Självvald inläggning hjälper patienter med självskadebeteende

Joachim Eckerström är specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom i Stockholm. Med ledord som autonomi, delaktighet och självkänsla skapar hans team tillit i en utsatt grupp.

I Joachim Eckerströms projekt "Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende" arbetas det personcentrerat för en utsatt patientgrupp. I korthet handlar det om att upprätta patientkontrakt som gör att personen själv styr vården och kan initiera vård hen anser sig vara i behov av.

Joachim Eckerströms presentation

Se filmen meJoachim Eckerströms presentation av sitt arbete som han höll på Vårdgalan 2017 lite längre ner i artikeln.

Joachim Eckeström och kolleger väljer att se sitt projekt som en ny vårdform, som ett komplement till den vanliga öppen- och heldygnsvården. Arbetsgruppen har regelbundna samtal om projektets ledord: autonomi, delaktighet och självkänsla.

Förhoppningen är att det framöver kommer att finnas öppna vårdavdelningar avsedda för endast för patienter med SI-kontrakt. Sådana avdelningar skulle leda till att patientens resurser tas till vara, men också att de får full frihet när avdelningen inte är låst.

Utöver att man vid självvald inläggning tar tillvara på patientens egna förmågor, så kommer även specialistsjuksköterskans kompetens till sin rätt. Just bemötande och förhållningssätt är ett av specialistsjuksköterskans expertområden och målet är att ge ett bemötande som kännetecknas av öppenhet, genuinitet, värme och acceptans.

- Vi har redan sett hur patienten på ett positivt sätt tagit emot det ökade ansvaret som det innebär att vara den som styr sin vård. Både patienten och sjuksköterskan får tydligare roller. Fokus har flyttats från medicin till omvårdnad, från kontroll till tillit samt från att patientgruppen har setts som svår till att de nu ses som resursstarka och med möjlighet att ta ansvar för sin vård, säger Joachim Eckerström.

Inte bara patienten utan också de anhöriga är delaktiga i arbetssättet. De utvärderingar som gjorts visar tydligt att detta är någonting som patienterna uppskattar och som hjälper dem utifrån deras individuella mål.

Joachim Eckerström hoppas att det nya arbetssättet kommer att leda till en omställning i vården för patienter med denna problematik.

- Självvald inläggning har mottagits väl och intresset har varit stort nationellt. Flera regioner i landet har kontaktat mig för att lära sig mer och därefter velat påbörja liknande projekt, säger Joachim Eckeström.

Motivering

"Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas.

Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av.

Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens."

Joachim Eckeström om självvald inläggning

Se Joachim Eckerströms presentation av sitt arbete som han höll på Vårdgalan 2017 nedan.