Respons på förslag från årsmötesdeltagarna

Sittande sjuksköterska med block och penna i händerna.

Under årsmötet i september 2016 fick medlemmarna lämna synpunkter och medskick på verksamhetsplaneringen inför 2017. Under varje delmål, beslutat av kongressen, kunde medlemmarna skriva in sina tankar som de skickade med till styrelsens planering inför verksamhetsåret 2017.

Nu har verksamhetsplaneringen för nästa år kommit så långt att styrelsen kan lämna en respons tillbaka till medlemmarna.

Delmål: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter

AST på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett

Vi har landstingspolitikerna med oss i frågan och kommer arbeta aktivt för att teckna avtal om AST med flera arbetsgivare. Du som är positiv till AST och själv intresserad av en specialistutbildning i den formen tala med din chef, berätta vad som skulle motivera dig.

Arbetsgivaren borde krävas på att ordna ordentliga "lönestegar"

Din lön ska vara individuell och differentierad. Den ska spegla din kunskap och de konkreta resultat som din kunskap leder till. Hög första lön är en viktig faktor när unga väljer utbildning. En stor lönespridning visar också att yrken har goda utvecklingsmöjligheter. Det yrkar vi på i samband med att löneöversynen startar i landstinget och hos kommunerna.

Lön efter kunskap, kompetens och ansvar

För en väl fungerande lokal lönebildning krävs att man i verksamheten har kända och förankrade kriterier om uppdrag, mål och förväntat resultat kopplat till lön. Det yrkar vi på i samband med att löneöversynen i landstinget och hos kommunerna startar.

AST i kommunen

Vi har avtal om AST med Heby kommun, för äldrevård och barn/ungdom. kommer arbeta aktivt för att teckna avtal om AST med flera kommuner. Du som är positiv till AST och själv intresserad av en specialistutbildning i den formen tala med din chef, berätta vad som skulle motivera dig.

Coacha medlemmar inför löneöversynen

Det planerar vi för, bland annat genom att erbjuda en föreläsning i retorik i februari. Men det finns också statistik på webben att ta del av, och medlemmar kan ringa Vårdförbundet Direkt eller hör av sig till oss för stöd och råd.

Vi måste dra åt varandra, hjälpas åt i kollektivet, inte bara individuellt

Jätteviktigt synpunkt! Det är en utmaning att skapa en positiv vi-känsla bland medlemmarna, vi är skilda åt geografiskt, av villkor, ålder, profession med mera. Men genom att skapa mötesplatser med positiv energi och kraft hoppas vi lyckas. Du är en bidragande faktor!

Delmål: Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.

Träffa studenter på BMC och arbetsplatsbesök

Det gör vi, och det kommer vi fortsätta med. Vi finns på BMC i början av varje termin, vi träffar också alla på termin 1 den första tiden. Angående arbetsplatsbesök så kommer vi fortsätta jobba systematiskt med det hela 2017. Som exempel så är målsättningen att besöka alla mottagningar, alla laboratorier, alla vårdcentraler och alla statliga arbetsplatser i länet.

Träffa medlemmar på KUÅ (kliniskt utvecklingsår)

Det gör vi! Vi träffar KUÅ-grupperna 1 gång i början på programmet. Men vi kommer påverka allt vi kan för att vi ska få träffa dem en gång till i slutet av programmet.

Informera om oss redan på gymnasiet

Det är inget vi prioriterar nästa år.

Träff på BMC i början av programmet & sedan i slutet

Se ovan. Angående att träffa studenter i slutet på programmen så har vi en aktivitet där vi särskilt bjuder in studenter på termin 5 och 6 för att samtal om den första tiden som anställd, villkor, intervjuer med mera.

Arbetsplatsbesök på SSK-APT när medlemmar önskar det

Se ovan, men vi uppmanar hela tiden medlemmar och förtroendevalda att höra av sig till oss för att boka in ett arbetsplatsbesök.

Träffa medlem i arbetskläder för att göra oss mer lika. Men med "västen" på.

Vi tar med oss denna idé när vi göra våra arbetsplatsbesök.

