"Möjlighet att träffa en skolsköterska alla skoldagar"

Alla elever måste ha rätt till bra skolhälsovård. Idag kämpar många med ohälsa och otrygghet, skriver Mats Runsten, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sveriges skolsköterskor är specialistutbildade och spelar en central roll när det gäller att förebygga sjukdom. Alla elever ska ha rätt till en psykolog och skolsköterska oavsett var eleven bor eller vilken skola hon eller han går i.

Det skriver Mats Runsten och Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Vårdförbundet och Miljöpartiet kräver bättre och tidigare insatser både när det gäller elevernas kroppsliga och psykiska hälsa. Allt för att säkra att alla barn och ungdomar får hjälp så att de kan må bra under sin skoltid.

En skolsköterska med ensamt ansvar för mellan 600 och 900 elever, som dessutom kan vara spridda på flera skolor, inköpt läkarservice ett visst antal timmar per termin istället för en fast och trygg person som är välkänd för eleverna. Så ser läget ut i en rad skånska kommuner idag. Det vill vi ändra på.

Den nya skollagen poängterar vikten av förebyggande hälsoarbete och särskilt stöd till elever som far illa psykiskt. Ändå brister hjälpen till elever med behov av särskilt stöd.

Skolans uppdrag är mer komplext än tidigare och det ställer större krav på skolhälsovården. Många skolsköterskor kämpar med tunga arbetsförhållanden och personalbrist. Det är därför anmärkningsvärt att lagen inte anger vilka förutsättningar som krävs för att skolhälsovård ska kunna genomföras med god kvalitet.

Sveriges skolsköterskor är specialistutbildade och spelar en central roll när det gäller att förebygga sjukdom.

Förebyggande åtgärder när det gäller missbruk, psykisk och fysisk hälsa, sexuell hälsa, ja allt som rör barn och unga vuxnas hälsa är skolsköterskans ansvar och kunskapsområde. Ändå används skolsköterskornas kunskaper alltför sällan i undervisning och i föräldrasamtal.

Region Skåne ansvarar för barns hälsa genom regelbundna kontroller på BVC (barnavårdscentraler).

På BVC kontrolleras barnens enligt ett standardiserat program från spädbarnsålder till femårsåldern. Här läggs grunden för det hälsoarbete som ska följa barnen upp i vuxen ålder.

Region Skåne har stärkt resurserna för BVC och då tagit hänsyn till barnens och föräldrarnas sociala villkor.

När barnen i sexårsåldern börjar i skolan går ansvaret för det förebyggande hälsoarbetet över från BVC och Region Skåne till skolans värld och kommunerna. Tanken är att det förebyggande hälsoarbetet ska fortsätta obrutet. Men så är det inte alltid.

En rapport från Socialstyrelsen visar att nästan 43 procent av samtliga skolsköterskor arbetar utan handledning och att skolans breda hälsoarbete kan vara otydligt organiserat. Med tanke på de många svåra beslut som skolsköterskor måste ta innebär det en synnerligen tuff arbetssituation.

Det är en av många saker som Miljöpartiet och Vårdförbundet i Skåne vill förändra genom följande förslag:

  1. Alla elever ska ha rätt till en psykolog och skolsköterska oavsett var eleven bor eller vilken skola hon eller han går i.
  2. Alla elever ska ha möjlighet att träffa en skolsköterska alla skoldagar. Ansvariga sköterskor och skolläkare i Skåne ska ha max 400 respektive 4 000 elever vardera.
  3. Alla elever ska ha regelbunden kontakt med elevhälsan, inte bara när det gäller vaccinationer. På så vis fångas tidigt eventuell psykisk ohälsa upp. Så är det inte idag. Den skånska elevhälsans uppdrag ska ges möjlighet att regelbundet kolla upp hur barn och unga mår. Det är viktigt att det tas ett helhetsgrepp där såväl ute- som innemiljö, relationer och sociala kontakter följs upp.
  4. Fler familjecentraler ska inrättas, liksom fler öppna mottagningar för barn och unga dit de även efter skoltid kan vända sig vid psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningarna måste också vara öppna på sommaren.
  5. Skolsköterskor och -läkare i hela Skåne måste fortbildas så att de får större kunskap kring barns villkor.
  6. Barnkonventionen måste införas i Region Skåne och de skånska kommunerna. Vi vill utreda frågan om en skånsk barngaranti där barns rättigheter garanteras.
  7. Det måste vara mer idrott och mindre godis i de skånska skolorna. Läsk och godis bör inte få finnas i skolans lokaler.

Elevens rätt till hälsa bör skärpas och det hälsofrämjande uppdraget som skolan har bör tydliggöras och stärkas i skollagen.

Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet i Skåne
Anders Åkesson(MP), regionråd i Region Skåne