Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden

Sineva Ribeiro m fl på DN Debatt: Uppgörelse i dag. Tydliga kvalitetsmått, insyn i ekonomin och trygga villkor där anställda vågar varna om något går snett. En etisk plattform med tre ben ska säkerställa kvaliteten och förtroendet för offentligt finansierad vård och omsorg, skriver företrädare för arbetsgivare och fackförbund.

Kvaliteten i vård och omsorg berör oss alla. Det gäller patienter, brukare, anställda eller utförare. Men vi är också berörda som anhöriga och närstående – döttrar och söner, makar, föräldrar, vänner. Allmänhetens förtroende för den gemensamt finansierade vården och omsorgen har rubbats de senaste åren. Många är oroliga för att vården och omsorgen inte ska fungera när de själva eller någon närstående behöver den. Många är också osäkra på om skattepengarna verkligen används för att skapa högsta kvalitet. Eller används de ineffektivt, eller till något helt annat än det avsedda?

Vi, arbetsgivare och fackföreningar, har alla intresse av att förtroendet för vården och omsorgen återskapas. Därför tar vi gemensamt ansvar genom att idag presentera en överenskommelse, en Etisk Plattform, som syftar till att säkerställa insyn och hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg. Den ska omfatta både de som beställer vård och omsorg - kommuner och landsting - och de som utför insatserna. Alltså offentliga, privata och idéburna utförare av olika slag. Den etiska plattformen kommer att få avgörande betydelse för både allmänhetens tilltro och för kvalitetens utveckling.

Arbetet med den etiska plattformen tog sin början i oktober 2012 då socialminister Göran Hägglund inbjöd arbetsgivar-, bransch och fackliga organisationer inom vård och omsorg till ett gemensamt arbete för att öka insyn och öppenhet i offentligt finansierad välfärd, oavsett om utföraren är offentlig, privat eller idéburen. Öppenheten har ett värde i sig men bidrar också till att utveckla en hög kvalitet. Ett år senare är alltså arbetsmarknadens parter överens om en etisk plattform, där nyckelorden är öppenhet och insyn. Alla som ansluter sig till plattformen – kommuner och landsting, som ju både är beställare och utförare, samt privata utförare av olika slag – förbinder sig att ge allmänheten, brukare och patienter en så god insyn i verksamheten att det både går att jämföra kvalitet och se att resurserna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Allmänhetens insyn ska förbättras på tre områden.

Kvalitet. Idag är det svårt för både patienter eller brukare, allmänhet och politiker att avgöra vilken kvalitet till exempel ett visst äldreboende eller en vårdcentral erbjuder, och hur denna verksamhet står sig i en jämförelse med andra. Den som ansluter sig till plattformen ska medverka till att kvaliteten mäts och redovisas på ett lättillgängligt sätt. En utförare åtar sig att medverka i både nationell och lokal kvalitetsuppföljning. Bemanning och kompetens hos de anställda ska redovisas öppet.

Ekonomi och ägande. Dagens oro för att välfärdens pengar inte används rätt kan bara stillas med en öppen och tydligare redovisning från alla parter. Den ekonomiska ställningen hos en utförare måste redovisas på ett sätt som gör att omvärlden kan bedöma långsiktighet och seriositet. Ägarförhållanden måste framgå tydligt. Också kommuner och landsting måste redovisa ekonomin tydligt, bland annat för att visa att ingen utförare gynnas framför andra.

Anställningsvillkor. Kvaliteten i vården och omsorgen skapas i stor utsträckning i mötet mellan medarbetare och patienter eller brukare. En del av allmänhetens oro rör de anställdas villkor. Oron gäller både personalens förutsättningar att ge bästa möjliga vård och omsorg och deras möjligheter att slå larm när det inte fungerar. Vi är överens om att anställningsvillkoren och därmed kollektivavtalen har stor betydelse för kvaliteten. Därför ska den som är ansluten till plattformen redovisa de tecknade kollektivavtalen.

En anställd måste ha alla möjligheter att rapportera avvikelser eller missförhållanden som kan drabba enskilda eller hota kvaliteten i vården. Därför slår vi fast i plattformen att det meddelarskydd som gäller offentlig verksamhet också så långt möjligt ska gälla även privata vårdgivare. En förändrad lagstiftning om meddelarskydd skulle ytterligare bidra till öppenhet och insyn.

Inom ramen för överenskommelsen inrättar vi ett partssammansatt råd, lett av en oberoende ordförande som kommer att utses så snart som möjligt. Vi har också kommit överens med regeringen om att rådet ska ha en löpande dialog och årligen rapportera om utvecklingen av plattformen.

Rådet med tillhörande kansli ska under hösten precisera mer exakt vilka krav som kommer att ställas på de vård- och omsorgsgivare som vill vara med. Detta arbete innebär bland annat framtagandet av en gemensam kravspecifikation. Kravspecifikationen ska beskriva hur informationen om kvalitet, ekonomi och ägande och anställningsvillkor ska utformas.

Den ska också ange hur utförarna ska ansluta sig till plattformen och hur informationen ska publiceras. Arbetet med detta ska nu påbörjas och vara klart under första kvartalet 2014. Det centrala är att informationen ska publiceras på ett sätt som möjliggör insyn för allmänheten och för  brukare och patienter att jämföra. Även huvudmännen, dvs kommuner och landsting som handlar upp vård och omsorg, kommer att ställas inför motsvarande krav på öppenhet. Inom ramen för arbetet med kravspecifikationen ska den mer långsiktiga organisationen; förvaltning och utveckling av plattformen och rådet formuleras.

Att ansluta sig till plattformen är frivilligt. Men vi utgår ifrån att alla seriösa aktörer – det må gälla kommuner, landsting, företag, och idéburna organisationer – inser vikten av att delta. Mångfalden av utförare i vården och omsorgen har ökat under flera decennier. Med den etiska plattformen gör vi, arbetsgivare och fackföreningar, det tydligt att denna mångfald uteslutande ska syfta till att stimulera innovationer och nya lösningar med hög kvalitet. Vår gemensamma ambition med den etiska plattformen är att värna och utveckla den solidariskt finansierade välfärden. Med fokus på kvalitet har Sverige unika möjligheter att erbjuda världens bästa vård och omsorg.

 

Håkan Sörman, Verkställande direktör Sveriges Kommuner och Landsting
Hans-Göran Elo, Förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen
Petter Skogar, Förbundsdirektör KFO Arbetsgivarservice
Göran Fredriksson, Ordförande Vårdföretagarna
Heike Erkers, Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Karin Linder, Förbundsordförande DIK
Annelie Nordström, Förbundsordförande Kommunal
 Stefan Jutterdal, Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Ivar de la Cruz, Förbundsordförande Naturvetarna
Lars Ahlin, Förbundsordförande Psykologförbundet
Anitha Wijkström, Förbundsordförande SRAT
Lena Haglund, Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Thony Björk, Ordförande Sveriges Farmaceuter
Marie Wedin, Ordförande Sveriges läkarförbund
Kenth Nilsson, Ordförande Tjänstetandläkarföreningen
Annika Strandhäll, Förbundsordförande Vision
Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet