DN-debatt: Sjuksköterskor i Europa ska vara högskoleutbildade

Tyskland vill sänka kraven. Tyska EU-politiker arbetar intensivt för att få med sig andra länder på ett kompromissförslag om en lägre nivå på sjuksköterskeutbildning i Europa. Vi tar kraftfullt avstånd från detta och menar att patientsäkerheten hotas och legitimationen urholkas.

Tyskland är ett mansdominerat samhälle där kvinnodominerade utbildningar inte står särskilt högt i kurs. Där genomförs sjuksköters­ke- och barnmorskeutbildning på gymnasienivå. Utbildningen till sjuksköterska motsvarar undersköterskans kompetens i Sverige.

I Sverige och i många andra länder har en legitimerad sjuksköterska tre års högskoleutbildning. En specialistsjuksköterska har fyra års högskoleutbildning och en barnmorska fyra och ett halvt års universitetsstudier bakom sig efter treårigt gymnasium.

Genom fri rörlighet på arbetsmarknaden inom EU ges tyska sjuksköterskor tillträde till svensk arbetsmarknad. Detta resulterar i stora problem eftersom tyska sjuksköterskor har svårt att klara sina arbetsuppgifter eftersom de har en lägre kompetens. Vi anser att detta måste stoppas!

European Federation of Nurses (EFN) som företräder sex miljoner sjuksköterskor, däribland Sveriges och Tysklands, arbetar för att alla sjuksköterskeutbildningar inom EU ska vara på högskolenivå, med antagningskrav på 12 års skolutbildning. Detta är ett utbildningskrav som Sverige och ytterligare 22 länder i Europa redan antagit.

Inför ministerrådets diskussioner i sina arbetsgrupper under veckan har Tyskland hittills hårdnackat vägrat gå med på kravet på tolv års grundläggande utbildning innan du söker till sjuksköterskeutbildning. De tycker att det räcker med tio år, vilket motsvarar vår grundskola.

Därför har Cypern som är ordförandeland kommit med kompromissförslaget om två olika nivåer, vilket vi tycker är mycket olyckligt.

Svenska sjuksköterskor och barnmorskor har ett gott renommé i Europa och övriga världen. De arbetar med stor självständighet och är omvårdnadsexperter vilket innebär att vårdsökande patienter och närstående möts utifrån individuella förutsättningar och behov.
Svenska sjuksköterskor och barnmorskor utför även ett flertal arbetsuppgifter som i andra länder utförs av läkare, vilket är både kostnadseffektivt och ger goda resultat.

För att ta några tydliga exempel så sätter en tysk läkare dropp, vilket svenska sjuksköters­kor gör. I Sveriges sköts en normal förlossning självständigt av barnmorskan, läkaren tillkallas med sin expertkunskap om komplikationer tillstöter. I många andra länder sköts både mödrahälsovård och förlossningsvård i huvudsak av läkare till mycket högre kostnader.

Våra unika system med förebyggande hälsovård som mvc, bvc och skolhälsovård drivs i huvudsak av barnmorskor och specialistsjuksköterskor med goda resultat. Vi har bland annat världens lägsta spädbarns- och mödradödlighet.

En sjuksköterske- och barnmorskeutbildning på gymnasienivå innebär att patienternas säkerhet äventyras eftersom kunskap inom både omvårdnad och medicin ligger på en mycket lägre nivå. I dag måste sjuksköterskor kunna föra in ny kunskap och nya behandlingsåtgärder i vården, men även utvärdera gamla metoder.

Om vi ska få god kvalitet och säker vård måste sjuksköterskor kunna koppla ihop sin kunskap om sjukdomar med kunskapen om vilka omvårdnadsåtgärder som krävs. Sjuksköterskan måste hålla sig uppdaterad på den senaste forskningen och arbeta i team.

Det tyska systemet med en sjuksköterskeutbildning på gymnasienivå går också stick i stäv mot utvecklingen i exempelvis Storbritannien och USA. I dessa länder arbetas det för fler sjuksköterskor och barnmorskor med hög specialistkompetens inom omvårdnad och medicinsk vetenskap, vilket internationell forskning stöder. I exempelvis Storbritannien har sjuksköterskor med särskild utbildning nu full förskrivningsrätt av läkemedel, precis som läkare.

Den rörliga arbetsmarknaden inom Europa kräver en sjuksköterske- och barnmorskeutbildning på högskolenivå i alla länder. Professionella yrkesutövare som ansvarar för att patienter ska få bästa möjliga vård på lägsta möjliga tid. Annars hotas patientsäkerheten, effektiviteten och omvårdnadsutvecklingen.

Vi uppmanar våra svenska politiker att stå upp för den sjuksköterske- och barnmorskeutbildning som vi har i Sverige och de kompetenskrav som finns i den svenska hälso- och sjukvården, så att vi kan fortsätta vara ett föregångsland inom EU och världen för en god hälso- och sjukvård.

Låt oss fortsätta att utvecklas i stället för att stödja ineffektiva utbildningssystem som varken är patientsäkra eller kostnadseffektiva.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Ingela Wiklund, ordförande Barnmorske-förbundet
Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening