Använd 5.7 miljarder på bättre sätt

Vi vet att det i vården sker både dödsfall och vårdskador helt i onödan varje år. Utöver lidandet för de drabbade patienterna innebär det också stora ekonomiska kostnader för vården och samhället. Under 2009 har patientsäkerheten fått ett ökat fokus men det krävs mer.

Omräknat i pengar kostar vårdskador drygt 5.7 miljarder kronor varje år. Pengar som skulle kunnat användas på ett mycket bättre och effektivare sätt. Att det kostar vården 5.7 miljarder kronor att reparera skador som orsakats inom vården är befängt. Det är inte att hushålla med våra gemensamma resurser och det skapar i förlängningen en ökad misstro för vården. Vården ska ge trygghet och stöd vid ohälsa och funktionsnedsättning och de ekonomiska resurserna kan användas på ett mycket bättre och effektivare sätt.

I arbetet med en ny säkerhetskultur är det två faktorer som är särskilt viktiga. Det ena är att involvera patienten i sin egen vård. Att låta patienten vara en auktoritet som får vara med och planera vården för att den ska bli så bra som möjligt. Det kan handla om att välja behandling, välja läkemedel, välja sin mat, få tillgång till hjälpmedel för att klara sig själv, att få vårdas i hemmet i stället för på sjukhus, att få röra sig, att i så stor utsträckning som möjligt leva sitt eget liv. Att fortfarande, i tid av sjukdom, få ha ett självbestämmande och ses som en individ.

Det andra är att utveckla arbete i team. Inom vården arbetar flera olika yrkesgrupper med just sin särskilda kunskap och kompetens.  Patienten behöver ofta tillgång till flera kompetenser i vården och för att få en helhet krävs att vården planeras gemensamt. Valet av insats bygger på patientens behov och önskemål. Besluten om vilka insatser som ska genomföras sker utifrån teamets gemensamma kunskap och bedömning. Det ger bättre förutsättningar att vården blir effektiv och att den motsvarar de behov och den önskan patienten har.

Ansvaret ligger i samverkan för patienten bästa. Den traditionella hierarkiska organisationen där besluten ska fattas av en enda person ger inte den säkerhet och säkerhetskultur som vården behöver. Kunskapsutvecklingen går snabbt och ingen enskild yrkesutövare kommer längre att kunna ha samma överblick som ett team med bred kompetens. Genom att involvera hela teamet och patienten kan ett system utvecklas där alla deltar och har ansvar för att säkerheten och kvaliteten i vården.

Säker vård och patientsäkerhet är två sätt att ta sig an säkerhetsfrågan i vården. Vården är en riskbransch och behöver, precis som andra liknande branscher, ett systematiskt säkerhetstänkande hos alla. En kultur som bygger på en medvetenhet om att det finns risker som vi hela tiden ska arbeta för att eliminera. Låt 2010 bli det år när patientens säkerhet står i centrum och vi som arbetar inom eller med vården bygger en säkerhetskultur som håller för de kommande årtiondena.