Utvärdering av löneöversyn 2017, för Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommuner

Tre kvinnor sitter vid ett bord, vända mot varandra. De samtalar.

Vi ska stämma av med din arbetsgivare hur processen kring årets löneöversyn har gått till. Det gör vi för att se att arbetsgivaren uppfyller sin del av avtalet; om processen fungerar bra eller om det på något håll fungerar sämre.

Löneöversynen 2017 avser perioden 2016-04-01 till 2017-03-30. Avstämningen bygger till stor del på information från dig och andra medlemmar. Därför ber vi dig som är medlem och anställd i Tierps, Uppsalas, Älvkarlebys eller Östhammars kommun att fylla i nedanstående formulär så snart du fått reda på din nya lön för året.

Medlemmar i övriga kommuner i länet samt i Region Uppsala kommer få tillfälle att besvara samma enkät senare i vår.

  • Enkäten stängs 4 maj, om du inte fått meddelande om ny lön strax innan ber vi att du svarar ändå. Vi kommer skicka ut 1 påminnelse.
  • Har du en chefsbefattning ber vi dig svara utifrån ditt arbetstagarperspektiv, ej som chef.
  • Har du frågor kring löneöversynen är du välkommen att kontakta oss på 0771-420 420 eller info.uppsala@vardforbundet.se

Tack för din medverkan! En sammanställning av resultatet kommer diskuteras med din arbetsgivare inför nästa löneöversyn.

 /Avdelningsstyrelsen

Utvärdering av löneöversyn

1. Har du sedan 2016-09-01 haft medarbetarsamtal?
2. Har du efter medarbetarsamtalet haft ett lönesamtal i dialog om förslag på din nya lön?
3. Hur fick du besked om din nya lön?
4. Baseras lönepåslaget i årets översyn på lönekriterier specifika för din arbetsplats?
5. Upplever du att det finns en tydlig koppling mellan din nya lön, verksamhetens mål och din kunskap?
6. Känner du dig nöjd med hur processen kring årets löneöversyn har gått till?
Ange din arbetsgivare
Ange var din arbetsplats finns