Styrelsens förslag till antal valberedare

Här presenterar styrelsen sitt förslag om antal valberedare.

Förslag till årsmötet 2017, antal ledamöter i valberedningen

Årsmötet 2017 behöver fatta beslut om hur många ledamöter valberedningen ska bestå av kommande mandatperiod. Mandatperioden är från årsmötet 2017 till årsmötet 2021, alltså 4 år.

Det är möjligt för medlemmar att lämna andra förslag än nedanstående, så länge som förslagen håller sig inom vad stadgan säger. Om flera förslag finns ställs olika förslag mot varandra på årsmötet 5 oktober.

Antal ledamöter i den valberedning som ska väljas på årsmötet 2017

Enligt stadgan ska valberedningen bestå av 4-10 ledamöter.

  • Styrelsen föreslår att antalet ska vara 7.

Styrelsen lämnar följande motivering till förslaget: De senaste åren har valberedningen varierat i antal. Några har hoppat av uppdraget och extra årsmöten har fått hållas via webbröstning för att valberedningen ska fungera och uppfylla kravet i stadgan på antal ledamöter. Arbetet i valberedningen är helt ideellt. Med en grupp på 7 personer finns det möjlighet att hantera eventuella avhopp under mandatperioden utan att man behöver hålla fyllnadsval. En större grupp ledamöter ger en bredare diskussion inför viktiga beslut, flera synpunkter och infallsvinklar kommer fram. Med en större grupp ledamöter blir valberedningen också mindre sårbar och kan sprida kunskap och kompetens på flera individer.

Den nuvarande valberedningen tillstyrker förslaget om 7 ledamöter.