Strandade förhandlingar, vad hände?

En sjuksköterska i blå tunika står vid en säng med en patient. Runt sängen finns droppställningar, en bildskärm och annan utrustning.

2008 träffade Vårdförbundet ett lokalt kollektivavtal med Landstinget i Uppsala län om ett ramavtal för arbetstidsmodeller. Då gav avtalet ett mervärde till medlemmar på arbetsplatser med arbetstidsmodell. Det här avtalet har sedan gällt i oförändrad form, fram till nu.

Genom årens lopp har sedan andra avtal, framför allt de Allmänna Bestämmelserna (AB) genomgått flera förändringar i bestämmelserna om arbetstider, förskjutningstillägg och OB-ersättningar, som lett till bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar. 2014 såg den lokala avdelningsstyrelsen att skillnaden mellan villkoren i AB och de olika poängmodellerna krympt avsevärt, och att verkligheten på de enheter som tillämpade arbetstidsmodeller hade förändrats avsevärt.

Man såg också att de höga saldon som finns i flera av modellerna innebar att medlemmarna i perioder med lägre schematäthet riskerar mycket höga kvoter. Det betyder i korthet att medlemmarna riskerar att förlora stora summor pengar vid till exempel en sjukskrivning.

Det blev också tydligt för Vårdförbundet att arbetstidsmodellerna inte gav förutsättningar för återhämtning under perioder med förtätade scheman, då medlemmar började höra av sig och signalerade att de inte orkade med den typ av scheman som modellerna innebar. Med allt detta i vågskålen valde Vårdförbundet därför att säga upp ramavtalet. Syftet var att omförhandla avtalet för att åter igen göra arbetstidsmodellerna lika värdefulla som de en gång var.

Arbetsgivaren lämnar ett slutbud

Efter ett partsgemensamt arbete presenterade Akademiska sjukhuset sitt förslag till avtal i slutet av maj 2016. Det var ett förslag som inte i någon del mötte Vårdförbundets ursprungliga yrkanden, som arbetsgivaren tidigare uttryckt förståelse för. Vårdförbundets analys visade att det var ett avtalsförslag som skulle medföra avsevärt sämre villkor för i princip alla våra medlemmar på sjukhuset, utan att medföra några egentliga fördelar.

För att värna våra medlemmars bästa valde Vårdförbundet att inte skriva på avtalet, utan föreslog istället ytterligare en förlängning av de tidigare arbetstidsmodellerna för att ge tid till att hitta en lösning som båda parter kunde acceptera. I det läget valde så sjukhuset att istället avsluta förhandlingarna.

Vad arbetsgivaren vill

Nedan följer en sammanfattning av vad sjukhusets förslag till nytt avtal skulle innebära för Vårdförbundets medlemmar.

Minus 60/plus 100 timmar

Sjukhuset har föreslagit en timbank över hela året som kan variera mellan minus 60 och plus 100 timmar. Det skulle innebära att medarbetaren kan hamna i ett läge där hen måste arbeta in 60 timmar av sin ordinarie arbetstid.

Vaktveckan

Sjukhuset föreslår att medarbetarna var fjärde vecka ska stå till arbetsgivarens förfogande för att täcka t.ex. sjukfrånvaro. Den tiden som arbetas är då inte heller övertid, utan tas från det personliga tidkontot. Denna vaktvecka skulle vara frivillig på arbetsplatsnivå, men som individ på en sådan arbetsplats finns inget utrymme för att välja bort den.

Ettårig beräkningsperiod

Med en beräkningsperiod på ett år blir det möjligt att i ännu högre utsträckning än idag förtäta scheman under sommaren, för att sedan jobba glesare på höst och vinter.

Golv för nattfaktor 1,4

Sjukhuset påstår att man tillmötesgått Vårdförbundets yrkande om att en timmes arbete på natten ska räknas som 1,4 timmar. Dock har man satt ett golv på en lägsta arbetstid på 34,33 eller 32,33 timmar/vecka, vilket gör att detta i verkligheten innebär en förkortning på endast två timmar i veckan för de som arbetar rotation, eller en förlängd arbetstid för de som redan idag arbetar på arbetstidsmodell.

Rotationsavtalet sägs upp

Sjukhuset vill också säga upp rotationsavtalet som idag ger 1500 kronor extra i månaden för den som arbetar dag och natt utan poängmodeller.

Vad Vårdförbundet vill

Vårdförbundets viljeriktning tar sin utgångspunkt i att våra medlemmar har rätt till hälsosamma arbetstider för att kunna arbeta ett helt yrkesliv. Vi anser också att detta är en absolut förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård, idag och i framtiden. Våra yrkanden till arbetsgivaren har därför ett generellt fokus på arbetstidsförkortning, snarare än ekonomisk ersättning, då de signaler vi fått från medlemmarna har handlat om bristen på tid för återhämtning.

Grundschema för trygg ekonomi

Vårdförbundet har föreslagit att det ska finnas ett grundschema som tillämpas vid sjukskrivning, för att öka tryggheten och minska den ekonomiska osäkerheten vid sjukskrivning.

Höjda OB-nivåer och ökad tydlighet

Vi har också begärt en höjning av OB-ersättningarna, översyn av kompensationen för förskjuten arbetstid i förhållande till det vanliga kollektivavtalet, och att det behövs en ökad tydlighet kring vad som är ett turbyte, respektive vad som är övertid.

Ramar för hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet anser att de ramar som tillämpas i arbetstidsmodellerna ska ha sin utgångspunkt i att medarbetarna ska ha hälsosamma arbetstider.

Nattfaktor på 1,4

Vårdförbundet över hela Sverige driver gemensamt frågan att en timmes arbetstid på natten ska motsvara minst 1,4 timmar, för att ge förutsättningar för återhämtning.

Sammantaget är Vårdförbundet positivt inställda till schemamodeller som innebär arbetstidsförläggning utifrån verksamhetens behov, men detta får inte ske på bekostnad av individens hälsa och ekonomiska trygghet.

Har du frågor?

Välkommen på något av de medlemsmöten vi bjuder in till. Har du inte möjlighet att komma kan du ringa Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller skriva till info.uppsala@vardforbundet.se