Pristagare 2010

En väl fungerande fistel är livlinan för den person som är beroende av dialysbehandling. Irene Olsson och Monica Dubeck tilldelades 2010 SalusAnsvars Vårdpris för sin utveckling av en databas som följer dialyspatienters accesser. Med en god access kan dialysen genomföras med mindre risker för komplikationer, det ökar livskvaliteten för patienten och minskar dödlighet.

Med en god access kan dialysen genomföras med mindre risker för komplikationer, det ökar livskvaliteten för patienten och minskar dödlighet. Genom att tidigt upptäcka tecken på komplikationer kan de åtgärdas i tid. Tromboser − förträngningar i blodkärlen, infektioner, rubbningar i saltbalansen och andra komplikationer som kräver extra vårdinsatser minskar och antalet vårddagar blir färre.

Säker vård tema 2010

De risker som finns i vården kan förebyggas genom ett aktivt arbete med säkerhetsanalyser och en genomgripande säkerhetskultur. Systematiskt förbättringsarbete ökar medvetenheten om risker och vad det är som påverkar säkerheten.

Juryns motivering

Dessa båda sjuksköterskor har systematiskt arbetat med förbättringar av vården av patienter som genomgår dialysbehandling. De har utvecklat ett kvalitetsregister där resultatet av vården för denna patientgrupp öppet redovisas på olika sätt.

Det övergripande målet är att upptäcka tidiga komplikationer som till exempel tromboser, infektioner, hudförändringar och hematom. Registret innehåller också underlag för hälsoekonomiska aspekter.

Med framtagen statistik som utgångspunkt har förändringar och förbättringar av vården genomförts som gagnar patienter som genomgår dialysbehandling. Projektet vittnar om en entusiasm med nytänkande utöver det ordinarie och dagliga vårdarbetet.

Om SalusAnsvars Vårdpris

SalusAnsvars Vårdpris belönar en synnerligen framstående vetenskaplig prestation och kan ges till en eller flera forskare inom företrädesvis omvårdnad/vårdvetenskap; biomedicinsk laboratorievetenskap, sexuell och reproduktiv hälsa samt inom röntgensjuksköterskans kunskapsområde. Forskningen skall beröra problem i vården som direkt påverkar människors vardag.