Debattartikel: Dags att prata om kunskap och kvalitet – inte bara vinst

Den intensiva debatten om vinster i välfärden blir alltmer polariserad och riskerar att skjuta bredvid målet. Det allra viktigaste, kunskap, kvalitet och personal glöms bort när frågan blir ett slagträ för olika politiska ståndpunkter. Därför presenterar Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet i dag fyra åtgärdspunkter för ökad kvalitet i välfärden.

Medlemmarna i Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet arbetar inom såväl offentlig som privat verksamhet. Vi välkomnar en mångfald av aktörer och vårt fokusär kvalitet och våra medlemmars möjlighet att göra ett bra jobb. Oavsett om det är en kommunal, privat eller kooperativ utförare.

Vi vill flytta frågan om vinster i välfärden till en annan nivå, närmare medarbetarna, och diskutera hur vi kan förbättra kvaliteten i verksamheterna.

Vår uppfattning är att det behövs en gemensam referensram för hur vi använder skattemedel på bästa sätt. Det skulle exempelvis kunna leda fram till ett gemensamt förhållningssätt - en etisk kod - för branschen där kvalitetsbokslut, krav på ekonomisk transparens och stärkt ställning för medarbetarna ingår genom bland annat meddelarfrihet.

I debatten hävdar vissa att det inte går att mäta kvalitet, att det är ett trubbigt instrument. Men självklart går det att mäta. För vården och omsorgen kan det handla om att man redan vid upphandlingen slår fast vilken kunskap och kompetens personalen ska ha och att beställaren sedan följer upp det tillsammans med de uppställda kvalitetsmålen.

Under de kommande åren står vi inför stora demografiska förändringar som skapar enorma utmaningar inom vård och omsorg.

Andelen människor som är 75 år eller äldre beräknas öka från cirka 8,6 procent av befolkningen till cirka 12,1 procent år 2030. Det kommer med andra ord att behövas en mängd olika utförare som kan erbjuda en god vård och omsorg för våra äldre. Situationen kompliceras bland annat av det faktum att det råder brist på både legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

För skolans del är den stora utmaningen framöver att rekrytera lärare som kan ge eleverna en god och trygg utbildning. SCB uppskattar att det blir en brist på mer än 43 000 lärare redan om åtta år. Den bristen kommer sedan att fortsätta växa om inget görs.

Med utmaningarna vi har framför oss när det gäller hur vi formar framtidens skola, vård och omsorg kan inte välfärden begränsas till en debatt som bara handlar om vinst eller ej. Vi måste diskutera vilka kvalitetskrav kommunerna ska ställa på olika utförare i form av kunskap, kompetens, förutsättningar för de anställda, ledarskap, utbildning och kollektivavtalsreglerade löner och villkor.

Fyra punkter för ökad kvalitet i välfärdstjänsterna
Vi har tagit fram fyra punkter förökad kvalitet i välfärdstjänsterna:

1. Utveckla det systematiska arbetet med kvalitetssäkring
Det är kommunerna som måste se till att kvalitetssäkringen och signalsystemen fungerar oavsett om verksamheten bedrivs av kommunen själv eller av andra utförare. En grundläggande fråga för att åstadkomma god kvalitet är att arbetet känns viktigt och meningsfullt. Det innebär bland annat att det finns möjligheter att utvecklas i sitt arbete och att arbetsbelastningen är på en rimlig nivå.

Det kan för vården också vara dags för ett nationellt kvalitetssäkringssystem, exempelvis i form av en nationell certifiering. För skolans del måste den nationella Skolinspektionen garantera hög kvalitet i alla förskolor och skolor.

2. Inför en lagstadgad meddelarfrihet för alla anställda
Vi har i drygt ett år väntat på att utredningen om ett garanterat meddelarskydd för våra medlemmar i privat välfärd ska sättas igång. Det är nu hög tid att utredningen börjar arbeta så att vi får en förändring.

Ett meddelarskydd skulle föra med sig en större öppenhet, tillit och trygghet eftersom de anställda då vet med sig att de inte riskerar avsked eller repressalier om de påpekar missförhållanden. Det leder till att mer energi och fokus kan läggas på kvaliteten i verksamheten – något som vi alla tjänar på.

3. Förbättra förutsättningar för ledarskapet
Ledarskapet kommer att vara en nyckelfråga för att vi ska lyckas utveckla välfärden. Det krävs att cheferna har ansvar för ett rimligt antal anställda och ett bättre administrativt stöd för att kunna utöva ett gott ledarskap. Idag kan en chef inom äldreomsorgen eller skolan ha ansvaret för upp till 60 medarbetare.

4. Satsa på kompetensutveckling
Dagens och morgondagens chefer och medarbetare vill utvecklas i sin yrkesroll. De måste erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling för att öka värdet av sin utbildning och få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb utifrån patienternas, elevernas och brukarnas behov.

För Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet är det viktiga inte om verksamheten är privat, kooperativ eller i offentlig regi. För oss är det kvaliteten som avgör och den handlar omchefers och medarbetareskunskap, engagemang och villkor för att nå goda resultat.

Det är dags att lyfta debatten från plakatpolitik och istället ställa oss frågan: Vad är det för kvalitet vi vill ha inom vård, skola och omsorg?

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet