Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen lämnar propositioner (förslag) till årsmötet i flera frågor. Det är möjligt för medlemmar att lämna andra förslag än nedanstående, så länge som förslagen håller sig inom vad stadgan slår fast.

Förslag om antal ledamöter och ersättare 2016-2017

Årsmötet 2016 behöver fatta beslut om hur många ledamöter styrelsen ska bestå av kommande mandatperiod, samt hur många ersättare för kongressombud som ska väljas för samma period. Mandatperioden är från årsmötet 2016 till årsmötet 2017, alltså 1 år. Valberedningen har lämnat ett eget förslag.

A) Antal ledamöter i den styrelse som ska väljas på årsmötet 2016

Enligt stadgan ska styrelsen bestå av 5-11 ledamöter.

  • Styrelsen föreslår att antalet ska vara 11, inklusive ordförande och vice ordförande.

Styrelsen lämnar följande motivering till förslaget:
De senaste årsmötena har valt en styrelse med 11 personer. Det har gjort det möjligt för ledamöterna att om man så har velat, kombinera fackligt arbete med kliniskt. Arbetsbördan har de senaste åren varit hög och ökande, både på grund av stora förändringar i omvärlden som inom Vårdförbundet. Med en styrelse om 11 personer finns det möjlighet att hantera eventuella avhopp under mandatperioden utan att man behöver hålla fyllnadsval. En större grupp ledamöter ger en bredare diskussion inför viktiga beslut, flera synpunkter och infallsvinklar kommer fram vilket har varit en styrka. Med en större grupp ledamöter blir vi också mindre sårbara och kan sprida kunskap och kompetens på flera individer.

B) Antal ersättare (till de ordinarie kongressombuden) som ska väljas på årsmötet 2016

I stadgan finns ingen begränsning angiven för hur många ersättare en avdelning kan ha. Avdelningen har 7 ordinarie ombud, antalet är baserat på medlemsantalet.

  • Styrelsen föreslår att antalet ersättare ska vara 4.
  • samt att årsmötet 2016 beslutar om i vilken ordning dessa 4 ska inträda.

Förslag om arvode

Årsmötet 2016 behöver fatta beslut om hur arvode ska fördelas inom styrelsen.

Beloppet som kan fördelas är maximalt 1,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2016 är 44.300 kr.

Nuvarande fördelning av arvode är att avdelningsordförande får 70 % av 1,5 prisbasbelopp. Vice avdelningsordförande får 30 % av 1,5 prisbasbelopp.

  • Styrelsen föreslår att arvodet för mandatperioden från årsmötet 2016 till årsmötet 2017 ska vara oförändrat.