Pressmeddelande: Landstinget strandar förhandlingar om arbetstider på Akademiska Sjukhuset

Sjuksköterska springer i korridor på intensivvårdsavdelning

Vårdförbundet och Akademiska sjukhuset har under det senaste året arbetat för att komma överens om nya villkor för sjuksköterskorna som arbetar på sjukhusets olika arbetsplatser. Idag kom beskedet att arbetsgivaren inte vill fortsätta förhandlingarna med Vårdförbundet, och således kommer villkoren att i många fall försämras. - Vi ser att det här kommer leda till personalflykt med stängda vårdplatser och en ytterligare försämrad arbetsmiljö som följd, säger Björn Eriksson i styrelsen för Vårdförbundet i Uppsala län.

Många bemanningskritiska arbetsplatser på sjukhuset, däribland akutmottagningen och alla intensivvårdsavdelningar, har under många år haft lokala lösningar för sina arbetstider. Detta har på det hela taget inneburit att personalen haft en kortare arbetstid och fått mer ersättning då de arbetar till exempel nätter och helger.
- Detta har varit en förutsättning för att verksamheten ska gå ihop eftersom det krävs lika hög bemanning under dygnets alla timmar, förklarar Björn Eriksson.

Under hösten 2014 valde Vårdförbundet att säga upp ramavtalet om arbetstidsmodeller med sjukhuset, med intentionen att omförhandla villkoren. Detta då modellerna i flera fall lett fram till att medlemmar förlorat sjukpenning, att regler för schemaläggning och övertid var oklara, samt att de förhöjda OB-tilläggen inte justerats sedan 2008. Vårdförbundet har också yrkat på en lägsta tidsfaktor för nattarbete på 1,4.
- Att arbeta natt är ansträngande för såväl kropp som själ, och således behövs tid för återhämtning för de som arbetar på det sättet, säger Björn Eriksson.

I början av juni fick Vårdförbundet ett förslag till avtal från arbetsgivaren som man valde att inte acceptera då det fanns ett flertal villkor i förslaget som avdelningsstyrelsen inte kunde gå med på. Bland annat föreslår sjukhuset att sjuksköterskorna var fjärde vecka ska ha en så kallad "vaktvecka" då de under en veckas tid ska stå till förfogande för att täcka bland annat sjukluckor. Dessutom försvinner flera ekonomiska tillägg och ökade OB-tillägg, i utbyte mot en arbetstidsförkortning på två timmar per vecka.
- Det som arbetsgivaren föreslagit är villkor som inget fackförbund med självaktning skulle acceptera år 2016, och det är uppenbart att sjukhusledningens högsta önskan är att komma tillbaka till en tid då sjuksköterskor var ogifta, livegna och bodde på vårdavdelningarna, säger Björn Eriksson.

Vårdförbundet har föreslagit att förlänga de rådande avtalen för att få tid till att fortsätta arbetet med att komma fram till en ömsesidig lösning som båda parter kan acceptera. Men, idag valde så sjukhuset att inte fortsätta förhandlingarna med Vårdförbundet och i och med detta kommer samtliga medarbetare omfattas enbart av de centrala Allmänna Bestämmelserna när det nuvarande ramavtalet löper ut den 15 september i år.
- Våra medlemmar har signalerat att de inte kommer acceptera de här försämringarna som det innebär att jobba enligt AB eller enligt arbetsgivarens förslag. Det här beslutet kommer tyvärr innebära att Akademiska Sjukhuset inte erbjuder konkurrenskraftiga villkor och det kan komma att leda till ytterligare personalflykt och rekryteringssvårigheter för många av sjukhusets mest specialiserade verksamheter, säger Björn Eriksson.

För mer information:
Björn Eriksson
Styrelseledamot, Vårdförbundet avdelning Uppsala
Tfn: 018-611 35 12

I Vårdförbundet samlas fyra livsviktiga yrken. Tillsammans är vi 114 000 medlemmar som arbetar för en personcentrerad vård, ett hållbart yrkesliv, högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Pressmeddelande