Lön och lönestatistik Västernorrland

Information om 2017 års lönerevision och lönestatisk 2015 och 2016 för kommuner och landsting i Västernorrland.

 

Aktuellt om 2017 års löneöversyn inom kommun och landsting.

 

Timrå kommun

I januari hade vi överläggning i Timrå Kommun och där lyfte vi AST och önskade även en satsning på chefsmedlemmarna. Vårdförbundet ställde också frågan hur Timrå Kommun, utifrån nya avtalet med SKL, skall arbeta partsgemensamt när det gäller utbildningsanställningar. Arbetsgivaren svarade att man fortfarande inte ser behovet av AST, men att man tänker satsa på distriktssköterskorna.

När det gäller lönerna för områdeschefer så ansåg man att man gjort en satsning förra året och tänkte därför inte satsa på dessa i år. Vi ser dock att lönerna för områdeschefer ligger mycket lågt i jämförelse med övriga.

Enligt deras budget finns ett löneökningsutrymme på 2%. Vårdförbundet fick till protokollet att vi beklagar arbetsgivarens inställning då man ställer sig avvaktande och ej kan se behovet av att höja kompetensen för sjuksköterskorna i kommunen. Löneavstämningsmöte kommer att hållas den 27/3.

Årets lönerevision i Timrå Kommun är klar. Löneprocessen inom
skolförvaltningen har man skött mycket bra, men när det gäller äldreomsorgen har löneprocessen varit under all kritik när det gäller lönesamtal och lönekriterier.

Vårdförbundet har också återigen påtalat att löneutvecklingen
för chefer i Vårdförbundet är mycket dålig och att kommunen inte värdesätter specialistutbildning.

Örnsköldsviks kommun   

I Örnsköldsvik kommun har man haft en första träff, där vi i Vårdförbundet lyfte fram AST och det nya Nattarbetstidsavtalet till arbetsgivaren.

Nyutbildade ges lägst 26500 i ingångslön.

Och riktvärdet för löneökningen här 2,6%, våra grupper hör till de prioriterade och här gäller ett lyft på 3,2% i hela gruppen. 

Landstinget Västernorrland

Den 31 mars hade vi löneavstämning med arbetsgivaren.

Utfallet för de icke prioriterade grupperna varierar mellan 1,8%-2,2%. Det ger i snitt en löneökning på 2%.

De fyra prioriterade grupperna fick ett snitt på 3,5%.

Då vi har fått signaler om att löneprocessen inte fungerat korrekt på alla kliniker, och då vi anser att lönesatsningen är för låg för våra medlemmar, förklarade vi oss för oeniga med förslaget.

Sollefteå kommun

Vårdförbundet och arbetsgivaren träffades 25/1. Vid överläggningen diskuterades medlemmarnas arbetssituation, inom både äldrevården och skolhälsovården. Arbetsbelastningen hög inom äldrevården p g a vakanser och det stora antalet patienter som tillkommit efter det att kommunen tog över hemsjukvården, samt pga ökning av elevantalet i skolorna  p g a kommunen tagit emot stort antal asylsökande.

P g a rekryteringssvårigheter har det uppstått en icke önskvärd lönestruktur, som visar genom låg lönespridning. Av den anledningen yrkade Vårdförbundet på att vi vill se en ökad lönespridning som resultat av årets löneöversyn. Vi lyfte också frågan om att arbeta fram ett avtal om akademisk specialistutbildning, då det fr a inom äldrevården råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Arbetsgivaren presenterade inte någon nivå i kommunens löneökningsutrymme. Alla skall ha ett lönesamtal utifrån lönekriterier. Målsättningen är att löneöversynen skall vara klar så att nya löner betalas ut i april.  

Ånge kommun 

Ånge kommun har haft sin första träff med samtliga förbund. Vi i Vårdförbundet har begärt en överläggning men där har vi ännu inte fått någon tid för det.

Sundsvalls kommun 

I Sundsvalls Kommun har vi haft en träff med Personalnämnden tillsammans med fysioterapeuterna. Här är inga nivåer klar ännu, vi har begärt en ny träff men inte klart med ny tid än.

Härnösands kommun 

Härnösands Kommun har man skjutit fram sin revision till april.

Kramfors kommun 

Kramfors inget inrapporterat ännu.