Låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden

Det ideella engagemanget är en viktig del av vår demokrati och välfärd. Men vi vill starkt varna för en utveckling där stat, regioner, landsting och kommuner tar över och organiserar det frivilliga arbetet i Sverige. Vi värnar om den generella välfärden och att medborgarna får sina behov av välfärdstjänster tillgodosedda av professionell personal.

I Sverige har vi en tradition av att organisationer bildas kring ett problem eller en utmaning. Ungefär tre miljoner människor är aktiva i olika idéburna och ideella organisationer. Cirka en miljon av dessa gör sitt frivilligarbete i en organisation med social inriktning.

Organisationen 

Vi bejakar att enskilda personer vill engagera sig för sina medmänniskor. Det frivilliga arbetet är positivt både för den engagerade, för brukaren och för samhället i stort. Hur det ska organiseras bör vi dock fundera över.

Vi är mycket kritiska till att stat, regioner, landsting eller kommuner organiserar det frivilligarbete som ligger nära det offentliga uppdraget, vilket nu börjar ske! Det vill säga att självständigt rekrytera och organisera frivilliga i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, äldreboenden, sjukhus, bibliotek och polisen.

Idéburen frivilligorganisering 

Argumenten för att istället stödja idéburen frivilligorganisering är många.

Ett handlar om att demokratin i ett land förutsätter en fri idéburen rörelse som består av många människor.

Ett annat handlar om att hålla sig till kärnvärden och kärnverksamhet. Den offentliga sektorns kärnvärde är inte ideellt engagemang och dess kärnverksamhet är inte frivilligt arbete.

Ytterligare ett handlar om tydlighet i ansvar. Risken för att frivilliga hamnar mellan stolar i exempelvis försäkrings- och sekretessfrågor är stor om det offentliga organiserar.

Ett sista argument handlar om att värna det offentliga välfärdsuppdraget. Vår övertygelse är att om idéburna organisationer finns med i samtalet minskar risken att myndigheterna försöker ersätta offentligt ansvar med frivilliginsatser.

Ambitionen 

Samverkan mellan offentlig och idéburen verksamhet kan se ut på många olika sätt. Det centrala är med vilken grundläggande ambition man gör detta. På de ställen där man arbetat med ambitionen att själva organisera frivilligarbetet, som i Frölunda stadsdelsnämnd i Göteborg, har organisationerna försvunnit från scenen nästan helt.

På andra ställen, som i Åmål, har man en helt annan ambition där föreningslivet syns mycket tydligt.

Trots att regeringen genom överenskommelsen med SKL och de idéburna organisationerna inom det sociala området säger att de idéburna organisationernas verksamhet ska utveckla välfärden, inte ses som en besparing, har man inte vågat ta ställning i frågan om organisering.

Vi ser den frågan som central och vill veta vad de ansvariga ministrarna Göran Hägglund, Maria Larsson, Stefan Attefall och Nyamko Sabuni tycker.

Relationen mellan det offentliga och det ideella måste grundas på medborgarnas förväntningar på den svenska välfärdsmodellen. Främja idéburna organisationer, men låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden!

Anna Carlstedt, Ordförande Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Annelie Nordström, Ordförande Fackförbundet Kommunal
Eva Nordmark, Ordförande Fackförbundet SKTF
Anna-Karin Eklund, Ordförande Vårdförbundet