Färre medarbetare per chef, och rättighet för chefen att sätta differentierade löner – det hör till Vårdförbundets förslag inför valet, efter en enkät till dess medlemmar i ledande position.

Hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för svenska folket under valåret och vårdens kvalitet är bra i Sverige, om och när man väl får tillgång till den. Vårdköerna beror i huvudsak på personalbrist, och arbetsgivare måste ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön och arbetsvillkoren om fler ska välja hälso- och sjukvården som tänkbart yrkesområde.

Chefer och ledare har nyckelroller för att skapa dessa förbättrade arbetsvillkor och Vårdförbundet har tusentals chefsmedlemmar som brinner för sina samhällsuppdrag. Vår nya chefsrapport visar dock att de är frustrerade över bristande organisation, stora personalgrupper och otillräckliga mandat att sätta löner.

Vår chefsenkät har skickas till 3 000 chefer och ledare i hela landet och drygt 1 300 svar inkom. Av de svarande har varannan chef ansvar för 30 eller fler medarbetare och 12 procent har ansvar för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö för både medarbetare och chefer – och i förlängningen till vårdköer och sämre patientsäkerhet. I vårt valmanifest "Vård i världsklass – för alla" kräver Vårdförbundet ett absolut tak på 25 medarbetare per chef men också 100 miljoner kronor från staten till vidare utveckling inom personcentrerad vård.

I rapporten framkommer att vårdens personalbrist skulle kunna lösas genom att huvudmännen ger chefer mandat att rekrytera personal med hjälp av attraktiva villkor som högre lön, kompetensutveckling för att specialisera sig och arbetstider som ger vila och återhämtning. Därtill efterfrågar cheferna mer ledarskapsutveckling, bättre administrativt stöd och bra digitala verktyg.

Vårdförbundet uppmanar därför både politikerna och vårdens huvudmän att lyssna på cheferna. För att säkra kompetensförsörjningen och minska vårdköerna måste hälso- och sjukvårdens chefer ges mer professionella, realistiska och moderna förutsättningar.

Här är Vårdförbundets förslag på lösningar:

1. Sänk antalet medarbetare per chef till 10–25 personer. Chefer ska leda ett rimligt antal medarbetare för att kunna göra ett bra jobb.

2. Rätt att sätta lön för att lyckas rekrytera. Ansvar och befogenheter måste överensstämma bättre. Exempelvis måste cheferna ges mandat att sätta individuell och differentierad lön för att attrahera och behålla medarbetare.

3. Administration som hjälper – inte stjälper. Felriktad administration och en icke fungerande förvaltningsorganisation skapar idag omfattande merjobb för vårdens chefer.

4. Ledarskapsutveckling och egen mentor. Alla chefer bör få fortlöpande utbildning och tillgång till mentorer, inom ramen för ordinarie arbetstid.

5. Låt cheferna ta täten i digitaliseringen. Öka takten mot "vision E-hälsa" och involvera cheferna mer.

6. Ställ om till personcentrerad vård. Vårdförbundet vill se en personcentrerad nära vård med jämlik hälsa för alla. Cheferna är nyckelpersoner i den utvecklingen. Staten bör visa vägen genom att initialt avsätta 100 miljoner kronor för fortsatt utveckling på området.

Läs artikeln i Dagens Medicin

 

Se inslag i rapport från den 5 september där Vårdförbundets Marlene Furbeck, som tidigare arbetat som chef inom vården, berättar om sina erfarenheter. Inslaget börjar 00.10 i klippet.

Läs mer om chefernas situation på SVT.se