Lön och lönestatistik Västernorrland

Information om 2018 års lönerevision och lönestatisk 2015 och 2016 för kommuner och landsting i Västernorrland.

 

Region Västernorrland

Avstämning enligt HÖK 16 har genomförts mellan parterna och därmed ansågs arbetsgivarens förslag till ny lön fastställd att gälla från och med 1 april 2018. Sammanställning över fastställda löner biläggs protokollet.

Synpunkter framförda av Vårdförbundet:

 • Överlag är inte Vårdförbundet nöjda med löneökningsnivån som man anser borde ligga på 5%
 • Allmottagningen i Sollefteå har uttryckt missnöje över att de inte erhållit den kompensation för utebliven kompetenstrappa som de anser sig vara lovade av förvaltingsledningen. Vårdförbundets uppfattning är att kompetenstrappan ska omfatta alla deras medlemmar.
 • Löneprocess har fungerat bra på många enheter. Där det fungerat mindre bra har följande sunpunkter framförts:
  - Sena eller i något fall helt uteblivna lönesättande samtal.
  - Tydliga mål saknas och återkoppling/motivering på prestation har uteblivit eller varit otydliga.
  - Svårt med tydligheten när lönesamtal och medarbetarsamtal förts samman till ett samtal.
 • Vårdförbundet påtalar att lönespridningen för deras medlemmar, mellan nyutbildad och de som arbetat ett flertal år, fortfarande är liten.
 • Vårdförbundet anser att det behöver tydliggöras för cheferna hur de ska lönesätta anställda som är under specialistutbildning.
 • Vårdförbundet anser att lönedifferentieringen behöver ses över då uppfattningen är att skillnaderna mellan specialist- och icke specialistutbildad är för små. 

Den totala löneökningen inom Regionen blev 2,2 %.

Sollefteå kommun
Årets löneöversyn på Sollefteå kommun är nu klar. Arbetsgivaren och Vårdförbundet var överens om att man följt gällande avtal. Sollefteå kommun prioriterade sjuksköterskorna i Hälso- och sjukvården där man fick ca 7% lönepåslag. Sjuksköterskor inom skolan prioriterades inte, där var påslaget ca 2%, vilket vi misstycker till. Vårdförbundet påpekade att det var liten lönespridning inom yrkesgruppen inom skolan om man ser utifrån erfarenhetsperspektivet.

Löneöversynsprocessen har i stor del fungerat bra.