Debatt: "Vi tvingas bryta mot vår etik"

Regeringen föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vårdbehövande papperslösa människor. Resultatet riskerar bli en sjukvård präglad av godtycke och rättsosäkerhet. Det skriver representanter för fem centrala vårdorganisationer.

 Onsdag 22 maj debatteras frågan om vård till papperslösa i riksdagens kammare. Allt tyder på att regeringens förslag om en systematisk diskriminering av vissa människor i svensk sjukvård kommer att gå igenom. Moderaterna har hårdhänt kört över sina allianskamrater och förslaget har blivit en kompromiss med Miljöpartiet, som förvisso är ett steg framåt, men ändå helt otillräckligt.

Regeringen har valt att fullständigt bortse från en i stort sett enig remissrunda, där samtliga vårdyrkesorganisationer och en rad företrädare för det svenska civilsamhället avvisat förslaget.

Det gäller de stora humanitära organisationerna, fackföreningsrörelsen, ett antal politiska organisationer av olika kulör och en rad frivilligorganisationer. Alla dessa säger med en röst: Detta är en skam för svensk hälso- och sjukvårdspolitik!

Vi representerar fem centrala vårdorganisationer som tydligt vill markera vår avsky för detta förslag och de konsekvenser som den nya lagstiftningen kommer att få i vårdens vardag för människor i behov av hälso- och sjukvård. Vi gör det utifrån vår yrkesetik som regeringen nu tvingar oss att fortsätta bryta på ett djupt diskriminerande sätt. Förslaget står i strid med gällande nationella och internationella yrkesetiska riktlinjer.

Läkarnas internationella organisation, World Medical Association, slår fast att patienten alltid har rätt att bli behandlad utan diskriminering, och uppmanar alla läkare att säkerställa detta även om lagstiftning eller regelverk förnekar denna rätt. Förhoppningsvis kommer många läkare att, tills vi får en ny lagstiftning på området, fortsätta att värna om patienter med medicinska vårdbehov, bland annat genom att på frivillig basis fortsätta att ge sjuka och handikappade vård vid de särskilda mottagningar för papperslösa som bland annat Röda Korset och Läkare i världen driver. Vi uppmanar också våra medlemmar till medicinskt adekvata tolkningar av begreppet "vård som inte kan anstå" inom den reguljära hälso- och sjukvården.

Enligt vår mening står förslaget också i strid med flera konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige förpliktigat sig att följa.

Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Detta har påpekats av FN:s särskilda sändebud, Paul Hunt, som konstaterat att Sverige i dag bryter mot viktiga konventioner på området.

En grundbult i vårdprofessionernas yrkesetik är att behandla alla människor lika oavsett kön, ålder, härkomst eller social position. Denna målsättning uppnås tyvärr inte alltid, men begreppet "jämlik vård" är nu mer aktuellt än någonsin och där arbetar våra organisationer tillsammans med socialdepartementet, SKL och andra intressenter för att förbättra situationen i Sverige. Målet är vård på lika villkor för alla människor.

I ljuset av denna ambition, som vi delar med regeringen, är det därför förvånande att regeringen nu föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vissa människor med behov av vård som finns i landet. Det migrationspolitiska syftet görs på detta sätt överordnat det vårdpolitiska syftet. Detta är enligt vår mening inte acceptabelt.

Det finns endast ett kriterium för att avgöra om vård ska ges eller inte, nämligen personens behov av hälso- och sjukvård. Att särbehandla en grupp individer är inte förenligt med Hälso- och sjukvårdslagen som anger att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Med det nu lagda förslaget till ny lagstiftning kommer vuxna papperslösa endast att erbjudas "vård som inte kan anstå". Det är den enskilde läkaren eller tandläkaren som ska avgöra hur detta ska tolkas i det enskilda fallet. Erfarenheten har visat att detta är en synnerligen svår gränsdragning som innefattar ett betydande subjektivt inslag med godtycke och ojämlikhet som möjlig konsekvens. Eftersom det med detta begrepp är svårt att veta vad en person kan förvänta sig av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige så skapas en oförutsägbarhet och därmed risk för godtycke och rättsosäkerhet. Detta stämmer illa med arbetet kring jämlik vård.

Regeringen föreslår en slags miniminivå för papperslösas rätt till vård som motsvarar asylsökandes, men ger samtidigt landstingen möjlighet att erbjuda en mer generös vård, vilket några landsting redan beslutat. Detta är i sig positivt men kan ändå beskrivas som en accepterad geografisk ojämlikhet som är svår att försvara etiskt.

Hälsa är enligt vår mening inte en migrationspolitisk förhandlingsbricka utan en grundläggande fråga om mänskliga rättigheter. Sverige är ett av de länder i Europa som har strängast lagstiftning vad gäller vård till papperslösa. Att en majoritet i riksdagen vill fortsätta på det sättet är en vårdskandal som upprör vårdens yrkesprofessioner, därför att detta på ett fundamentalt sätt strider mot grundläggande etiska principer i vården. Att arbeta i vården är i grunden ett moraliskt yrke som kräver en tydlig etisk kompassriktning.

Att regeringen nu förhindrar oss att se till alla människors behov av vård oavsett personnummer eller folkbokföringsadress är en humanitär förlust för Sverige och för vårdens anställda. Vi hoppades in i det sista på en annan utgång i riksdagen i denna omdiskuterade fråga. Då detta för närvarande inte är möjligt utställer vi ett löfte. Vi kommer att fortsätta kampen för att vi även i Sverige ska kunna arbeta enligt våra djupast liggande etiska principer utan att bryta mot lagen.

Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet
Thomas Flodin, Sveriges Läkarförbund
Gunilla Klingberg, Sveriges Tandläkarförbund 
Sineva Ribeiro, Vårdförbundet 
Ania Willman, Svensk Sjuksköterskeförening