Enkelt att bli av med krisen på våra akuter

Fler undersköterskor och biträden löser inte akutmottagningarnas problem. Däremot påverkar sjuksköterskornas villkor och kunskap patientsäkerheten på ett mycket direkt sätt. Ge oss bättre villkor, skriver Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet Västra Götaland, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Det är med förvåning jag ser att Västra Götalands sjukvårdspolitiker vill lösa krisen på våra akutmottagningar genom att anställa flera undersköterskor och biträden på akutavdelningarna.

Dagens sjukvård är högspecialiserad. I dag vårdar och botar vi åkommor som förut innebar en dödsdom. Det kan vi göra på grund av nya mediciner, avancerad medicinteknik, men framförallt på grund av välutbildad och erfaren personal.

Avgörande för patientsäkerheten

Forskningen är otvetydig: minskar man antalet sjuksköterskor på en avdelning får du ett ökat antal vårdskador och en ökad dödlighet som följd. Linda Aiken, professor i omvårdnad vars rapport RN4CAST finns publicerad i The Lancet, har visat på en direkt korrelation mellan antal sjuksköterskor, utbildningsnivå och patientsäkerheten. Sjuksköterskornas villkor och kunskap påverkar alltså patientsäkerheten på ett mycket direkt sätt.

Med anledning av detta ställer jag mig frågande till att VGR:s sjukvårdspolitiker tror att flera undersköterskor och biträden på akutmottagningarna skulle vara en lösning på dagens problem.

En grundförutsättning för att akutmottagningarna ska fungera är tillgängliga vårdplatser på vårdavdelningarna. Finns inte vårdplatserna blir patienterna kvar på akuten och tar de resurser i anspråk som behövs för den akuta vården.

Oförmåga att bemanna

Vårdavdelningar står tomma och operationssalar står oanvända på grund av arbetsgivarens oförmåga att bemanna med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Den dåliga arbetsmiljön som råder på grund av ständig underbemanning leder till hög arbetsbelastning och samvetsstress. Att inte kunna vårda på det sätt man ser behövs och är utbildad för, skapar en frustration. Detta i kombination med den obefintliga löneutvecklingen gör att situationen till slut blir så ohållbar att man tvingas lämna sitt yrke. Pengar läggs på övertid och hyrpersonal i stället för att höja lönerna och anställa de sjuksköterskor som behövs.

Bland de sex sämsta landstingen

I alla år jag varit facklig förtroendevald och förhandlat löner har jag från arbetsgivaren fått höra att det är marknaden som gör att Vårdförbundets medlemmar inte fått samma lön som motsvarande manliga yrken. I dag är marknaden vår, trots det fick vi förra året den lägsta löneökningen på många år. I stället för att jämföra lönerna med de två andra storregionerna i Sverige nöjer man sig nu med att finnas bland de sex sämst betalande landstingen. Även biomedicinska analytiker och barnmorskor ligger under medel jämfört med hela landet.

När nu Västra Götalandsregionen säger sig vilja bli Sveriges bästa arbetsgivare ser jag fram emot stora förändringar. Vårdförbundet har redan formulerat vad som behövs:

  • Höj lönerna för att locka och behålla personal. Ta tillvara den kunskap som finns och värdera personalen rätt.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring (AST) överallt, som centrala parter är överens om, så att sjuksköterskor inom ramen för sin anställning kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
  • Skapa rätt förutsättningar för en god och säker vård genom tillräcklig bemanning och moderna arbetstider så att personalen stannar kvar, kan utveckla vården och orkar ett helt yrkesliv.
  • Inför personcentrerad vård. När personen/patienten är aktiv i planering och genomförande av den egna vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en god arbetsmiljö för vårdens professioner.

Den akademiska specialisttjänstgöringen var Västra Götaland först med, även om den inte kallas så. Nu återstår att nå de övriga målen!

Först då kan vi tillsammans skapa arbetsplatser med kompetent personal som känner sig rätt värderade och ger en god och säker vård, utan att själva bli utbrända och sjuka!

Anne Karin Höglund

ordförande Vårdförbundet Västra Götaland

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten.