Personcentrerad vård – ett nytt perspektiv och arbetssätt med patientfokus

Hälso- och sjukvården befinner sig i en ständig förändring, vilket är en utmaning som fordrar innovativa arbetsprocesser där tid och resurser kommer att behöva användas på ett mer effektivt sätt.

Den nya patientlagen som trädde i kraft 2015, liksom patientsäkerhetslagen visar att utveckling mot en mer personcentrerad vård är en grundförutsättning för att kunna tillgodose de allt högre kraven på valmöjlighet, tillgänglighet och delaktighet.

Nyckelbegrepp

Personcentrerad vård utgår ifrån tre nyckelbegrepp; berättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Det innebär bejakande av det personen berättar och upprättande av en jämlik relation där personen känner sig delaktig. Processen utgår ifrån patientens perspektiv och sociala förutsättningar för att i samråd fastställa rätt behandling.

Det är viktigt att värna om människans unika förmågor, bemöta dem med värdighet och respekt och låta dem vara med i alla beslut. Fokus måste bort från den traditionsbundna vården som präglas av fasta rutiner och tydlig hierarki, till ett mer holistiskt synsätt.

Är sjukvården rustad för att klara denna förändring, vad krävs för att lyckas implementera detta i praktiken och vilka hinder ser vi på vägen?

Personcentrerad vård

Personalens engagemang och kompetens har stor betydelse i genomförandet av personcentrerad vård. Vi måste våga utmana oss själva för att driva dagens sjukvård i rätt riktning. För att vi skall lyckas ställa om till en miljö med personcentrerad vård behöver vi gemensamt inom vårdorganisationen ges förutsättningar för att lyckas. Det krävs satsningar och implementering av det personcentrerade arbetssättet på olika nivåer både lokalt och nationellt. Vi behöver bryta oss loss från gamla traditioner, normer och rutiner för att utveckla och bygga nytt.

Personcentrerad vård är inte bara ett begrepp utan framtidens vårdmodell.

Genom en kulturförändring och nära gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer i vårdkedjan kan vi få till stånd en helhet där vården är effektiv, säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och trygg.

Detta kommer i sin tur att gynna vår arbetsmiljö, genom att arbetet sker i enlighet med vår yrkesetik, grundvärderingar och vår inre kompass.

Vårdförbundet vill vara med och påverka hälso- och sjukvården in i framtiden.

 

Eftihia Bengtsson
legitimerad barnmorska