Vårdförbundspriset 2016

På Vårdgalan den 9 november 2016  korades vinnarna av Vårdförbundspriset. Förstapris gick till barnmorskan Maria Hogenäs, som vann 250 000 kronor för sitt personcentrerade arbetssätt. Tre andrapristagare fick vardera 75 000 kronor.

Vinnaren Maria Hogenäs

Barnmorskan Maria Hogenäs arbetar med personcentrerad vård för utomeuropeiska kvinnor under graviditet, förlossning och barnets första levnadsår. Till sin hjälp har hon 34 doulor som talar 23 språk. Tillsammans skapar de kraft, mod och glädje – och ett steg in i det svenska samhället. 

- Doulorna blir som de systrar och mödrar som brukar vara med på förlossningar i mångas hemländer. Vi möts i en tvärkulturell gemenskap och kan prata om förlossning, amning, kvinnors rättigheter och relationer till partnern, säger Maria Hogenäs.

Juryns motivering

"Barnmorskornas nyskapande arbete visar på mod och vårdens roll i samhället för en jämlik hälsa. Sedan 2008 har Doula & kulturtolk skapat kontinuitet genom en vårdkedja som stödjer och följer utrikesfödda kvinnor och deras partners genom graviditet, förlossning och under barnets första levnadsår.

Födelsehuset och Mammaforum vänder sig till kvinnor från utomeuropeiska länder som ännu inte talar svenska. Barnmorskornas personcentrerade arbetssätt stärker kvinnan och hennes närståendes egna resurser och kunskaper. Barnmorskorna stöttar också de 34 doulorna med kompetens inom 23 olika språk som blir en bro mellan en fragmenterad vård och en individanpassad vård. Kvinnans roll i familjen stärks och kvinnans partner får stöd i sin roll."

 Andrapristagare Caroline Pettersson och Julia Olsson

Sjuksköterskorna Julia Olsson och Caroline Jörnebrant (fd Pettersson) använder personcentrering för att riva mossiga hierarkier på den stora medicinenheten med svårt hjärtsjuka. På köpet kommer en effektivare vård och nöjdare patienter.

- Teamen med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor utgår nu från patientens berättelse för att skapa en vårdplan. Delaktigheten gör att vi fått kortare vårdtider och färre återinläggningar, säger Caroline och Julia.

Juryns motivering:

"Att ställa om till en personcentrerad vård innebär att förändra ett förhållningssätt som i sin tur innebär att rådande kultur måste luckras upp och traditioner brytas. Deras strukturerade arbete på en vårdavdelning för personer med hjärtsjukdom har utmanat den föråldrade, hierarkiska vårdkulturen. Alla delar i personcentrerad vård finns med – patienten är en del i teamet. Vården utgår från patientens berättelse med en tydlig struktur för personcentrerad vård samt patientmedverkan. Det har lett till många goda resultat med ökad patientnöjdhet, minskad dubbeldokumentation och stärkta team."

Linda Jervidal, andrapristagare

För Linda Jervidal handlar sårvård om att både se människan och att få alla inblandade med på tåget. Som sårsjuksköterska och distriktssköterska hjälper hon en stor grupp patienter som ofta lider i det tysta och sprider samtidigt sin kunskap över hela Jämtland/Härjedalen.

- Det handlar om att läka sår, inte bara lägga om. Många äldre med allvarliga sår kan vara dementa och misstänksamma, så det gäller att etablera kontakt och skapa tillit. Utan tillit läker vi inga sår, menar Linda Jervidal.

Juryns motivering:

"Det här är ett arbete som berör en stor patientgrupp med höga vårdkostnader som ofta lider i det tysta. Att leva med ett svårläkt sår innebär att hela personen drabbas några exempel kan vara isolering, depression, fysisk och psykisk smärta. Även närstående och anhöriga påverkas.

Delaktighet, trygghet och kontinuitet är grundförutsättningar för sårläkning. Med sitt personcentrerade förhållningssätt genom att träffa patienter i hemmet, bedöma och göra individuella behandlingsplaner, får kandidaten såren att läka snabbare och kapar kostnader. Med ett gränsöverskridande arbetssätt handleder hon även andra sjuksköterskor både i primärvården och i kommunal hälso- och sjukvård."

Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann, andrapristagare

Sjuksköterskorna Beatrice Adriansson Carlsson och Andreas Lann arbetar i en många gånger tuff miljö på psykosenheten på Mölndals sjukhus. Genom att möta patienternas önskemål och arbeta förebyggande har de lyckats att drastiskt minska antalet tvångsåtgärder.

- Vi bemöter inte med våld. Om en patient blir ilsken och slår sönder några saker är det inte hela världen. Vi pratar i stället igenom situationen efter några dagar när det lugnat ner sig – då kan vi ofta skratta tillsammans, säger Beatrice och Andreas.

Juryns motivering:

"Hela deras arbete inom vården med personer med psykos genomsyras av ett förändrat förhållningssätt. Det här är personcentrerad vård som gör skillnad på djupet. I det tvärprofessionella teamet är patienten en jämlik part i teamet. Att patienten blir en person som känner sig sedd och får delge sin berättelse utgör grunden för deras arbete.

Mänskliga rättigheter har varit en ledstjärna för psykiatrisjuksköterskorna. Från att ha varit en arbetsplats med hög personalomsättning har det nya förhållningssättet lett till att personalen stannar kvar, trivs och utvecklar vården. Patientens resurser och förmågor tas om hand och tvångsåtgärderna minskar. Från att år 2012 till 2013 ha bältat en patient i månaden och haft tvångsåtgärder i form av tvångsinjektioner och andra begränsningar har bältesläggning minskat till en på nio månader. Det totala antalet tvångsåtgärder har också minskat."