Pristagare 2014

Mare Teinlum-Kruse, leg. strokesjuksköterska och teamledare vid Strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset, vinner Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam för sitt arbete med understödd hemgång vid stroke. Andrapristagare är sjuksköterskor från Linköping, Malmö och Göteborg som vinner 83 500 kronor var.

– Vi vet att vi har många medlemmar som arbetar framgångsrikt med teamarbete. Med Vårdförbundspriset vill vi lyfta fram deras insatser för att utveckla svensk vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Första pris för arbete med bättre livskvalitet för strokepatienter

Mare Teinmlum-Kruse är leg. strokesjuksköterska med samordningsansvar och teamledare på Strokeenheten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

– Rätt behandling och rehabilitering är viktigt för en god livskvalitet för den som drabbas av stroke. Strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser patienten och anhöriga som viktiga delar i teamet och utgår från patientens formulerade mål. Teamarbetet ger en trygghet för patienten, bättre livskvalitet och nöjdare patienter, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Olika kunskaper kompletterar varandra och verkar i förmån för patienternas bästa i arbetet med understödd hemgång för strokepatienter. Modellen har integrerats i verksamheten och är spridd till andra strokeenheter.

Andrapristagare från Linköping, Malmö och Göteborg

Teamarbete på akutkliniken i Linköping

Det strukturerade teamarbetet på akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping visar att det finns stora vinster att göra när vårdens professioner tillsammans organiserar sig för att uppnå en effektiv vårdkedja.

– Att arbetet på en akutmottagning organiseras så bra som möjligt är mycket viktigt för patientens hela vårdprocess. Med sitt strukturerade teamarbete har akutkliniken i Linköping bland annat kortat väntetiderna och ökat kvaliteten för patienterna samtidigt som arbetsmiljön för personalen förbättrats, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Akutmottagningens arbetsmodell har gett personalen en ökad förståelse för varandras arbete såväl på akutmottagningen som i angränsande verksamheter. Dessutom kan sjuksköterskornas kompetens utnyttjas på bästa möjliga sätt, vilket både gynnar patienterna och innebär en möjlighet att avancera inom professionen.

ÄMMA-teamet förbättrar vården för de mest sjuka äldre i Malmö

ÄMMA-teamet (Äldre i Malmö Mobilt Akutteam) kommer hem till sköra äldre patienter när de behöver akut hjälp.

– Multisjuka äldre som behöver akut vård kan nu få det i sitt hem istället för att behöva åka in till sjukhus. Det gränsöverskridande teamarbetet ger både en snabbare bedömning och ökad trygghet för patienten, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

En intervjustudie visar att patienter och anhöriga var mycket nöjda med akutteamets insats. Teamet ingav förtroende, trygghet och ett bra bemötande. Teamet fungerar även som ett stöd för den ofta ensamarbetande distriktssköterskan.

Det mobila teamet är ett gränsöverskridande samarbete mellan Region Skåne/Skånes universitetssjukhus i Malmö, Primärvården Skåne och Malmö stad.

Omvända hierarkier på Psykosvård Nordost, Göteborg

Psykosvård Nordost i Göteborg är en verksamhet där teamarbetet organiseras utifrån patientens berättelse. Patienten är en självklar teammedlem på alla nivåer och ses som en person inte bara som en patient med svår psykisk ohälsa, något som många patienter vittnat om som det viktigaste i deras återhämtning.

– Genom att utgå från patientens berättelse och bjuda in patienten som en del i teamet har vårdkvalitén förbättrats avsevärt för personer med svår psykisk ohälsa. Arbetsmodellen visar också att när vårdens professioner samarbetar multiprofessionellt får vi ut mer av var och ens kompetens, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Teamarbetet på Psykosvård Nordost gör det även möjligt för medarbetarna att påverka den egna arbetssituationen. De multidisciplinära teamen bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, skötare, psykolog, kurator och läkare har varit en förutsättning för utvecklingen. De olika professionerna har ett bra samarbete samtidigt som respektive profession utvecklas.