i sjukhusvård visar Socialstyrelsens vårdskademätning. 3000 dör av sina vårdskador.

Även om Sverige har bättre resultat än både Storbritannien och USA är det helt oacceptabelt.

Det som har visat sig vara den största riskfaktorn och det som ger flest vårdskador är bristande kommunikation.

På exempelvis Astrid Lindgrens barnsjukhus arbetar barnsjuksköterskor nu i en helt ny modell för en säkrare kommunikation med nya checklistor vid överrapporteringar mellan personalen. Specialistsjuksköterskor som får använda sin kunskap fullt ut behövs som ledare i patientsäkerhetsarbetet.

Effektivare rutiner för akutsjukvård

För de som behöver akutsjukvården finns säkrare och effektivare sätt att organisera vården på som dessutom leder till att patienterna lider mindre.

Ambulansen ska inte bara vara en transport till sjukhuset. En specialistutbildad ambulanssjuksköterska är ett första led i vårdkedjan.

Hon eller han kan göra en första bedömning, påbörja behandling och sedan köra patienten direkt till rätt avdelning utan att passera lång väntan på akuten.

Den här typen av ”snabbspår” kan utvecklas rejält. Region Skåne har redan startat utvecklingen med ”Höftlinjen”. Andra borde haka på.

Individen i centrum

Antibiotikaresistens är ett växande hot. En säker vård kan vara att man inte skriver ut antibiotika vid exempelvis öroninflammationer eller halsfluss utan låter patienten regelbundet träffa en distriktssköterska som följer sjukdomsförloppet.

Ett annat exempel som sätter individen i centrum och skapar en säkrare vård är mobil röntgen. Det drivs av röntgensjuksköterskor som gör undersökningar bland annat hemma hos personer i kommunernas särskilda boenden.

Mobil röntgen i Lund

En grupp pionjärer i Lund har hittills gjort drygt 1 000 undersökningar med mobil röntgen. En utvärdering därifrån visar att de mobila enheterna bidrar till kostnadseffektiva undersökningar. De skapar också trygghet för vårdtagaren och spar resurser.

För exempelvis äldre med stora vårdbehov innebär det att man slipper en påfrestande och osäker resa till sjukhus.

Mobil röntgen kan också användas för att nå dem som vanligen inte söker vård. 2009 hade TBC börjat sprida sig bland hemlösa i Malmö. Smittskyddsenheten kontaktade det mobila teamet och bad om hjälp. Utrustningen installerade på ett härbärge och 86 hemlösa kunde röntgas under tre dagar. På så sätt blir vården säkrare genom att spridningen av TBC stoppas.

Mobil röntgen skulle också kunna användas inom Kriminalvården. Det skulle definitivt både spara pengar och underlätta säkerheten.

Säker vård

Samtidigt bekymrar vi oss över att säkerheten i vården lätt drivs som en separat fråga. Vården behöver ett öppet förhållningssätt med en säkerhetskultur där riskanalyser prioriteras och misstag rapporteras och analyseras systematiskt utan syndabockstänkande.

Patientens värdering av vården bör systematiseras och följas. Vi behöver öppna jämförelser och utveckling av kvalitetsregister. En prestationsbaserad ersättningsmodell för patientsäkerhetsarbete kan vara bra.

Lätt att göra rätt

Vi måste skapa en vårdmiljö som gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. En så enkel sak som att läkemedel förpackas och förvaras på ett sådant sätt att det inte går att ta fel är viktig.

Personalens möjligheter att ta rast och utrymme för vila, återhämtning och reflektion är avgörande för en säker vård.

Statsfinanserna är goda. Det finns utrymme för en rejäl satsning på specialistsjuksköterskor som ett ytterligare steg för säker vård eftersom internationell forskning visar att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskors kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande.

Alla har rätt till en säker och läkande vårdmiljö. Men vi kräver att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor också får rätt till ett hälsosamt yrkesliv och att de blir rätt värderade utifrån den stora insats de gör varje dag för att skapa en säkrare vård.

Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet
Anders Åkesson, ordförande Miljöpartister i Landstingen och Regionråd i Region Skåne