Lön och lönestatistik Västernorrland

Information om 2016 års lönerevision och lönestatisk 2015 och 2016 för kommuner och landsting i Västernorrland.

 

Aktuellt om 2016 års löneöversyn inom kommun och landsting.

 

Timrå kommun

Överläggning mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet den 11/1-16. Vårdförbundet har yrkat på ett löneökningsutrymme på 5 % vilket arbetsgivaren avvisar och hänvisar till att enligt budget finns ett utrymme på 2 %. Inga individgarantier.  Inga prioriteringar gjorda av arbetsgivaren. Vi diskuterade också AST inom Timrå Kommun, men inget ställningstagande från arbetsgivaren i nuläget. Arbetsgivaren anser dock som Vårdförbundet att en större lönespridning är att föredra, dessutom liten skillnad mellan icke specialistutbildad och specialistutbildad sjuksköterska i kommunen enligt Vårdförbundet. Lönesamtalen skall vara färdig till den 29/2-16 och ett avstämningsmöte med Vårdförbundet är bokat till den 23/3-16. Ny lön kommer med april månads löneutbetalning.   

Årets löneöversyn är nu avslutad och det sammanlagda utfallet för våra medlemsgrupper blev
2,7 %. Vårdförbundet framförde att löneläget är lågt för medlemmar som är chefer och att en satsning bör ske för att höja lönerna för dessa. Ny lön kommer att utbetalas i april.

Örnsköldsviks kommun   

Överläggning mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet den 22/1 -16.
Arbetsgivaren berättade att kommunens totala löneutrymme är 3,3%. En lönekartläggning är gjord, men inte presenterad ännu. Kommunen har i år bestämt ensidigt att prioritera skolsköterskor, MAS och sjuksköterskor inom våra grupper. Där finns 3,8% avsatta, men inga individgarantier. För övriga oprioriterade inom vårt område har de avsatt 2,6%. Lönesamtal och lönesättningssamtal ska vara igång och man planerar att betala ut ny lön 27/4.   

Årets löneöversyn är nu avslutad och det sammanlagda utfallet för våra medlemsgrupper blev 3.8%. Parterna var överens om att processen i stort fungerat tillfredställande. Ny lön kommer att utbetalas i april.

Landstinget Västernorrland

Överläggning mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet den 17/12 -15. Vi tittade tillbaka på 2015 års avstämningsprotokoll och såg bl a följande:
-Det är för liten lönespridning
-Den personliga prestationen måste värderas och belönas
-Avsaknad av lönekriterier, medarbetarsamtal, lönesättande samtal på vissa arbetsplatser 

Lönekostnadsökningen för LVN totalt i 2016 års löneöversyn är 3 procent. 
Prioriterade grupper:               4,0 %
Övriga inklusive chefer:           2,03 %    

Landstingets ensidiga prioriteringar

Prioriterade grupper: 

  • Sjuksköterskor inom specialistvården- IVA, operation, anestesi, barnmorskor
  • Barnmorskor Primärvård
  • Medicinska sekreterare
  • Tandsköterskor
  • Psykologer
  • Specialpedagoger
  • IT-ingenjörer
  • Medicintekniska ingenjörer
  • Tandhygianister

Lönesamtal och lönesättningssamtal ska pågå och ny lön beräknas betalas ut 28/4.

Fredagen den 8/4 hade vi avstämning av årets löneprocess med förhandlingschefen. Processen har fungerat bättre i år och de flesta medlemmar har haft lönesamtal och lönesättningssamtal med kända lönekriterier.

Arbetsgivaren fick rapport om på vilka ställen detta inte skötts enligt avtal och skulle återkoppla de verksamheterna. Vi lyfte också till arbetsgivaren att bl a primärvården, lab och RPK kände sig diskriminerade, då även de tillför hög kompetens och har rekryteringssvårigheter, men fick lägre utfall i årets löneöversyn.

Utfallet för Vårdförbundets grupper sammantaget slutade på 3,61%. De prioriterade grupperna anestesi, operation, iva och barnmorskor i slutenvård och primärvård fick ett högre utfall i sina grupper.

Ny lön kommer att utbetalas i april.

Sollefteå kommun

Vårdförbundet och arbetsgivaren träffades 25/1. Vid överläggningen diskuterades medlemmarnas arbetssituation, inom både äldrevården och skolhälsovården. Arbetsbelastningen hög inom äldrevården p g a vakanser och det stora antalet patienter som tillkommit efter det att kommunen tog över hemsjukvården, samt pga ökning av elevantalet i skolorna  p g a kommunen tagit emot stort antal asylsökande.

