Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Enligt Försäkringskassans statistik har avslagen ökat kraftigt sedan 2015. I januari i år var andelen avslag 5,2 procent för kvinnor och 4,9 procent för män – mer än en dubblering jämfört med 2015. Våra sjukskrivna medlemmar och deras läkare vittnar om att Försäkringskassan allt oftare ifrågasätter läkarintyg och läkarens bedömning att den sjukskrivne saknar möjlighet att arbeta.

TCO-förbunden ser med stark oro på utvecklingen. Vi möter allt fler medlemmar som hamnar mellan stolarna efter att de har fått avslag på sjukpenning av Försäkringskassan. Istället hänvisas de till Arbetsförmedlingen för att söka arbete. Detta trots att den sjukskrivne inte har återfått sin arbetsförmåga och i en del fall även bedömts sakna arbetsförmåga av Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan motiverar inte heller alltid sitt beslut och preciserar inte vilka arbeten som anses "normalt förekommande" som den sjukskrivne anses kunna ta, vilket gör det svårare för den enskilde att förstå och överklaga.

Försäkringskassans beslut har dessutom i en del fall kommit utan förvarning, vilket försatt den sjukskrivne i en än värre situation, då denne inte har kunnat skydda sin sjukpenninggrundande inkomst genom att i tid anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. När sjukpenning avslagits måste den sjukskrivne omedelbart arbeta eller vara aktivt arbetssökande på full tid. Det innebär också att möjligheten att stegvis trappa upp sin aktivitet utifrån den behandlande läkarens rekommendation försvinner. Detta är givetvis helt oacceptabelt.

Mot bakgrund av den oro och kritik som finns kring sjukförsäkringen förväntar vi oss att regeringen ser över tidsgränserna och hur Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga. Som första steg vill vi att regeringen:

  • Förstärker samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller bedömningarna av arbetsförmåga. Denna bedömning måste utgå från de krav på arbetstagarnas fysiska och psykiska förmågor som faktiskt ställs inom olika yrkesområden. Försäkringskassan måste vid nekad sjukpenning precisera inom vilka yrkesområden den sjukskrivne bedöms ha arbetsförmåga.
  • Inför ett ytterligare steg i rehabiliteringskedjan, där de sjukskrivnas arbetsförmåga bedöms mot arbeten inom deras kompetensområde innan bedömning mot hela arbetsmarknaden görs. Det stärker sjukskrivnas möjlighet att komma till sitt tidigare eller liknande arbete.
  • Ökar möjligheterna för sjukskrivna att ställa om under sjukskrivningen genom att öppna upp fler möjligheter att studera med rehabiliteringspenning. Då kan en omställning påbörjas till ett arbete där man tar tillvara kompetens och erfarenhet.

Regeringen måste nu ta ett helhetsgrepp på sjukförsäkringen för att hantera de nya utmaningar försäkringen ställs inför. TCO bidrar gärna till detta med fler konstruktiva förslag och tjänstemännens erfarenheter av hur sjukförsäkringen fungerar och inte fungerar.

Eva Nordmark, ordförande TCO

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

 

Läs artikeln i Dagens samhälle