Vårdförbundets frågor och svar angående förhandlingarna om arbetstidsmodeller på Akademiska Sjukhuset

Vårdpersonal står runt en patientsäng där en patient får intensivvård. I förgrunden ses droppställning.

Här kan du läsa frågor och svar om förhandlingarna om arbetstidsmodeller för Akademiska sjukhuset. Vi fyller på med frågor och svar eftersom.

Frågor kring arbetet med arbetstidsmodeller på Akademiska Sjukhuset är nu många, och ryktena och påståendena är flera. Med anledning av detta vill Vårdförbundet räta ut frågetecknen kring vad som sker härnäst.

Vi kommer ha en kommunikation med arbetsgivaren under veckan där Vårdförbundet åter igen kommer framföra meningsskiljaktigheter och även lämna konkreta förslag till förändringar i avtalsförslaget, alternativt helt andra lösningar. Därefter ska arbetsgivaren ta ställning till vårt förslag att förlänga rådande avtal fram till nyår.

Därefter väntar sannolikt ett intensivt förhandlingsarbete för att jämka ihop oss, eftersom sjukhuset och Vårdförbundet idag står långt ifrån varandra i vissa delar. I det arbetet behöver vi ha en tät diskussion med er medlemmar, vilket inte låter sig göras så lätt när många är på semester. Dessutom är det endast vid ett fåtal tillfällen som hela förhandlingsdelegationen är på plats under de kommande veckorna, eftersom också fackligt förtroendevalda går på ledighet.

Därför har vi föreslagit att vi ska förlänga avtalet till nyår, men redan nu sätta ut förhandlingsdatum under sensommaren och hösten. Detta då det enligt vår syn inte är praktiskt genomförbart att under sommaren förhandla fram ett avtal som är förankrat och accepterat i hela organisationen, bland såväl styrelse som medlemmar. Avdelningsstyrelsen finns dock tillgängliga under hela sommaren för att svara på frågor och ta emot synpunkter från er medlemmar.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, Vårdförbundet avdelning Uppsala

Varför sade ni från början upp de arbetstidsmodeller som så många medlemmar är nöjda med?

För att få svar på den frågan så behöver vi gå tillbaka ända till 2008 då vi tecknade det nuvarande avtalet. I det så står det skrivet att arbetsgivaren ska kalla oss till förhandling då det sker förändringar i de centrala avtalet, som till exempel höjningar i OB-nivåerna. Det har skett många förändringar, men arbetsgivaren har aldrig kallat oss till förhandling, trots påtryckningar från vår sida, och därför har OB-nivåerna i modellerna stått och stampat på samma nivå sedan 2008.

Vidare så såg vi också att det fanns flera problem i modellerna och hur de var utformade. Det var inga enorma problem för den stora massan, men det var detaljer som drabbade enskilda medlemmar väldigt hårt. Till exempel så saknas det ett grundschema som träder in vid långtidssjukskrivning, vilket gör att man riskerar att förlora stora summor i ersättning från Försäkringskassan om man blir sjuk. Dessutom såg vi att det fanns många oklarheter i de schemaregler som tillämpades ute på arbetsplatserna och vi ville att de skulle styras upp och läggas som bilagor till avtalet, och det fanns även oklarheter i vad som var övertid eller förskjuten arbetstid.

Allt det här ville vi förhandla med arbetsgivaren under löpande avtal, eftersom det är så man brukar göra och det var det som båda parter hade skrivit in i avtalet från första början. Sjukhuset var dock inte alls intresserade att ens diskutera de här frågorna med oss, vilket egentligen är förvånande eftersom de flesta förändringar vi ville se inte skulle kosta något alls, utan bara göra modellerna säkrare och mer hållbara för såväl våra medlemmar som för sjukhuset.

När arbetsgivaren så under flera år vägrat komma till förhandling så såg avdelningsstyrelsen att vi inte hade något annat val än att helt enkelt tvinga dem dit, genom att säga upp avtalet. Så sammanfattningsvis så kan vi konstatera att om Akademiska Sjukhuset hade varit intresserade av att vårda de kollektivavtal som vi hade, då hade vi inte suttit i den här situationen som vi har idag.

