Sjuksköterskorna bör ha samma utbildningsvillkor som läkarna. En stor anledning till att det finns allt färre specialistutbildade sjuksköterskor är att villkoren för vidareutbildning är dåliga och att det saknas löneutveckling. Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att svensk vård håller hög klass.

Patienternas och omvärldens krav och förväntningarna på vården ökar – med all rätt. Forskningen öppnar hela tiden nya möjligheter. För att svara upp krävs att vården bemannas med specialistutbildad personal med rätt kunskap. Men så är inte fallet när det gäller sjuksköterskor.

Här sviker politiker, arbetsgivare och utredare. Både andelen och antalet sjuksköterskor med specialistutbildning sjunker.

Öka kunskap och stimulera till vidareutbildning

Från Vårdförbundets sida tar vi ett stort ansvar för att öka kunskapen bland medlemmarna och stimulera till vidareutbildning – bland annat kör vi i dagarna ett Vårdtåg genom Sverige, med tio stopp från Eslöv i söder till Luleå i norr.

Vårdtåget är ett rullande kunskapslaboratorium i flera dimensioner, som kompletteras med dussintals kvalificerade seminarier på varje plats. Vi tar vårt ansvar – nu är det dags att politiker, arbetsgivare och utredare tar sitt. Se till att specialistsjuksköterskor får egna kunskaps- och ansvarsområden. Se till att specialistutbildningen blir betald. Se till att specialistutbildade sjuksköterskor får en lön som ligger i nivå med deras betydelse för en bra och säker vård.

Vårdtåget är ett sätt för Vårdförbundet att visa upp all den kunskap som sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor dagligen bidrar med i vården. Våra kunskapsområden utvecklas ständigt och vi vill se till att den utvecklingen verkligen får genomslag ända ut till varje enskild patient.

Livsviktig kunskap för vården

Den kunskap som vi bär på, som vi utvecklar och som vi använder oss av i vår yrkesutövning är helt oumbärlig för den svenska vården.

Men ändå är det många som känner att kunskapen inte får användas fullt ut.

Vårdgivaren har ansvaret för att det finns tillräcklig kompetens i vården. Det gäller såväl antal utbildade som att dessa har rätt kunskaper. Det krävs en arbetsorganisation som tar tillvara kompetensen utvecklar den och kanske viktigast av allt erbjuder lönevillkor som uppmuntrar till specialistutbildning. Nu måste en sjuksköterska själv bekosta specialistutbildningen.

En utgift som inte betalar sig med den blygsamma löneökning som erbjuds.

Dagens specialistutbildning behöver ses över och anpassas till dagens behov. Inom den högspecialiserade vården, primärvården och äldrevården finns behov av fler med specialistkompetens.

För att stärka kompetensen för ständiga förbättringar måste utbildningen alltid omfatta följande sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informations- och kommunikationsteknologi.

Vem tar ansvar och kostnad?

Utbildning kostar och vem ska betala? Vården behöver specialistutbildade sjuksköterskor. Sedan länge råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom flera områden. Efter att ha tagit sin grundexamen och arbetat ett tag är det inte tillräckligt många som tar steget att åter sätta sig på skolbänken. Den fråga vi behöver ställa oss är vad är det som gör att vi har brist på specialistutbildade? Varför är det inte fler som väljer att gå en specialistutbildning?   Vården är en kunskapsintensiv verksamhet med stora behov av ständig påfyllnad. För detta krävs en grundläggande planering för att tillgodose befolkningens behov av en god vård. För sjuksköterskan är det viktigt att det finns en arbetsorganisation där den nya kunskapen kan användas och att lön ges för bidraget för verksamhetens resultat.

Bra anställningsvillkor och en rättvis lön är bättre metoder för att fler ska välja en specialistutbildning. Att konkurrera med andra landsting eller övriga aktörer inom vårdsektorn med skäliga löner och god verksamhet torde vara mycket mer värt än att bara knyta anställda till att stanna kvar hos arbetsgivaren.  Arbetsgivaren borde fråga sig vilken lönenivå man är beredd att gå upp till för att få tillgodogöra sig den nyförvärvade kunskapen.

Inom de flesta andra yrkeskategorier anses kompetensutveckling och fortbildning vara en del av arbetet och vara viktigt för verksamheten. Detta borde också vara den bild som landstingen kännetecknas av.

Ge betalt för kompetens

Vården behöver specialistutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskor vill vara med och utveckla vården, men det krävs bättre villkor för att göra det möjligt. Och det är bråttom. Dagens stora brist riskerar att allvarligt påverkar patienternas säkerhet i vården.

Arbetsgivarna ger inte betalt för kompetensen. Det finns ingen ekonomisk morot eftersom man måste betala utbildningstiden själv. Och någon rimlig lönehöjning efter utbildningstiden är det inte heller tal om. Samtidigt är det i samhället en självklarhet att läkarna får sin specialistutbildning betald av alla andra skattebetalare.

Politikerna håller sig ifrån besluten om att ge specialistutbildade sjuksköterskor egna ansvarsområden och specifika tjänster i vården. Om det inte finns personal med rätt kompetens så får någon annan ändå göra jobbet. Samtidigt är det en självklarhet för en god och säker vård att de specialistutbildade läkarna får ett eget ansvarsområde som ingen annan får arbeta med. Och de får rejält mycket högre lön efter specialistutbildningen.

Utredaren som leder behörighetsutredningen undviker att lägga fram några som helst skarpa förslag när det gäller framtiden för specialistsjuksköterskor.

Patienterna måste få den vård de har rätt till

Vi uppmanar landets samtliga vårdpolitiker att tydligt ta ställning för en bättre och mer specialistutbildad vårdpersonal. Det är dags för er att ta ert ansvar, se till att patienterna får den vård de behöver och har rätt till.

Att sjuksköterskor får lön under sin specialistutbildning skulle öka antalet specialistutbildade som i sin tur ökar patientsäkerheten. Nu är det er tur att visa att ni menar allvar med att Sverige ska vara världsledande inom vård. Gör det nu, innan fler patienter hamnar i kläm.