Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktiga tips inför sommaren till dig som är förtroendevald

Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Som organisation är det vår uppgift att ge dig stöd och kunskap för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. I detta brev vill vi ta upp viktiga frågor du bör lyfta, verktyg du kan använda dig av och var du kan söka mer information.

Vem är ansvarig?

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Som skyddsombud företräder du arbetstagarna inom ditt skyddsområde i arbetsmiljöfrågor. Din uppgift är att bevaka hur arbetsgivaren bedriver sitt arbetsmiljöarbete och påtala om det finns brister.

Sommarenkät 2019

Här kommer några korta frågor till dig som är förtroendevald på arbetsplats inför sommaren 2019. Detta för att få överblick i Stockholm samt att kunna ha argument när Region Stockholm ibland påstår att sommaren och planeringen ser bra ut på förvaltningar, bolag, kommuner och inom privat verksamhet. Tacksam om du hinner svara på dessa frågor senast den 31 maj.

Riskanalys inför sommaren

Nedan följer exempel på frågor som närmaste chef bör diskutera med arbetsgruppen. Du som förtroendevald och skyddsombud har också en viktig uppgift att lyfta frågorna på arbetsplatsträffar så att en riskanalys kan göras:

  • Hur ser bemanningen ut inför sommaren med avseende på antal, erfarenhet och kompetens?
  • Hur är introduktionen planerad för vikarier och nyanställda? Finns fullgott utrymme för stöd till dessa sommaren igenom?
  • Vem är ställföreträdande chef när min närmaste chef har semester?
  • Hur ser kulturen ut när det gäller avvikelserapportering? Vad krävs för att det ska fungera? Hur rapporterar vi arbetsmiljöavvikelser? Och hur får vi återkoppling på det som rapporteras?
  • Kräver sommarsituationen att vi organiserar verksamheten annorlunda? Vad ska göras och vem gör vad? Finns det stödfunktioner som kan avlasta? Behöver någon del av verksamhetens uppdrag prioriteras om?
  • Finns rutiner som säkerställer rastuttag och återhämtning?

Där det finns ett samverkansavtal med arbetsgivaren

Arbetsmiljön bör vara en stående punkt på arbetsplatsträffar och brister och åtgärdsförlag ska protokollföras. Om chefen inte har resurser att lösa en fråga bör den lyftas till närmaste samverkansgrupp.

Avvikelsers betydelse

Att skriva avvikelser är ett viktigt verktyg för att synliggöra arbetsmiljöproblem. Beslutsfattare och ansvariga chefer uttalar alltför ofta att inga risker finns då inga har påtalats. Skriv därför avvikelser.

Arbetsmiljölagen 6 kap 6a §

Om du trots upprepade påpekanden av arbetsmiljörisker eller arbetsmiljöproblem inte får något gehör hos arbetsgivaren, kan du som skyddsombud kräva att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan. Stöd för detta finns i Arbetsmiljölagen:

  • Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet… (6 kap. 6a §).

Vi skickar med en mall för hur en sådan begäran kan formuleras. Det är viktigt att tydligt formulera vilka åtgärder du förväntar dig att arbetsgivaren skall vidta och när det ska vara klart. Uppstår en situation där du bedömer att du behöver använda dig av detta verktyg bör du kontakta Vårdförbundet, vänd dig till det Centra som du är knuten till. Mer information om skyddsombudsrollen och arbetsmiljöfrågor hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller till ditt Centra!

 

Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
20 procent rabatt på träning på Actic

Som medlem i Vårdförbundet får du 20 procent rabatt när du tecknar ett 12 månaders autogiromedlemskap.

20 procent rabatt på träning på Actic
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -