Etikrådet

Etik i vården handlar om hur du agerar i din yrkesutövning. Du som arbetar inom vården behöver hålla det etiska samtalet för att underlätta kommunikation och problemlösning och för att undvika etisk stress. För att analysera och sprida kunskap om etiken i vården finns Vårdförbundets Etikråd.

En gemensam grundsyn gör det lättare för en organisation att diskutera och utveckla etiska frågeställningar. Det har vi gemensamt nytta av när vi hamnar i etiska dilemman och måste välja mellan olika handlingsalternativ.

Professionsidentiteten som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska är starkt kopplad till den yrkesetiska koden och en reflektion kring det egna yrkesutövandet. Etikrådet vill stimulera det etiska samtalet hos medlemmar och förtroendevalda och därmed bidra till stärkt professionsidentitet.

Etikrådet är instiftat av Vårdförbundets kongress och har till uppdrag att:

  • analysera och sprida kunskap om etiska frågor kopplade till våra fyra professioner och vårt yrkesutövande i vården.
  • ge stöd till förbundsstyrelsen i frågor om etik och värderingar och på eget initiativ göra uttalanden, ge synpunkter och rekommendationer i etikfrågor samt att identifiera nya fenomen som ännu inte är en del av yrkesutövandet.
  • Etikrådet agerar och uttalar sig i etikfrågor av egen kraft. Rådet uttalar sig inte om individer eller enskilda medlemsärenden.

Etikrådets sammansättning

Mandatperioden för Etikrådets ledamöter följer Vårdförbundets kongressperiod. Ledamöterna är valda av förbundsstyrelsen för att representera våra fyra yrken. Förbundsstyrelsen är representerad i rådet, men leder inte rådet. Rådet utser ordförande inom rådet.

Fram till 2018 utgörs Etikrådet av:

Bodil Andersson, leg. sjuksköterska inriktning diagnosisk radiologi, filosofie doktor, Lunds universitet

Vera Dahlqvist, leg. sjuksköterska och medicine doktor, Ersta Sköndal högskola

Anna-Karin Dykes, leg. barnmorska, senior professor, Lunds universitet

Eva Nordlund, leg. barnmorska, Södersjukhuset

Johan Larson, leg. sjuksköterska och vice ordförande Vårdförbundet

Sekreterare: Anne Berndt, leg. biomedicinsk analytiker, förbundsombudsman Vårdförbundet.

Kontakt

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Etikrådet, kontakta Anne Berndt, Vårdförbundet: anne.berndt@vardforbundet.se.