Bättre diagnos och behandling tack vare röntgensjuksköterskan

Det behöver inte vara långt till röntgen – den kan till och med komma hem till dig. Tack vare röntgensjuksköterskor kan vården både bli av högre kvalitet och mer kostnadseffektiv.

Mammografiundersökningar har sedan länge utförts såväl på som utanför sjukhus genom mobila enheter, något som sparat in många resor. En fortsatt utveckling är mobila enheter som kan komma hem till den som har stora behov. I ett första steg kan äldre som bor på servicehus genom mobila enheter få sin röntgenundersökning ”hemma”.

Både mobil mammografi och mobila hembesök möjliggörs av kvalificerade insatser från röntgensjuksköterskor, en legitimerad yrkesgrupp med akademisk utbildning vars insatser särskilt uppmärksammas den 8 november, röntgensjuksköterskornas egen dag.

Röntgensjuksköterskan kan göra sin undersökning på många platser, något som fler borde få tillgång till. Goda erfarenheter behöver spridas för att ge mer vård för pengarna.

Ett exempel är Universitetssjukhuset i Lund, där en mobil enhet med röntgensjuksköterska åker ut till äldreboenden i tio kommuner. I lugn och ro i den äldres egen miljö genomförs den undersökning som behövs. Detta i stället för att den äldre först hade transporterats med ambulans till en akutmottagning för att sedan undersökas på röntgenavdelningen.

Nyttan av den mobila enheten framgår mycket tydligt av den utvärdering som gjorts av 259 undersökningar. Omkring hälften av alla undersökningar var akuta. I endast 40 fall fann man någon form av skada i skelett, lungor eller buk. Av dessa skickades endast sju personer in akut efter att röntgen utförts. Två av de övriga fick en senare tid på ortopeden medan alla andra kunde behandlas på äldreboendet.

En röntgensjuksköterska har många uppgifter: Att förbereda och självständigt utföra undersökningar, ha ansvar för strålskydd, ansvara för att patienter inte utsätts för mer strålning än nödvändigt, bedöma om bilder är tillräckligt bra för att ställa diagnos. För detta krävs goda kunskaper om omvårdnad, strålningsfysik, medicin och bild samt funktionsmedicin.

Det arbete som röntgensjuksköterskorna utför är av yttersta vikt för diagnos och behandling. Röntgensjuksköterskor arbetar inom många olika områden i vården. Två områden där de arbetar självständigt är ultraljud, där de också skriver preliminärsvar och mammografi, där röntgensjuksköterskan gör en första bedömning och kan lämna förslag på vidare behandling innan radiologen tar vid.

Det är röntgensjuksköterskan som tar emot patienter som ska genomgå en röntgenundersökning. Genom kunskaper inom både omvårdnad och strålfysik ges patienterna en inblick i vad som ska ske under undersökningen samtidigt som de får stöd och kan känna trygghet.

En röntgensjuksköterska har tre års högskoleutbildning som leder till akademisk examen och yrkesexamen med legitimation som röntgensjuksköterska. Det finns möjlighet att vidareutbilda sig inom områden som exempelvis sonografi och medicinskt ultraljud.

Trots de höga kraven är medellönen för en röntgensjuksköterska endast 25 500 kr per månad (2008).

Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet
Gunnela Örnberg, ordförande Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor