Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vårdförbundets lönekrav gynnar även dig som chef

När Vårdförbundet nu förhandlar om det centrala avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, är det också med dig som chef i fokus. Större lönespridning och bättre arbetsmiljö kommer också att förbättra förutsättningarna för chefer och ledare.

Vårdförbundets yrkanden tar avstamp i de beslut som fattades på kongressen 2018. Bland annat ska en tydligare satsning på lön och arbetsvillkor göras kommande kongressperiod.

I de pågående avtalsförhandlingarna ställer Vårdförbundet krav på lönesatsning för erfarna och särskilt yrkesskickliga, en tydlig lönekarriär hela yrkeslivet, sänkt veckoarbetstid för nattarbete i kommuner och en hälsosam arbetstidsförläggning.

Yrkandena gäller alla fyra yrkesgrupper och även dig som chef.

Fördelar med större lönespridning

Vi vill få en större lönespridning, delvis för att du som chef och ledare ska kunna få en förbättrad egen löneutveckling. Men också för att du ska kunna lönesätta dina medarbetare rätt. Det kommer att göra det lättare att behålla kompetenta och yrkesskickliga medarbetare i dina egna och dina kollegors grupper och team. Det bidrar också till bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart yrkesliv för dig och dina medarbetare.

Högre lönepåslag för dina medarbetare än dig?

Det ska göra skillnad i lönekuvertet att vara skicklig. I vården finns flera karriärvägar att ta. Att vara specialistutbildad är ett exempel på en karriärväg, en annan är att bli chef eller ledare. Oavsett karriärväg ska det löna sig att vara yrkesskicklig. Det kan därför förekomma att viss kompetens värdesätts högre än en chefstjänst. Till exempel kan en ny chef som har mycket yrkesskickliga medarbetare ha en lägre lön initialt än yrkesskickliga medarbetare. När chefen sedan blir mer yrkesskicklig i sin roll kan hen få en löneutveckling som ligger i höjd med eller högre än sina yrkesskickliga medarbetare. Så tycker vi att det måste få vara. Det innebär att om du är särskilt yrkesskicklig som chef ska du också värderas lönemässigt som det. Det är alltså inte bara dina medarbetare som gynnas av våra krav utan också chefer. 

Våra yrkanden handlar också om att du som chef ska få bättre verktyg att rekrytera, behålla och utveckla särskilt yrkesskickliga.

Ett sätt att lösa kompetensförsörjningen

I Vårdförbundets chefsenkät år 2018 svarade 1300 chefsmedlemmar. I den framkom att  våra chefs- och ledarmedlemmar anser att kompetensförsörjningen är den främsta utmaningen i vården. Vi vet att våra yrkesgrupper lämnar yrket inte sällan för att de får för dålig löneutveckling och har för dålig arbetsmiljö. Vi hoppas därför att vi genom ett nytt avtal kan bidra till att fler stannar i vården och att du får bättre möjlighet att styra och leda.

Det tror vi också kan frigöra tid för dig till verksamhetsutveckling, något som enligt enkäten endast sker till 30 procent av tiden. Det är för lite när vården står inför de utmaningar som den gör.

Hur ska villkoren för lönejusteringen sättas?

Exakt hur de pengar som vi vill få till ska fördelas och vilka som ska bedömas som särskilt yrkesskickliga är inte klart. Vårdförbundets förhandlare är väl medvetna om att mer detaljer kring detta behöver utformas.

Förhandlingsprocessen – följ oss!

Avtalet med SKL och Sobona är uppsagt och löper ut den 31 mars. Till dess hoppas vi ha ett nytt avtal på plats. Du kan följa förhandlingarna på vardforbundet.se och på Avtalsbloggen.

Viktigt om löneöversyn och lönesamtal under uppsagt avtal

I och med att vi sagt upp det centrala kollektivavtalet är även vårt löneavtal uppsagt inom SKL-området. Det innebär att vi inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren och du som chef kan inte heller ha lönesamtal med medarbetarna där ni pratar siffror eller procent.

Det är givetvis möjligt att ha lönesamtal där du och medarbetaren samtalar om hens prestation det senaste året, men ni kan inte prata pengar. Ett lönesamtal handlar ju normalt om prestationen under det gångna året samt vilken löneökning det kan ge. Du och medarbetaren kan alltså nu ha ett "prestationssamtal" som handlar om hur hen utvecklats och presterat under året som gått, men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön.

Löneöversynen görs först när förhandlingarna är klara och först därefter kan lönesamtalen som innehåller siffror genomföras. Om detta är vi helt överens med arbetsgivarparterna SKL och Sobona.

Enade kan vi nå framgång!

Det kommer krävas hårt arbete och ett Vårdförbund som håller ihop för att vi ska kunna nå resultat. Som chef kan du prata med kollegor, andra chefer, vänner och bekanta – tillsammans skapar vi tryck bakom våra krav i förhandlingarna! Kontakta din lokalavdelning om du vill ha mer information om hur du kan stötta våra yrkanden.

Så här kan du bidra

  1. Prata med dina kollegor – både medlemmar och ickemedlemmar – om Vårdförbundets krav och vad vi vill uppnå. Till din hjälp har vi tagit fram en broschyr (finns också i pdf för utskrift). Prata med din lokalavdelning om att få broschyrer till din avdelning.
  2. Sprid filmen där medlemmar berättar om varför våra yrkanden är viktiga. 
  3. Uppmana dina kollegor som ännu inte är medlemmar att gå med – ju fler vi är, desto mer kan vi påverka! Här kan de bli medlemmar. 
  4. Skriv gärna under det digitala upprop som skapats av engagerade medlemmar. Vårdförbundet står naturligtvis bakom uppropets budskap. Till uppropet

Uppdatera dina medlemsuppgifter genom att logga in på vardforbundet.se och titta under Mina uppgifter

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig 

Vill du ha mer stöd i hur du ska förhålla dig till dina medarbetare och chefer i avtalsrörelsen, kontakta en chefsspecialist.

Våra yrkanden

  • 10 000 mer till särskilt yrkesskickliga. Bättre förutsättningar att behålla erfarna kollegor. 10 000 mer till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, avancerade specialistsjuksköterskor och chefer.
  • En förbättrad lokal löneprocess som ger dig möjlighet att sätta rätt lön på dina medarbetare. Idag stannar löneutvecklingen av vid 35 års ålder. Vi vill ha en större lönespridning, så att den som är erfaren tjänar betydligt mer än den som är ny i yrket.
  • Sänkt veckoarbetstid för nattarbete i kommuner och kommunala bolag gör att du som chef kan erbjuda samma villkor som vid nattarbete i regiondriven vård.
  • Förutsättningar för hälsosam arbetstidsförläggning. Att planera bemanningen för helgen, få ihop semesterscheman och samtidigt säkra att personalen får tillräckligt med vila och återhämtning – förläggningsfrågor tar både tid och kraft och är en källa till mycket frustration. Vi vill hitta bättre processer för att lokalt lösa alla de skav som finns idag.
Läs mer om avtalsrörelsen och motiveringen till våra yrkanden
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -