Dags för nollvision för vårdskador

Varje dag dör i genomsnitt åtta männi­skor i Sverige på grund av misstag eller felbehandlingar inom sjukvården. Det är oacceptabelt, skriver Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, och Anders Henriksson (S), Landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, i Sydsvenskan idag.

Den stora uppmärksamheten kring det aktuella fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visar hur viktigt det är med säkra rutiner och bra bemötande av anhöriga och patienter i sjukvården.

Vi behöver en nollvision för vårdskador.

Varje år dör 3 000 människor i Sverige på grund av misstag eller felbehandlingar inom sjukvården, enligt Socialstyrelsen. Det innebär att åtta människoliv släcks i onödan varje dag. Det är också jämförbart med att passagerarna i sex jumbojets om året skulle förolyckas i Sverige. Totalt sett drabbas årligen 100 000 patienter av felbehandlingar eller brister i sjukvården.

Trots dessa anmärkningsvärda förhållanden saknas en nationell nollvision som är tydligt kopplad till en kraftfull handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna. Ansvaret för detta vilar ytterst på sjukvårdens huvudmän och regeringen.

Med aktiviteter under Almedalsveckan riktade Vårdförbundet och Landstinget i Kalmar län strålkastarljuset på vårdskador och säker vård. Den 12 september hölls en fullsatt konferens om patientsäkerhet och nu vill vi framföra följande uppmaning till socialminister Göran Hägglund (KD):

Ta initiativ till att omedelbart inrätta en nationell patientsäkerhetskommission tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Uppdraget ska vara att formulera en nollvision för antalet undvikbara dödsfall i sjukvården likt den som finns och har fungerat framgångsrikt i trafiken. Därtill föreslår vi att en överenskommelse tas fram mellan staten och SKL med målsättningen att Sverige inom tio år ska ha världens mest patientsäkra hälso- och sjukvårdssystem. Sverige måste skapa en vård med en hög säkerhetskultur där reaktionerna på brister åtgärdas snabbt.

Nollvisionen bör innehålla målsättningar som: inga undvikbara dödsfall, inget undvikbart lidande, ingen undvikbar väntetid, ingen hjälplöshet och inget slöseri med resurser.

Låter det som en utopi? Nej! Det är oacceptabelt att patienter drabbas i onödan av vårdskador som leder till bestående men eller i värsta fall död. Det är orimligt att människor blir sjukare av vården än de var innan de sökte hjälp.

Sjukvården är visserligen en högriskverksamhet där det alltid kommer att förekomma mänskliga misstag och behandlingar som gör att patienter dör. Men sjukvården är skyldig att göra allt som går för att undvika vårdskador. Att nästan vart tionde vårdtillfälle leder till en vårdskada, exempelvis infektioner, trycksår eller feldoseringar av läkemedel, beror generellt på att säkerhetsarbetet inte är tillräckligt prioriterat.

Högt tempo och bristande rutiner gör att anställda inom sjukvården gör misstag, onödiga misstag. Fortfarande är sjukvården inte en tillräckligt lärande organisation. Det saknas många gånger ett systematiskt arbete med att upptäcka, granska och åtgärda brister.

Inte sällan uppstår en vårdskada när patienter skrivs in eller ut från vårdenheter. Det brister i överlämningar mellan exempelvis sjukhus och äldreboenden. En patientsäker vård bygger på att skapa väl fungerande vårdprocesser, där alla delar i vårdkedjan samarbetar. Onödigt dubbelarbete ska undvikas. Alla delar inom sjukvården måste samverka smidigt och obyråkratiskt. Inom äldrevården är det speciellt tydligt att samarbetsformerna med hemsjukvården måste utvecklas.

Sjukvården borde kunna utveckla en säkerhetskultur liknande den inom trafiken, flyget eller kärnkraftsindustrin. Där hör checklistor, tid till säkerhetsgenomgångar och reflektion till vardagen. Vägen dit är lång, komplex och mödosam. Men vi är övertygade att den svenska sjukvården klarar utmaningen.

Den medicinska kvaliteten på svensk sjukvård är internationellt sett mycket hög. Flera viktiga steg har också tagits de senaste åren för att förbättra vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten. Det finns en nationell patientsäkerhetssatsning som har fokus på att bland annat minska urinvägsinfektioner och fallskador. Men för att uppnå en nollvision krävs betydligt mer än så.

Sjukvården måste bli bättre på bemötande och att ta tillvara patienter och närstående som en resurs, att utveckla lärandet, att samarbeta bättre mellan olika aktörer och att skrota ålderdomliga sedvänjor. Samtliga professioner måste få använda sin kunskap fullt ut. Resurserna kan helt enkelt nyttjas mer optimalt.

Vårdförbundet och Landstinget i Kalmar är beredda att gå i täten för en nollvision för antalet skadade och döda i sjukvården.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län