Specialistsjuksköterskans dag

Den 8 februari är det Specialistsjuksköterskans dag. Specialistsjuksköterska-med fördjupad kunskap och helhetssyn. Detta vill vi uppmärksamma genom att låta Maud, Hanna och Marie Louise få ordet.

Lägesbeskrivning från Mobilt Resursteam i Karlstad " Vi gör skillnad på riktigt ".

Det startas upp många mobila team runt om i Sverige idag, men det som är unikt för Mobilt resursteam i Karlstad är att det är ett team i samverkan med Region Värmland före detta landstinget och Karlstad kommun.

Teamet består av tre DSK som har mångårig erfarenhet från hemsjukvård. Vi är anställda av Karlstad kommun, Maud Kalliga Bjursell, Hanna Boström och Marie Louise Olsson.
Tre läkare anställda av Region Värmland, två apotekare anställda av läkemedelsenheten som är knutna till teamet tre dagar i veckan.

Vi är i olika åldrar,40-50-60, och har mångåriga erfarenheter med oss in i verksamheten bl.a. från IVA, primärvård på VC, sjukhus och många år från hemsjukvård i Karlstad kommun. Vår breda erfarenhet från olika verksamheter gör att arbetet i Mobilt resursteam är stimulerande och utmanande på samma gång, vi har nytta av vår erfarenhet och vår specialist utbildning "Öppen Hälso- och sjukvård" dagligen i olika situationer som problemlösare och aktivt förebyggande arbete.

Karlstads kommun och Landstinget har tillsammans tagit fram en ny vårdform för de mest sjuka äldre i Karlstad.

Mobilt resursteam Karlstad startade 1 september 2017 och ger en god och säker vård på lika villkor till de mest sjuka äldre.
Patienterna listar sig till primärvården VC Gripen/Mobilt resursteam.
Vi vårdar patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt och komplext behov av vård som krävs i hemmet.

Patient i teamet

Personer som uppfyller kriterierna, över 65 år, har flera sjukdomar och är beviljade kommunal hemsjukvård kan få stöd från teamets läkare och teamets samordnande distriktssköterska i hemmet. De som är inskrivna i teamet är huvudsakligen över 85 år och har flera sjukdomar. Några av dessa äldre har inte träffat distriktsläkare på flera år.

Teamets arbetssätt

Teamet arbetar dagtid, måndag till fredag. Teamets arbete ska vara effektivt så att de äldre kan känna sig trygga hemma samt veta att de får det stöd de behöver för att våga vara kvar hemma och därför inte behöva uppsöka medicinskt omotiverad vård på kvällar och helger.

Teamet arbetar i ett kort och "akut" perspektiv, och i ett långsiktigt och "samordnande" perspektiv.
När en person söker stöd från teamet ska kontakt tas för en bedömning. Detta sker inom ramen för våra öppettider, dvs. 08:00 – 16:30 vardagar.  På jourtid är telefonen avstängd. Information kring kontakter finns i planen hemma hos patienten.

Den öppna telefonen skapar en stor trygghet hos de som är listade till teamet, men även för närstående, PAS och övrig sjukvårdspersonal. Den öppna telefonen är viktig om teamet ska kunna arbeta i ett kort och "akut" perspektiv. När en person söker stöd från teamet ska en kontakt tas med personen för bedömning. Om det krävs ett akut hembesök ska det helst göras samma dag.
Dokumentationen och den medicinska vårdplanen uppdateras med den senaste informationen och arbetet sker i samverkan med PAS.

Teamet tar hand om vård i livets slutskede för de patienter som är listade till teamet och arbetar proaktivt, till exempel genom att inför helg förbereda palliativa ordinationer med medföljande vårdplan. Vi har god samverkan med Palliativa teamet, CSK, Tandvården, Bedömningsbilen, Hjärt-sviktmottagningen osv.

DSK i teamet utför egna hembesök gällande minnestester, diabetesuppföljningar, vaccinationer, EKG, infusioner, läkemedelshantering och provtagningar.

Vi är "spindeln i nätet" och samordnar alla kontakter i stort och smått. Det innebär att vi bokar och planerar hembesök, årskontroller mm. Detta kräver samordning med patient, läkare, anhöriga, PAS:ar och övriga vårdkontakter.

Vi arbetar med ett stödjande konsultativt arbetssätt mot PAS, kommunikationen sker oftast via meddelandehantering i vårt journalsystem men även via telefon.

Hembesök av läkare och DSK utförs 1 gång per år och vid behov. Läkemedelsgenomgång, status med vitalparametrar kontrolleras, noggrann anamnes tas. DSK gör Phase 20, olika skattningar bl.a. smärta, fall, nutrition, trycksår, munhälsa,

Dokumentation sammanställs i patientens journal så att alla sjuksköterskor i kommunen kan ta del av denna. En medicinsk vårdplan upprättas som stöd till omvårdnadspersonalen och skall förvaras i hemmet.

Vi har ett positivt resultat när det gäller undvikbar slutenvård och oplanerad återinläggning.
Detta är framtidens hemsjukvård!

Vi underlättar för alla berörda parter: patienter, anhöriga och PAS:ar genom snabba beslut och korta handläggningstider vilket resulterar i en bättre kvalitativ och säker vård för våra patienter.

FoU i Värmland har gjort en kvalitativ utvärdering. Den rapporten är på gång.

Vi får mycket positiv respons från patienter, anhöriga och kollegor att denna vårdnivå är det bästa som hänt inom sjukvården på mycket länge.

Vi DSK trivs med detta arbetssätt och känner att vi gör skillnad för våra patienter.

/ Maud Kalliga Bjursell,  Hanna Boström,  Marie Louise Olsson