Forskning om Ledarskapets betydelse för personcentrerad vård

Annica Backman, legitimerad sjuksköterska och doktorand, forskar om ledarskapets betydelse för personcentrerad vård och personalens arbetssituation inom särskilda boenden för äldre i Sverige.

Internationell konferens om äldrevård

Annica har den 16-20 november medverkat i en internationell konferens i New Orleans, USA "GSA Annual Scientific Meeting -New lens on aning". Vid konferensen har Annica deltagit i en workshop tillsammans med internationella forskare för att identifiera skillnader och likheter mellan olika länders äldrevård i syfte att utöka förståelsen för faktorer som kan bidra till högre vårdkvalitet inom äldreboenden internationellt, men också för att möjliggöra internationella jämförelser och samarbeten.

Omvårdnadsforskarnas intressegrupp

Annica har också deltagit i ett möte med omvårdnadsforskarnas intressegrupp, Gerontological Nursing Research Award presentation, ett nätverk med internationella forskare som haft stor betydelse för äldrevård och äldrevårdsforskning.

Slutligen så har Annica presenterat egna forskningsresultat om vad som karaktäriserar ett högt skattat ledarskap inom särskilda boenden för äldre i Sverige, vid ett symposium på konferensen.

Annica har tidigare erhållit Vårdförbundets resebidrag som möjliggjort internationell spridning av svensk omvårdnadsforskning.

Vårdförbundet är glada och stolta över Annicas engagemang och  forskning i dessa viktiga ämnen.