Tillsammans skapar vi förändring

Runt om i Stockholm pågår just nu mycket diskussioner mellan förtroendevalda och arbetsgivare om hälsosamma arbetstider med tid för vila och återhämtning, framför allt utifrån den arbetsmiljösituation som finns.

Chefer och medarbetare vill se förändringar i arbetsorganisationen för att kunna behålla och rekrytera flera kollegor och för att få möjligheten att arbeta långsiktigt med kvalitetsarbete och utveckling av vården. Vårdförbundet har för avsikt att fortsätta att teckna lokala avtal som ger vila och återhämtning och samtidigt skapa tryck i frågan som ger Sveriges kommuner och landsting (SKL) mandat att teckna ett centralt avtal.

Det måste till långsiktiga lösningar så att vi orkar ett helt yrkesliv. Vi måste ha kraft över till våra privatliv men också till att utveckla hälso- och sjukvården. Tillgången på specialister bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor är fortsatt en viktig fråga för att vården ska kunna utvecklas.

I Stockholm har två intressanta projekt startats som pågår under 2016; ett på akutmottagningen Karolinska Huddinge och ett på avdelningen 23 på Södertälje Sjukhus . Vi kommer med spänning följa dem för att ta del av utvecklingen och vi hoppas på att fler tar efter. Ett stort lycka till!

Det är en fortsatt tuff rekryteringssituation för arbetsgivaren och det gäller alla våra yrkesgrupper; sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Inspektionen för vård och omsorg larmar återkommande om att bristen på oss leder till att patientsäkerheten äventyras, vårdplatser dras in, vårdköerna växer och stabslägen blir allt vanligare. Arbetsmiljöverket vittnar om att bristen ger oss som finns på plats en ohälsosamt hög arbetsbelastning. Personalbrist är en stark stressfaktor för både medarbetare och chefer.

Det är en situation vi tillsammans måste arbeta för att bryta och för att kunna göra det behöver vi gemensamt fundera kring och prata om Vem gör vad i vården?  Mitt förslag är att börja med två enkla frågor, vad måste jag göra och vad behöver jag inte göra? Det är frågor som kan inleda en diskussion på din arbetsplats. Vi måste värna om vår professionsutveckling och fundera kring vem som är bäst lämpad att göra en arbetsuppgift och om vi gör rätt saker?

I Stockholm finns det för få specialister utbildade, sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet har sedan flera år drivit frågan Akademisk specialisttjänstgöring (AST).

AST är Vårdförbundets modell för specialistutbildning. Chefer vill diskutera AST men landstinget har ännu inte velat lyssna utan hänvisar till den utbildningsinsats de anser att de gör. Vi tror ändå att även arbetsgivaren inser att något behöver göras eftersom det de gör uppenbarligen inte är tillräckligt.

För att utveckla vården och råda bot på bristen av Vårdförbundets professioner måste arbetsgivaren erbjuda goda villkor och en bra löneutveckling för våra grupper som finns i hälso- och sjuvården så att de stannar kvar och vill utveckla vården!

Hälsningar,
Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm