Är läkarstudenter viktigare än sjuksköterskestudenter?

"Universitetet lägger mycket mer pengar på läkarutbildningen än sjuksköterskeutbildningen för att läkarprogrammet är så otroligt viktigt". Ett uttalande från en lärare som fick studenten Pauline Hammarskiöld att reagera.

"Universitetet lägger mycket mer pengar på läkarutbildningen än sjuksköterskeutbildningen för att läkarprogrammet är så otroligt viktigt för Örebro universitet, Universitetssjukhuset och Örebro som region". Det sa en av våra egna lärare till oss blivande sjuksköterskor under en föreläsning som skulle förbereda oss för vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Det väckte en del frågor hos mig som studerar till sjuksköterska. Är inte sjuksköterskeprogrammet också otroligt viktigt för Örebro? Bör läkarprogrammet prioriteras framför sjuksköterskeprogrammet?

Läkarstudenter och sjuksköterskestudenter ska förstås behandlas lika. Det är goda team som gör mest nytta för patienterna. Men orättvisorna och de negativa attityderna gentemot sjuksköterskor börjar inte ute i arbetlivet. De börjar redan på universiteten.

Långt ifrån alla delar lärarens syn på sjuksköterskor och det finns många både bland universitetets anställda och utanför som vill ha och jobbar för en likvärdig syn på professionerna. Ändå är läraren inte ensam om sin åsikt. Bara en så enkel sak som att läkare presenteras med både för- och efternamn på sina namnskyltar medan vi sjuksköterskor endast presenteras med förnamn och i värsta fall med Syster Pauline eller Syster Sahra borde vara helt otänkbart år 2014.

Att läkare behövs och att deras yrke är otroligt viktigt för samhället råder det inga tvivel om, men innebär det att sjuksköterskor inte är lika viktiga? Internationell forskning genom professor Linda Aiken i USA har uppmärksammat världen på hur viktiga sjuksköterskor är för patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I studie efter studie har hon visat att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symptomminskning och välbefinnande.

Att göra skillnad på professionerna redan under utbildningen kommer inte att gynna någon och i slutänden är det människor i behov av skattefinansierad vård som ska kunna lita på att det multiprofessionella teamet fungerar. Vi som har vården som vår yrkesarena behöver arbeta tillsammans för att uppnå bästa resultat. Det multiprofessionella arbetssättet och förståelsen för varandras kompetens och kunskapsområde måste ingjutas i oss redan under studietiden och där bär universitetet och högskolor ett stort ansvar.

Det är hög tid att uppvärdera oss sjuksköterskor. Enligt SCB saknas 30 000 sjuksköterskor till år 2030 och det råder redan idag stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Brist på kompetent personal leder till överbeläggningar, minskat antal vårdplatser, sämre arbetsmiljö och därmed sätts patienternas säkerhet på spel.

30 000 sjuksköterskor, det är inte en förvånande siffra med tanke på låga löner, tuffa villkor och nedvärdering av den kunskap som sjuksköterskor tillför vården. Samtidigt visar siffrorna att behovet av att fler utbildar sig till sjuksköterskor är stort.

Ska vi sjuksköterskor här i Sverige då behöva bli underprioriterade redan under vår utbildningstid? Det skulle dock vara naivt av oss att påstå att universitetet är enda boven i dramat. För att arbeta mot särbehandling och diskriminering måste vi även jobba med synen på oss själva.

Vi ska vara stolta som utbildar oss till sjuksköterskor vid ett universitet där det också finns engagerade lärare som förmedlar en yrkesstolthet och lyssnar till oss. Där det finns möjlighet att driva en förändring. Vi vill se att universitetet blir en förebild och att vi stolt kan säga att Örebro universitet satsar på oss sjuksköterskestudenter.

Genom att satsa mer på läkarstudenterna bekräftar Örebro universitet de gamla värderingarna om att medicin är viktigare än omvårdnad. Vi undrar om det är den förlegade synen som Örebro vill sända ut till sjuksköterskor, läkare, studerande och resten av samhället? Vår utbildning ska vara lika bra, lika prioriterad och lika viktig för Örebro universitet, Universitetssjukhuset och Örebro som region.

Attityden måste ändras redan på universiteten för att det ska kunna ske en förändring i arbetlivet. Annars står vi där år 2030 med en brist på 30 000 kompetenta sjuksköterskor.

Pauline Hammarskiöld, sjuksköterskestudent, Örebro universitet
Sahra Strandberg, leg sjuksköterska och Vårdförbundets ordförande avdelning Örebro