Styrelsens förslag till arvodering

Här presenterar styrelsen sitt förslag om arvodering.

Förslag till årsmötet 2017, om arvode

Årsmötet 2017 behöver fatta beslut om hur arvode ska fördelas inom styrelsen. Beloppet som kan fördelas är maximalt 1,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor.

Förslag till fördelning av arvode

Styrelsen föreslår att arvodet för mandatperioden från årsmötet 2017 till årsmötet 2018 ska fördelas utifrån tidigare års fördelning.

Ordförande 2400/månad
Vice ordförande 1200/månad
Styrelseledamot 200/ månad