Biokvällar med föreläsningar

Det är inplanerat 4 biokvällar; en i Enköping, en i norra länet och två i Uppsala.

Komma till APT och informera om vad VF gör och varför man ska vara med

Se ovan om arbetsplatsbesök.

Förankra styrelsens arbete mer

Arbetsplatsbesök, information via webb, nyhetsbrev och Facebook är det som är planerat. Vi kommer också om styrelsen bedömer det viktigt, att kalla samman förtroendevalda från arbetsplatserna till råd (snabb dialog i en fråga) eller referensgrupper (vid längre ärenden som exempelvis en förhandling i en fråga som rör många medlemmar).

Avd Uppsala består av mer än Ackis – glöm inte oss andra

Nej det gör vi inte, se bland annat målsättning för arbetsplatsbesök och biokvällar. Styrelsen har också beslutat att vissa ledamöter har ett särskilt ansvar för medlemmarna hos en arbetsgivare eller inom en förvaltning. Det är ett sätt för oss att arbeta brett och ha ögon och öron öppna åt alla håll.

Mer öppet klimat, återkoppling och kommunikation

Se ovan angående "Förankra styrelsens arbete mer".

Delmål: Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för en personcentrerad vård.

Studiecirkel i Personcentrerad Vård

Vi kommer informera medlemmar och förtroendevalda om metoden och var man kan hitta cirkelmaterialet, men vi planerar inte att arrangera egna cirklar.

Stärk avd.chefer och coacha dem

Vi satsar extra på medlemmar som är chefer och ledare under 2017. Det blir fler aktiviteter för den medlemsgruppen och styrelsen har utsett en särskild kontaktperson ansvarig för bland annat uppsökande verksamhet hos chefer. Vårdförbundet har också under hösten 2016 anställt 3 chefsspecialister som ska stödja chefsmedlemmar.

Föreläsning om Personcentrerad vård med forskare, politiker, tjänstemän och medlemmar

Vi vill påverka beslutsfattare och skapa förutsättningar för medlemmar att i sitt yrke bidra till personcentrerad vård. Vi har ännu inte bestämt hur vi ska göra, en föreläsning är en idé vi tar med oss.

Delmål: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider

Få ut rast o paus, och inte bli störd av varken ag. eller kollegor
Inte bli uppringd på sin lediga dag "i onödan"

Vikten av rast och paus driver vi i dialog med arbetsgivare, samt agerar där vi får signaler om att det inte fungerar. Vikten att verkligen få vara ledig när man har ledig dag hänger ihop med arbetet för god återhämtning, vilket vi jobbar med på flera fronter.

Större medlemsinflytande

Det beror på inom vilket område som förslagshållaren vill att medlemsinflytandet ska öka. Gäller det medlemsinflytande på arbetsplatsen så jobbar vi på många sätt för att öka antalet förtroendevalda på arbetsplatserna. Gäller det inflytande på Vårdförbundets verksamhet – välkommen på en eller flera medlemsaktiviteter för att tycka till, eller ring någon i styrelsen.

Kommunikation mellan landsting o kommun måste arbetas mer med

Vi håller med! Vi ordnar under året flera träffar för medlemmar som är chefer oavsett verksamhet, vi hoppas att det ska möjliggöra kontakter mellan verksamheter som finns i olika delar av vårdkedjan.

Få politiker att tänka långsiktigt i sina beslut

Vi träffar politiker både i formella och mer informella sammanhang och berättar om vår politik och våra förslag.

Strängare lagstiftning så att inte arbetsgivaren kan "tulla" på regler/lagstiftning

För att förändra lagstiftning så jobbar vi med att påverka lokala politiker, samt nationellt på ett strategiskt sätt med tvister och ärenden i domstol. Men det tar tid. För att uppmärksamma eventuella snedsteg från lagar och avtal är vi delvis beroende av att medlemmar och förtroendevalda hör av sig och signalerar om sådant man tycker känns fel eller märkligt. Vi ordnar också medlems- och förtroendemannautbildningar i lagar, avtal och villkor så att medlemmar och förtroendevalda ska vara väl informerade.