Regeringen äventyrar utredningen om socialförsäkringar

Om inte regeringen är beredd att medverka till att rätta till de mest akuta bristerna i försäkringen måste den också förstå att det minskar möjligheterna att nå samförstånd i den stora parlamentariska utredningen om socialförsäkringar, skriver Sture Nordh, TCO, och Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet.

Om några dagar inleds TCOs kongress i Stockholm. En av de stora frågorna kommer att bli sjukförsäkringssystemets brister. Kritiken mot hur dagens försäkring fungerar är omfattande.

Från fackligt håll har vi givit våra synpunkter alltsedan reformen bara fanns som en skrivbordsprodukt. Våra farhågor från remissomgången har tyvärr besannats. De stora bristerna i försäkringen medför löpande att de som når sjukförsäkringens gräns på 450 dagar åker ur systemet utan individuell prövning om hur arbetsförmågan ser ut. Nu har också diakonerna i svenska kyrkan engagerat sig för att försöka en ändring till stånd

Regeringen säger sig ha lyssnat på kritiken och kom nyligen med förslag som skulle möta kritiken. TCO välkomnar en del av förändringarna. Men de är långtifrån tillräckliga. Det är framförallt två besked som det finns skäl att kritisera.

Det första handlar om att Försäkringskassan inte längre ska fatta beslut om utförsäkring om det på grund av den sjukskrivnes sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte fortsätta betala sjukpenning. Att regeringen nu därmed erkänner att tidigare fattade beslut varit oskäliga är i och för sig tillfredsställande. Men det gör dessvärre inte frågan särskilt mycket bättre. Begreppet oskäligt är för otydligt och riskerar bara att göra försäkringen otydlig och rättsosäker och sätter dessutom den enskilda försäkringshandläggaren i en svår situation.

Det andra beskedet gäller de så kallade "nollklassade", alltså de som idag inte har rätt till någon ersättning alls från sjukförsäkringen efter utförsäkring och deltagande i arbetslivsintroduktion under tre månader. De föreslås få en ersättning i paritet med den de erhåller för arbetslivsintroduktionen, 223 kronor om dagen. Det kommer fortfarande tvinga sjuka personer bara att tvinga fler till socialkontoren. Regeringen bör istället införa TCO:s förslag om en rehabiliteringsersättning med individanpassade aktiva rehabiliteringsåtgärder. Det skapar både en ekonomisk trygghet för den enskilde och ökar möjligheterna för att återgå i arbete. Viktigt är att trygghet ges även för personer som blir långvarigt sjuka innan de hunnit få någon arbetsinkomst.

Reglerna om sjukförsäkringen bör göras upp över den politiska blockgränsen. Vi skulle nu behöva mer av samsyn, mer av lugn och ro kring en fråga som skapar så mycket oro. Till kongressen presenteras rapporten "Bra välfärd för en bra livsvälfärd. Förslaget från TCOs styrelse är att tidsgränserna i sjukförsäkringen måste göras om. Ingen ska kunna utförsäkras utan att alla vägar tillbaka till arbetslivet prövas. Vi ska ha en försäkring som ser alla individer. Vi är alla olika och har olika förutsättningar. Det måste vara vägledande för vår sjukförsäkring.

För att helt undvika att personer faller mellan stolarna har TCO föreslagit att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen genom samsyn och gemensam beredning i individuella ärenden ska fatta samstämmiga myndighetsbeslut. För att helt undvika att människor tvingas lämna sjukförsäkringen i onödan, viket också kan föra med sig minskad eller till och med förlorad ersättning från kollektivavtalat skydd - har TCO föreslagit att sjukpenning med arbetslivsintroduktion" ska utgå i stället för aktivitetsstöd under de tre månaderna med arbetslivsintroduktion, varefter samstämmiga beslut kan fattas. TCO har också föreslagit att en ny instans för omprövning ska inrättas för enklare, snabbare och mindre kostsam process för de sjukskrivna att få sitt ärende prövat. En "rehabiliteringsombudsman" bör också kunna inrättas för att ge sjukskrivna röd och stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor.

Om inte regeringen är beredd att medverka till att rätta till de mest akuta bristerna i försäkringen måste den också förstå att det minskar möjligheterna att nå samförstånd i den stora parlamentariska socialförsäkringsutredning. TCO har utifrån sakliga underlag, och samstämmigt med sakkunniga på området och viktiga remissinstanser visat på de brister reformen från 2008 har. Detta måste till sist också lagstiftarna ta till sig.

Sverige har urstarka offentliga finanser. Det finns inga sakliga eller statsfinansiella skäl för att inte göra om och återupprätta en av hörnstenarna i välfärdsstaten, trygghet vid sjukdom.


Sture Nordh, ordförande TCO 
Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet