Barnmorskor: Födande kvinnor bör få välja vård

Den vård som bedrivs i dag på svenska förlossningsavdelningar är ytterst kostsam och ger inte alltid valuta för pengarna. Vi ser ett stort behov av en förändring. Det ska finnas utrymme för valfrihet, skriver barnmorskor från barnmorskeupproret tillsammans med Sineva Ribeiro, Vårdförbundet och Ingela Wiklund, Barnmorskeförbundet på SvD Brännpunkt idag.

Vi lever i en tid där delaktighet och valfrihet i våra beslut gällande hälsa och vård är en självklarhet – men det gäller inte förlossningsvården.

Kvinnors rätt till delaktighet i beslut som rör vårdens innehåll åsidosätts dagligen. Kvinnor i Sverige har endast möjlighet att föda barn i en högteknologisk miljö där barnmorskans kunskap inte används optimalt. Kvinnan kan välja om hon vill ha en ryggbedövning eller föda utan smärtlindring, men hon kan inte välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes och hennes partners liv.

Radioprogrammet Kalibers granskning av lex Maria-anmälningar i förlossningsvården under 2010–2013 konstaterar att åtta spädbarn har dött och underbemannade förlossningsavdelningar är en starkt bidragande orsak. Nu måste politiker i alla läger inse att en närvarande barnmorska per kvinna i aktiv förlossning är en absolut nödvändighet, vilket även bekräftas i aktuell forskning. I stället skärs budgetarna ner trots att fler barn föds och barnmorskor utsätts för orimlig stress. Vilket leder till att barnets och kvinnans säkerhet äventyras.

Graviditet och förlossning är en stor del av hälso- och sjukvården. I Sverige föds varje år cirka 110000 barn under dygnets alla timmar, året runt. I debatten beskrivs barnafödande med jämna mellanrum som något av det mest riskabla en kvinna i fertil ålder kan utsätta sig för.

Det stämmer naturligtvis i många utvecklingsländer men ny forskning visar på det rakt motsatta i länder med fungerande mödrahälsovård och förlossningsvård där barnmorskor har förutsättningar för att bedriva trygg och säker vård.

I "Birthplace England", en ny stor nationell studie i England, konstateras att det är lika säkert att föda på en barnmorskeledd enhet som att föda på en traditionell förlossningsavdelning. För en omföderska med normal graviditet finns det belägg för färre interventioner och kejsarsnitt för den som väljer att föda på barnmorskeledd avdelning.

Barnmorskeledda enheter är dessutom de mest kostnadseffektiva alternativen. Men en kvinna som har en högriskgraviditet ska naturligtvis föda på en avdelning som har alla nödvändiga resurser.

Vi barnmorskor vill se fler valmöjligheter även i Sverige. Men vi måste också lösa bristen på barnmorskor och kaoset i förlossningsvården i storstadsregionerna.

Platsbrist leder till att kvinnor avvisas till en annan klinik än den där de valt att föda och valmöjligheterna är få. Vi har fått en försämrad arbetsmiljö för barnmorskor vilket lett till ökad sjukfrånvaro, flykt från professionen och samvetsstress därför att vi inte kan arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

En av tre barnmorskor visar tecken på utbrändhet och en tredjedel överväger att lämna yrket, enligt en ny forskningsrapport av professor Ingegerd Hildingsson.

Sex av tio kvinnor som föder sitt första barn på en svensk förlossningsavdelning får värkstimulerande mediciner och de flesta ligger ner och föder trots att vi i dag vet att allt detta ökar risken för ytterligare ingripanden och komplikationer. Upplägget kan tyckas paradoxalt.

Med en närvarande barnmorska minskar risken för blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka och kejsarsnitt. Det går inte att ersätta barnmorskan med teknisk övervakningsutrustning. Men en närvarande barnmorska innebär inte att man utesluter tillgång till all tänkbar vård som kan behövas i vissa fall. Den avancerade vården behöver dock inte finnas i direkt anslutning till där kvinnor med normal graviditet väljer att föda. På många mindre orter är det ett par mil till närmaste intensiv- och neonatalvård.

Mödrahälsovården i Sverige är välutvecklad. 98 procent av alla gravida kvinnor går regelbundet på kontroller och rådgivning hos barnmorskor. Syftet är en god hälsa, att göra riskbedömningar, att förebygga komplikationer och att förbereda kvinnan för förlossning.

Förlossningsvården i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en snabb förändring. Kvinnokliniker runt om i landet är i stort sett organiserade och utrustade på samma sätt. Den tekniska utvecklingen på förlossningsavdelningarna har varit omfattande och gjort stor nytta – särskilt vid komplicerade förlossningar. När det gäller förlossningar utan komplikationer kan fördelarna diskuteras.

Den vård som bedrivs i dag på svenska förlossningsavdelningar är ytterst kostsam och ger inte alltid valuta för pengarna. Enligt "Birthplace England" är det 30 procent dyrare med traditionell förlossningsavdelning jämfört med vård på barnmorskeledda enheter.

Forskning har visat att det bemötande och stöd som kvinnan får under förlossningen har större betydelse för hennes upplevelse än exempelvis ryggbedövning. Studier har också visat att kvinnans känsla av att ha varit delaktig har betydelse för en positiv förlossningsupplevelse.

Därför kräver vi:

  • Satsa på mödrahälsovården och förlossningsvården.
  • En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning.
  • IFler barnmorskor i mödrahälsovården, förlossningsvården och i alla beslutande organ.
  • Ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar vid planeringen av förlossningsvården.
  • Skapa förutsättningar för drift av barnmorskeledda förlossningsenheter i Sverige.

Vi ser ett stort behov av en förändring i förlossningsvården i Sverige. Det ska finnas utrymme för valfrihet och delaktighet i den livsavgörande upplevelse en förlossning innebär. Alla kvinnor behöver inte högteknologisk vård. Men alla kvinnor ska ha rätt till en närvarande barnmorska som har möjlighet att arbeta enligt forskning och beprövad erfarenhet och kan följa kvinnans egna önskemål.

Barnmorskor för trygg och säker vård i Sverige:

Eva Nordlund
Ia Jeppsson
Elisabet Ulén  
Li Thies Lagergren
Maria Ahlbom
Marianne Weichselbraun
Anna Jensen
Anna Akselson
Anna Klint
Cecilia Lind
Maria Wigbrandt
Lena Strandberg 
Ann Jaldegren
Ulrika Frisk 
Carina Bergquist
Ingela Wiklund,ordförande Barnmorskeförbundet
Sineva Ribeiroordförande Vårdförbundet