Farligt att spara på vårdpersonal

Vårdpersonalen har livsviktiga jobb, och det måste återspeglas i både arbetsförhållanden och lön. Det skriver Ivan Gosijer i Upsala Nya Tidning.

Vårdförbundet och arbetsgivaren är inte överens om villkoren för sjuksköterskor. Det råder en alarmerande brist på våra medlemmar: sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

En hälsosam arbetsmiljö med rimliga arbetstider där tid för vila och återhämtning ingår, samt en tydlig lönekarriär, är nödvändigt för att locka och behålla kompetent personal. Vi vet att arbetsgivaren har ett besparingskrav och krav på en budget i balans. Men att spara på personalen ger farliga konsekvenser.

Akademiska sjukhuset har ett stort upptagningsområde när det gäller högspecialiserad vård. En vård att vara stolt över, en vård att värna om för alla människor som behöver den.

Våra medlemmar måste få förutsättningar att ge god och säker vård som bottnar i forskning och beprövad erfarenhet. Om personalens villkor försämras blir konsekvenserna en sämre hälsa både för oss och för alla dem vi är till för.

2008 träffade Vårdförbundet ett lokalt kollektivavtal med landstinget i Uppsala län om ett ramavtal för arbetstidsmodeller för sjuksköterskorna vid Akademiska sjukhuset. Då gav avtalet ett mervärde i form av högre ersättningar för obekväm arbetstid och/eller kortare arbetstid än det centrala kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelserna) till medlemmar på arbetsplatser med arbetstidsmodell. Det gäller exempelvis operation, akutmottagning och intensivvård. Det här avtalet har sedan gällt i oförändrad form, fram till nu.

Under årens lopp har sedan andra avtal, framför allt AB, genomgått flera förändringar vad gäller arbetstider och ekonomiska ersättningar. Det har lett till bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar. 2014 såg den lokala avdelningsstyrelsen att skillnaden mellan villkoren i AB och de olika arbetstidsmodellerna krympt. Man såg också att medlemmar riskerade att förlora stora summor pengar vid till exempel en sjukskrivning.

Det blev också tydligt för Vårdförbundet att arbetstidmodellerna inte gav förutsättningar för återhämtning under perioder med förtätade scheman. Att arbeta efter rullande scheman – dag, kväll och natt, helg som vardag, årets alla dagar – tär på hälsan, bara det.

Medlemmar började höra av sig och signalerade att de inte orkade med den arbetstidsförläggning som modellerna innebar. Med allt detta i vågskålen valde Vårdförbundet i Uppsala därför att säga upp ramavtalet med tillhörande arbetstidsmodeller.

Syftet var att omförhandla avtalet för att återigen göra arbetstidsmodellerna lika värdefulla som de en gång varit, samt skapa möjlighet till vila och återhämtning efter nattarbete.

Efter ett partsgemensamt arbete presenterade Akademiska sjukhuset sitt förslag till avtal i slutet av maj 2016. Det var ett förslag som inte i någon del mötte Vårdförbundets ursprungliga yrkanden, som arbetsgivaren tidigare uttryckt förståelse för. Vårdförbundets analys visade att det var ett avtalsförslag som skulle medföra avsevärt sämre villkor för i princip alla våra medlemmar på sjukhuset, utan att medföra några egentliga fördelar.

För att värna våra medlemmars bästa valde vi att inte skriva på avtalet, utan föreslog istället ytterligare en förlängning av de tidigare arbetstidsmodellerna för att ge tid till att hitta en lösning som båda parter kunde acceptera. I det läget valde så arbetsgivaren att istället avsluta förhandlingarna.

I augusti återupptogs förhandlingarna och efter flera förhandlingstillfällen som var fruktlösa valde båda parter att avsluta förhandlingarna nu i september.

Vi vill ha vila och återhämtning för våra medlemmar och arbetsgivaren vill ha ökad flexibilitet av medarbetaren. Vi hoppas att arbetsgivaren kommer att möta oss i nya förhandlingar, för att vi gemensamt ska ta fram en mer hälsosam arbetstidsförläggning.

Vårdförbundet anser att en hälsosam vårdmiljö är en förutsättning för både personalens hälsa och en god, säker och jämlik vård för människor i Sverige:

1. Inför akademisk specialisttjänstgöring (AST) inom ramen för anställning så att vi får fler specialistsjuksköterskor.

2. Inför moderna arbetstider som ger förutsättningar för att hållbart yrkesliv, att personalen stannar kvar och ges möjlighet att utveckla vården.

3. Tid för vila och återhämtning måste ingå i nattarbetstiden. Att ständigt jobba omväxlande dag, kväll och natt sliter på hälsan och kräver mer återhämtning.

4. Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.

5. Lönekarriären ska vara tydlig. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.

6. Satsa på eHälsa och digitalisering som stöttar både personal, patienter och brukare.

7. Inför personcentrerad vård. När man är aktiv i planering och gemomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för vårdens professioner.

Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) pratar ofta om personcentrerad vård och att säkra kompetensförsörjningen. Det kanske är dags att börja lyssna på ministern och tillsammans ge livsviktiga yrken rätt förutsättningar?

Ivan Gosijer
Vice ordförande Vårdförbundet avdelning Uppsala