God och säker vård kräver mycket bättre avtal

God och säker vård bygger på kunskap om hur människors olika behov tillgodoses på bästa sätt. Bemanning, kunskap och ledning har avgörande betydelse för goda resultat. När kommuner upphandlar äldrevård måste kravspecifikationen vara tydligare och uppföljningen mycket bättre än idag, skriver Sineva Ribeiro i en debattartikel i GP.

Den senaste tidens händelser inom äldrevården och att personal utan legitimation gör avgörande bedömningar på akutmottagningar visar att det finns ett gap mellan de krav som ställs på vården och det som levereras.

De som idag vårdas på våra äldreboenden fanns för 20 år sedan på sjukhusens långvårdsavdelningar och geriatriska kliniker. Många är multisjuka och vistas på boendet i livets slutskede. De ska självklart ha kvalificerad vård, gott bemötande och god livskvalitet. Det behövs specialistsjuksköterskor med kunskap om den äldre människans behov.

Det finns lagar, nationella riktlinjer och kvalitetskriterier som beskriver hur vården ska vara utformad för att vara god och säker. Krav som inte alltid finns med i de vårdavtal som kommunerna tecknar med privata utförare. Det finns också exempel på att kommuner lovar att vården ska ha en viss kvalitet men sedan tecknas avtal på en ekonomisk nivå som inte gör detta möjligt.

Man kan inte lova en Ferrari om man bara vill betala för en Nissan Micra.

Välkomnar privata initiativ

Vårdförbundet välkomnar privata initiativ som komplement till den offentliga vården. Men nu skapar kommunerna utrymme för vårdbolagen att driva verksamheten så att den ger stora överskott.

Riskkapitalbolagens fokus är att köpa upp företag "förädla" dem för att sedan sälja dem vidare med god vinst. Vårdföretagen behöver långsiktiga ägare med fokus på verksamhetens innehåll och kvalitet.

Vårdförbundet är helt emot att det ges utrymme att utarma den offentligt finansierade vården. Vi kan aldrig acceptera att låg kvalitet leveras, patientsäkerheten äventyras och livskvaliteten är på bottennivå. Detta gäller oavsett om det är offentligt eller privat driven vård.

Att leda vård handlar om att leda ett samhällsuppdrag vilket ställer särskilda krav på privata utförare. Det måste finnas goda ekonomiska resurser, personal med rätt kunskap och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och medarbetare.

Vårdförbundet välkomnar också att regeringen lämnat ett uppdrag till Skatteverket att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering i företag inom välfärdssektorn. Företag inom den skattefinansierade välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral. Skatteverket ska även, utöver kartläggningen, särskilt granska företag inom denna sektor.

Gynnar stora bolag

Det sätt som upphandlingar genomförs på idag gynnar stora bolag med fluffig marknadsföring. Eftersom det man skriver i sitt anbud är det som räknas. Resultat från tidigare verksamhet inom vårdområdet behöver inte redovisas.

När upphandlingarna inte ställer tydliga krav på anbud som baseras på kunskap utan på allmänt fluff öppnas ett utrymme för vårdföretagen att anpassa verksamheten till ägarnas avkastningskrav. Då kan riskkapitalbolag ta ut högre vinster.

Kommunerna måste ställa mer konkreta krav, precisera innehållet i vården och ha en effektiv uppföljning. I avtalen måste det tydligt framgå vilka resultat som ska redovisas och hur ofta det ska ske. Redovisningen bör ske öppet så att det är tydligt vilka resultat som uppnås.

Offentlig äldrevård brister också

Problemen inom äldrevården är dock inte nya. Kvalitetsbristerna finns även inom den offentligt drivna äldrevården. Vi måste komma ihåg att 80 procent av äldrevården drivs av kommunen och bara 20 procent av privata vårdgivare. Politikerna kan inte bara skylla ifrån sig på de stora bolagen.

Det handlar om kunskapsbrist oavsett huvudman. För att åtgärda detta krävs att kommuner och landsting baserar sin upphandling på kunskap om de äldres behov samt är beredda att betala för kvalitet och säkerhet. Då kan det anställas personal som har kunskap att avgöra den äldre människans behov. Då kan exempelvis alla äldre få kontakt med en specialistutbildad sjuksköterska för planering, uppföljning och genomförande av sin individuella vård.

Vi kräver att kommunerna är tydliga med vilken vård de lovar. De ska också ta ansvar för att den som utför vården gör det säkert med rätt kunskap och kvalitet.

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande, Vårdförbundet

Relaterad artikel

Debattartikel publicerad i Göteborgs Posten.