P g a rekryteringssvårigheter har det uppstått en icke önskvärd lönestruktur, som visar genom låg lönespridning. Av den anledningen yrkade Vårdförbundet på att vi vill se en ökad lönespridning som resultat av årets löneöversyn. Vi lyfte också frågan om att arbeta fram ett avtal om akademisk specialistutbildning, då det fr a inom äldrevården råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Arbetsgivaren presenterade inte någon nivå i kommunens löneökningsutrymme. Alla skall ha ett lönesamtal utifrån lönekriterier. Målsättningen är att löneöversynen skall vara klar så att nya löner betalas ut i april.  

Ånge kommun 

Vårdförbundet träffade Ånge kommun för överläggning inför årets löneöversyn 15/1. Arbetsgivaren presenterade inte nivån på årets löneökningsutrymme. Våra yrkesgrupper är inte prioriterade i kommande löneöversyn (med hänvisning till den prioritering som gjordes 2015, viket gav en löneökning på ca 7,5% ) förutom ett antal enhetschefer.

Vårdförbundet pekade på att lönespridningen för sjuksköterskor inom fr a äldreboenden är låg, varför vi yrkade på att årets löneökningsutrymme bör användas till att få en ökad lönespridning.

Vi diskuterade också behovet av att få fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården, där vi på nytt framhöll vår ide om akademisk specialistutbildning.

Lönen kommer att sättas i lönesamtal, med utgångspunkt i framtagna lönekriterier. Målsättningen är att betala ut nya löner i april.   

Det totala utfallet blev 2,43% för våra medlemsgrupper, med prioritering på chefer som fick ett högre utfall.

De nya lönerna planeras att betalas ut 27/4.

Sundsvalls kommun 

Överläggning inför årets löneöversyn med Sundsvalls kommun genomfördes 1/2. Arbetsgivaren presenterade ingen nivå på årets löneökningsutrymme. Har inte gjort någon prioritering av kommande löneökningsutrymme, förutom att de vill avsätta medel för att lyfta fram ”spjutspetsarna” inom resp yrkesgrupp (vilket kommer att hanteras inom respektive förvaltning)

Vårdförbundet ´lyfte fram att lönespridningen i kommunen är alltför dålig, vilket arb givaren höll med om. Målsättningen är att få en större lönespridningen  som resultat av årets löneöversyn.  Vårdförbundet lyfte på nytt upp att arbeta på att få fler specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården genom att föreslå att påbörja ett arbete med att införa akademisk specialist uybildning inom kommunen.

Lönen kommer att sättas i lönesamtal chef-medarbetare, och baseras på utarbetadeslönekriterier. Koncernstaben har beslutat att skjuta upp utbetalning av ny lön en månad till den 27/5. Lönen blir retroaktiv fr o m den 1 april.  

Härnösands kommun 

Vårdförbundet har träffat Härnösands kommun införårets löneöversyn.  Vårdförbundet fick information om Härnösands kommuns löneprocess och en tidsplan för hur löneprocessen går vidare.  Lönestatistik från länets kommuner visades. Inga ev prioriteringar presenterades av arbetsgivaren, ej heller nivån på kommunens löneökningsutrymme

Vårdförbundet har kallats till överläggning den 9/2.

Vårdförbundet tryckte på föregående års process och att vi ser fram emot en bättre process  och lönenivå för medlemmarna i Härnösand.
Lönen sätts i lönesamtal chef-medarbetare utifrån löneekriterier, målsättningen är att ny lön betalas ut i april.  

Kramfors kommun 

Vårdförbundet har haft en första träff med Kramfors kommun inför årets löneöversyn 2016. Arbetsgivaren gick igenom kommunens löneprocess och trycker på en process med individuell lönesättning.  Vårdförbundets avtal var ännu inte klart vid mötet med arbetsgivaren.  Arbetsgivaren presenterade tidsplanen inför årets löneöversyn och Vårdförbundet skall träffa arbetsgivaren den 17/2 för överläggning. Medarbetarsamtal /lönesamtal fortgår nu och skall vara klara innan  överläggningen. Lönen sätts utifrån överenskomna lönekriterier

Kramfors kommun räknar med att betala ut den nya lönen i april.