HR-avdelningen på sjukhuset för ju hela tiden fram att ni har argumenterat för att modellerna är orättvisa, eftersom vissa har stora fördelar gentemot andra, vad svarar ni på det?

Vårdförbundet gick ju in i det har arbetet med syftet att alla på sjukhuset skulle få ta del av en arbetstidsförkortning när man arbetar natt. Den forskning som finns på nattarbete visar ju på ett avsevärt behov av återhämtning efter ett nattpass, vilket alla vi som arbetar natt har upplevt många gånger. Därför så har ju vi yrkat på att alla våra medlemmar ska ha en nattfaktor på minst 1,4, alltså att ett nattpass på 10 timmar ska räknas som 14 arbetade timmar.

Utifrån det så har vi argumenterat att man också behöver återhämtning när man jobbar natt på en avdelning som inte har modell, och vi menar alltså att alla borde komma lite närmare modellerna och få det lite bättre. Sedan är det givetvis så att det från vår synvinkel är mer rimligt att alla har det bra och vissa lite bättre, istället för att alla ska ha det lika dåligt.

Vad är det här med vaktveckan som arbetsgivaren föreslagit egentligen, och som ni är så arga över?

Den här idén som arbetsgivaren har om icke schemalagd arbetstid är väldigt intressant på många sätt. Det man vill göra är att bemanna upp arbetsplatserna med mer personal än vad som krävs för att klara den dagliga driften, och därefter så ska man lufta ur schemat med max tolv procent av den totala arbetstiden. Sedan är deras tanke att man ska ha något som de kallar för "vaktveckor" var fjärde vecka, där man under sina lediga dagar ska vara redo att täcka till exempel sjukluckor och när man då kommer in och jobbar så är det ju mot sin ordinarie arbetstid (alltså inte övertid).

Utifrån aspekten att de timmar som inte är schemalagda inte räcker till särskilt många arbetspass så verkar det här kanske inte så farligt vid första anblicken, men det stora problemet är ju att de kan dyka upp nästan precis var som helst under den här veckan. Det skapar bekymmer med att planera sitt eget liv under den veckan, allt från att bara veta om jag kan träffa mina vänner en torsdagkväll, till vad vi ska skriva på schemat till förskolan, eftersom att vi inte med säkerhet vet när vi förväntas vara på jobbet, bara att vi ska vara där någon gång under den här veckan.

Här hävdar ju arbetsgivaren att vi redan i dagsläget har det bekymret eftersom att vi kan bli inbeordrade. Det är dock inte samma sak eftersom det finns många skillnader i det: dels så kan man inte bli inbeordrad att arbeta om man inte kan ordna barnvakt, och dels så får vi då ersättning för arbetad övertid. Sedan är det också så att Vårdförbundets utgångspunkt alltid är att ledig tid är ledig tid, och då ska en arbetstagare kunna stänga av sin telefon och lämna landet om man vill. Kan man inte det så ska man ha ersättning, vilket vi har reglerat i de centrala kollektivavtalen idag.

Är Vårdförbundet beredda att fortsätta att förhandla med arbetsgivaren?

Vi har fört fram vår oro kring stora delar i det här förslaget till arbetsgivaren och sagt att vi vill att vi endera tittar på hur vi kan förändra förslaget som det ligger, eller hitta andra lösningar för att nå fram till effekter som är gynnsamma för såväl våra medlemmar som verksamheterna på Akademiska Sjukhuset. Vi såg dock att vi står långt från varandra just nu, och att vi skulle behöva mer tid för att nå fram till sådana lösningar och föreslog därför att vi skulle förlänga rådande avtal fram till nyår. Efter att vi fört fram det så meddelade landstingets personaldirektör att "arbetsgivaren har för avsikt att avsluta förhandlingarna".

I och med det så har ju arbetsgivaren försatt sig själv och våra medlemmar i en väldigt svår situation som vi inte önskade. Vår dörr står dock alltid öppen, och om sjukhuset återfår förhandlingsviljan så är vi givetvis beredda att fortsätta det här arbetet.