Nytt kollektivavtal ambulansen, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Efter flera års försök att få till stånd ett kollektivavtal för ambulansverksamheten i Göteborg, som idag bedrivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avseende arbetsgivarens möjlighet att byta ut rast mot måltidsuppehåll justerade parterna fredagen den 27 maj, ett kollektivavtal som reglerar frågan.

Avtalet innebär att arbetsgivaren ansvarar för att se till att rast förläggs i enlighet med arbetstidslagen, senast efter fem timmars arbete. Där så inte kan ske, får rast utbytas mot måltidsuppehåll. För detta kompenseras den anställde med 30 minuters enkel övertidsersättning, samt 45 minuters kompensationstid  vid varje sådant tillfälle


Nöjd Pontus Frick, förtroendevald på ambulansen, var tillsammans med sin kollega
Nicklas Martinsson med när avtalet skrevs.

Med denna avtalskonstruktion tror vi att avtalet blir lätt att efterleva och att följa upp. Man erhåller ett tämligen verklighetsavspeglande underlag vid en utvärdering, detta eftersom det finns ett ekonomiskt incitament både ur arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel.

Avtalet skall tillämpas retroaktivt från 2016-01-01.

För ambulansstationen Öckerö tillämpas enbart måltidsuppehåll från och med 2016-06-06, men utan kompensation till den enskilde arbetstagaren.

Stort tack till lokalt förtroendevalda och det stöd från medlemmarna vi upplevt under denna långa process.

/Lars Swantesson, Ola Sjöholm, Förbundsombudsmän, Vårdförbundet avd. Västra Götaland