Jämlik och bra vård kräver bättre kunskapsstöd

Om vi inte sprider och använder den senaste kunskapen om hälso- och sjukvård blir vårdkvaliteten sämre och ojämn. Professionerna måste därför få bättre kunskapsstöd än i dag, skriver bland andra Sineva Ribeiro i Göteborgs-Posten.

Sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter är de professioner som människor i Sverige har störst förtroende för (SOM-institutet, Svenska trender 1986-2014). Det höga förtroendet är viktigt för oss, men det är framförallt en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska vara god och säker.

Kunskapsutvecklingen i vården går i ett rasande tempo. Därför finns stort behov av bra kunskapsstöd till professionerna. Vi har lång utbildning, hög kompetens, förbättringsvilja och långt driven specialisering. Men det räcker inte. Om vi inte sprider och använder den senaste kunskapen blir kvaliteten sämre och ojämn.

Myndigheten Vårdanalys har nyligen utvärderat de Nationella riktlinjerna. Utvärderingen visar att riktlinjerna i begränsad utsträckning implementeras i vården. Särskilt oroande är att behandlingsalternativ som identifieras som ej verkningsfulla fortsätter att utföras, till och med mer i vissa landsting. Det innebär att patienter ges vård på tvärs med vad vi vet är det bästa. Riktlinjerna är inte heller utformade för att stödja att patienten är i centrum. Det finns brister både i utformningen och tillämpningen av kunskapsstöden och konsekvenserna är allvarliga.

Vi föreslår därför att:

1. Professionerna inkluderas i Socialstyrelsens Råd för styrning med kunskap. Det är vi som bedriver forskning och utvecklingsarbete, identifierar kunskapsluckor och sprider kunskap i verksamheten.

2. Regeringen överväger komplement till Nationella riktlinjer. Professionerna kan ta fram nationella vårdprogram och behandlingsrekommendationer. Staten bör stödja arbetet och bidra till spridning. Patientorganisationernas kunskap ska vara en självklar grund för arbetet så att vi tillsammans kan forma en god och säker hälso- och sjukvård.

3. Socialstyrelsen ges i uppdrag att i sin ledningsföreskrift förtydliga kraven på vårdgivarna när det gäller fortbildning. Kunskap kan bara spridas om professionerna får rätt förutsättningar.

I framtidens hälso- och sjukvård måste alla få del av den bästa vården och då måste professionerna få ett bättre kunskapsstöd. Vi bidrar gärna till utvecklingen.

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund