Jämställda föräldrar nyckel till jämställt arbetsliv

Trots att Sverige på många sätt är ett föredöme i jämställdhetsfrågor, har vi långt kvar till ett jämställt föräldraskap. Under 2016 tog kvinnor i Västra Götaland ut närmare 72 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn, visar TCOs nya Jämställdhetsindex. Föräldraförsäkringen behöver moderniseras och tydligare uppmuntra till ett jämställt uttag.

Vi har en unik föräldraförsäkring i Sverige, som redan idag gör det möjligt för föräldrar att dela lika på dagarna de stannar hemma under småbarnsåren. Samtidigt ser vi att det är försvinnande få som delar jämställt och det pris som kvinnor och samhället betalar för det är högt.

TCOs Jämställhetsindex bekräftar att det fortfarande är långt kvar till ett jämställt föräldraskap. Indexet på riksnivå är 71,8, vilket betyder att kvinnor tog ut 71,8 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av barn 2016. Detta är en liten förbättring jämfört med 2015 då motsvarande rikssiffra låg på 72,6. I Västra Götaland tog kvinnor ut 71,9 procent av föräldradagarna 2016. I Borås stod kvinnorna för 73,7 procent av alla dagar.

Utvecklingen över tid visar att kvinnor och män successivt delar mer lika på föräldraledigheten. Men förändringen går med myrsteg och med de senaste tio årens förändringstakt nationellt tar det 20 år till innan föräldrar kan sägas dela någorlunda jämställt - så att både kvinnor och män tar ut minst 40 procent var.

TCO samlar 14 fackförbund som tillsammans har drygt 1,3 miljoner medlemmar. Bland yrkesgrupperna finns allt från sjuksköterskor, journalister och lärare till ingenjörer, ekonomer och poliser. Över 60 procent av TCO-förbundens medlemmar är kvinnor.

Kvinnor i tjänstemannayrken arbetar heltid i lika hög grad som män innan första barnet kommer. När det är dags att gå tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten väljer 3 av 10 kvinnor att gå ner i deltid för att få ihop livspusslet. Det handlar om högutbildade kvinnor vars karriärmöjligheter, lön, pension och ekonomiska frihet påverkas negativt av valet att arbeta deltid.

Just nu pågår en statlig utredning där föräldraförsäkringen ses över. TCOs inspel till utredningen är att uttaget av föräldraledighet på samhällsnivå måste bli jämställt. Det är viktigt att föräldrar även i fortsättningen kan bestämma över hur de vill lägga upp sin föräldraledighet, men föräldraförsäkringen kan moderniseras och tydligare uppmuntra till ett jämställt uttag.

I genomsnitt är kvinnor föräldralediga i cirka 15 månader och män i cirka 4 månader under barnets första två år. Män måste ta ett större ansvar för barnen och kvinnor måste släppa ifrån sig en del av ansvaret.

Ett jämställt föräldraskap är inte bara en nyckelfråga för ett jämställt arbetsliv, det påverkar också tillväxten. En hög sysselsättningsgrad bland kvinnor bidrar till en stark samhällsekonomi. Trots att sysselsättningsgapet mellan könen minskar, finns det fortfarande en stor potential för ökad tillväxt i Sverige om kvinnor och män skulle lägga lika mycket av sin tid på jobb.

Det krävs politiska reformer, medvetna val och hårt arbete för att uppnå jämställdhet. Det är även avgörande att arbetsgivare tar sitt ansvar för att skapa föräldravänliga arbetsplatser. Vi i TCO vill se ett jämställt arbetsliv där både kvinnor och män har möjlighet att arbeta heltid och där alla får använda sin fulla potential och ha ett framgångsrikt yrkesliv. Det gynnar individer, arbetsplatser och samhället i stort.

Eva Nordmark, ordförande TCO
Branka Djukanovic Svensson, ordförande TCO-rådet Göteborg

Fakta om TCOs Jämställdhetsindex

TCOs Jämställdhetsindex baseras på siffror från Försäkringskassan över utbetalade dagar med föräldrapenning och vård av barn.

Indexet beräknas årsvis för hela landet, alla län och även alla kommuner.

Du kan jämföra hur det ser ut hela landet, i din kommun och ditt län på tco.se/jamstalldhetsindex